EFFECTS OF PERİODİC TRAİNİNG ON ANTHROPOMETRİC, PHYSİOLOGİCAL AND BİO-MOTORİC DEVELOPMENT CHARACTERİSTİCS OF ELİTE SWİMMERS İN 12-15 AGE GROUPS

Kenan Işıldak, Mehmet Kumartaşlı

Abstract


The aim of this study was to determine effect of semester trainings applied children on some physical and bio-motoric features. 16 athletes at 14 age group making regularly swimming workouts at Antalya Kulaç Swimming Club were participated in research. In the beginning and end of research, flexibility, vertical jump and 50 m freestyle swimming tests were applied to determine bimotoric developments. As to body weight, anthropometric length, width, circle and underleather fat measurements were taken to determine change in physical features. Wilcoxon test in SPSS 15.0 for Windows package program was used in analyze of data obtained. End of committed training period, it was found that there were statistically significant increase at flexibility, vertical jump and 50 m freestyle swimming performance of participants (p<0,05). It has been found that the anthropometric environment, significant reductions in subcutaneous fat and body fat percentage values. It was established that there were decreases at significant level in circle, underleather fat and body fat percentage (p<0,05). It was established that significant decreases in values of circle, underleather fat and body fat percentage were occurred. While significant difference was found at shoulder, chest, chest depth, hip, knee and meta-tarsal width from width measurements (p<0,05), no significant difference found at elbow, wrist, meta-carpal and ankle width (p>0,05). Also, it was established that there was no significant change anyone of length measurements (p>0,05).As a result, it was revealed that swimming training programs applied termly to children develop swimming, force and flexibility performance and supply developments at significant level in body composition. Accordingly, i may say that termly swimming trainings develop both physical and biomotoric features of children.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


child, swimming, flexibility, body composition, vertical jump

Full Text:

PDF

References


[İn Turkish] Açıkada C., Ergen E., Alpar R., Sarpyener K., (1991). Investigation of body composition parameters of male athletes. Hacettepe University Journal of Sport Sciences, 2(2): 11.

[İn Turkish] Açıkada C., Özkara A., Hazır T., Asçı A., Turnagöl H., Tınazcı C., Ergen E., (1996). Bir futbol takımında sezon öncesi hazırlık antrenmanlarının bir kısım kuvvet ve dayanıklılık özellikleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1996; 4(1): 27-28.

[İn Turkish] Ağaoglu S.A., (1994). Türkiye’deki 11-15 Yas Grubu Güreşçilerde Yetenek Seçimi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. İstanbul.

[İn Turkish] Ağar E., (2006). 9-11 Yaş çocuklarda ip atlama ve interval koşu egzersizlerinin performans ile etkileşimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Bolu.(Yrd. Doç. Dr. Bekir YÜKTAŞIR).

[İn Turkish] Alpar R., (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

[İn Turkish] Baltacı G., Düzgün İ., (2008). Adolesan ve Egzersiz. Klasmat Matbaacılık. Ankara: 14-15.

[İn Turkish] Baylan N., (2008). Pilates egzersizinin değişik yaş gruplarında bazal metabolizma ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü. Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı. İstanbul. Yüksek Lisans Tezi. (Prof. Dr. Aysel Pehlivan).

Benck J., Damsgard R., Saekmose A., Jorgensen P., Jorgensen K., Klausen K., (2002). Anaerobic power and muscle strength characteristic of 11 years old elite and non-elite boys and girls from gymnastic, team handball, tennis and swimming. Scand J Med Sci Sports, 12: 171-178.

Berg K.E., Lavoie J.C., Latin R.W., (1995). Physiological training effect of youht soccer. Med. Sci. Sports Exerc. 17 (6): 656-60.

[İn Turkish] Çelebi Ş., (2008). Yüzme antrenmanı yaptırılan 9–13 yaş gurubu ilköğretim öğrencilerinde vücut yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri. (Prof. Dr. Bekir Çoksevim).

Dawson B., Vladich T., Blanksby B.A., (2002). Effects of 4 weeks of creatine supplementation in junior swimmers on freestyle sprint and swim bench performance. J Strength Cond Res. 16(4): 485-90.

Dupont G., Akakpo K., Berthoin S., (2004). The effect of ın-season, high ıntensity ınterval training in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 18(3): 584 – 589.

[İn Turkish] Erol E., Cicioğlu İ., Pulur A., (1999). 13-14 Yaş grubu erkek basketbolculara yönelik dayanıklılık antrenmanının vücut kompozisyonu ile bazı fiziksel ve fizyolojik ve kan parametreleri üzerine etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 4: 12-20.

Faigenbaum A.D., Milliken L.A., Loud R.L., Burak B.T., Doherty C.L., Westcott W.L., (2002). Comparison of 1 and 2 days per week of strength training in children. Research Quarterly for Exercise and Sport. 73(4): 416-424.

[İn Turkish] Gökdemir K., KOÇ H., (2000). Hentbolcularda Genel Dayanıklılık Antrenman Programlarının Bazı Dolaşım, Solunum ve Vücut Yağ Yüzdesine Etkisi. M.Ü III. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul: 87-92.

[İn Turkish] Günay E., (2007). Düzenli yapılan yüzme antrenmanlarının çocukların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Hold S., Baagoe S., Lillelund F., Magnusson SP., (2000). Passive resistance of hamstring muscles in children with severe multiple disabilities?, Dev Med Child Neurol. 42(8): 541-544.

[İn Turkish] İbiş S., (2002). Yaz spor okullarına katılan 12–14 yaş grubu erkek futbolcuların bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Niğde. (Prof. Dr. Nedim Çetin).

Jagomagi G., Jürimae T., (2005). The influence of anthropometrical and flexibility parameters on the results of breaststroke swimming. PubMed - indexed for Medlıne. 63(2): 213-219

Jonsson B., Ringsberg K., Josefsson P.O., (1992). Effects Of Physical Activity On Bone Mineral Content And Muscle Strength İn Women. A Cross- Sectional Study. Bone, 13: 191-195.

[İn Turkish] Korkmaz H., (2001). Uzun Ve Kısa Mesafe Atletlerin Bazı Motorik Ve Antropometrik Yapı Değerlerinin Karşılaştırılması. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. (Prof. Dr. Erdal Zorba).

[İn Turkish] Kurşunel M., Cesur E., Aydın M., Meriç B.B., (2010). Yetiştirme yurdunda barınan çocuklara yaptırılan rekreasyon etkinliklerinin % yağ oranlarına etkisinin araştırılması. 3. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 19-20 Mayıs Çanakkale.

Mackenzie B., (2005). 101 Performance Evaluation Test. Electric Word Plc. London.

Menkes A., Mazel S., Redmond RA., (1993). Strength Training İncreases Regional Bone Mineral Density and Bone Remodelling İn Middle-Aged And Older Men. J Appl Physiol, 74(5): 2478-2484.

Munn J., Herbert R.D., Hancock M.J., Gandevia S.C., (2005). Resistance training for strength: effect of number of sets and contraction speed. Med Sci Sports Exer. 37: 1622-1626.

[İn Turkish] Muratlı S., Kalyoncu O., Şahin G., (2007). Antrenman ve Müsabaka. Ladin matbaası. İstanbul.

[İn Turkish] Özer K., (1998). Antropometri Sporda Morfolojik Planlama. Kazancı Matbaacılık. İstanbul.

[İn Turkish] Pekel., H.A., Bağcı E., Güzel N.A., Onay M., Balcı Ş.S., Pepe H., (2006). Spor yapan çocuklarda performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlarıyla antropometrik özellikler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1): 299—308

[İn Turkish] Saygın Ö., Polat Y., Karacabey K., (2005). Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(3): 205 212

[İn Turkish] Sevinç H., (2008). 10 – 14 Yaş gurubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanının temel motorik özelliklere ve antropometrik parametrelere etkisi.Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Niğde, (Doç. Dr. Serkan Hazar).

[İn Turkish] Soydan S., (2006). 12-14 Yaş grubu bayan sporcularda klasik ve vücut ağırlığıyla yapılan 8 haftalık kuvvet antrenmanlarının 200m. serbest yüzmedeki geçiş derecelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli. (Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN).

[İn Turkish] Şanal E., (2008). Aerobik ve kombine aerobik dirençli egzersizlerin aşırı kilolu ve obez kadın ve erkeklerde vücut kompozisyonu, kas kuvveti, endurans, kan basıncı, fiziksel yaşam kalitesi ve duygu duruma etkisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. Uzmanlık Tezi. Denizli. (Prof. Dr. Füsun Ardıç).

Tanaka H., Swensen T., (1998). Impact of resistance training on endurance performance. Journal of Sports Medicine, 25(3): 191-200.

[İn Turkish] E., Eyuboğlu E., Ağaoğlu S.A., (2006). İlköğretim Çağı Çocuklarında Antropometrik Ölçümlerle Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerin İlişkisi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı: 529-531.

[İN Turkish] Yenal T.H., Çamlıyer H., Saraçoğlu A.S., (1999). İlköğretim ikinci devre çocuklarında beden eğitimi ve spor etkinliklerinin motor beceri ve yetenekler üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3): 15-24.

[İn Turkish] Ziyagil M.A., Zorba E., Bozatlı S., İmamoğlu O., (1999). 6-14 Yaş grubu çocuklarda yaş, cinsiyet ve spor yapma alışkanlığının sürat ve anaerobik güce etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3): 9-18.

[İn Turkish] Zülkadiroğlu Z., (1995). 5-6 Yaş grubu kız ve erkek çocuklarda 12 haftalık cimnastik ve yüzme çalışmalarının esneklik ve kondisyonel özellikleri üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Adana, (Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özgün).
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1588

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Kenan Işıldak, Mehmet Kumartaşlı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).