A SURVEY INTO THE RELIGIOUS RITES IN THE TRADITIONAL KIRKPINAR WRESTLING TOURNAMENT AND THE RELIGIOUS BELIEFS OF THE WRESTLERS

Mehmet Haşim Akgül, Ahmet Azmi Yetim

Abstract


All sportive activities known throughout history take place and have a meaning in a natural, social and cultural environment. Sports meets such human demands and desires as competition, heroism, strength, courage, etc. The sportman’s world of action and world of value are not cut off from each other in the sphere of sports, on the contrary, they are closely linked together as in other sections that shape and regulate the human life. For the human being is a being of value. This study deals with the Religious Rites in Kirkpinar Wresting Tournaments and the Religious Beliefs of the Wrestlers. Within the frame of historical and cultural background of Kirkpinar oil wrestling tournaments, the aim is to determine peshrev / ritualistic behavior of the wrestlers in these tournaments and implicit religious-historical sense of the world of wrestling competitions as well as the religious belief levels of the wrestlers that participate in the oil wrestling tournaments. In this regard, the Religious Worldview Scale was used on the samples selected among the wrestlers that participate in Kirkpinar Oil Wrestling Tournament. Certain results were reached through the use of data acquired from this scale. Appropriate statistical tests were applied for the analysis and assessment of the acquired data. In addition to the religious-historical background of the wrestling tournaments, the religious beliefs of the wrestlers were determined as well. As a result of this finding, significant differences were found between the demographic variables and religious worldview.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


sports, the kirkpinar wrestling tournament, religious belief, peshrev/religious rite

Full Text:

PDF

References


Akgül, M. (1999). Türk Modernleşmesi ve Din, Konya: Çizgi Kitabevi, 67.

Akgül, M.H., Kaplan, T. (2017). The culture of popular sports and religion. Journal of Human Sciences. 14(3): 2386-2398.

Akgül, M. (2013). Mit, Din ve Toplum İlişkisi. Remzi Duran (Ed.), Mitoloji ve Din, içinde (s. 20-42). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 30.

Alpman, C. (1972). Eğitimin Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 34.

Altunışık, R., Coşgun, R., Yıldırım, E., Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Kitabevi, 55-68.

Alver, K. (2010). Emile Durkheim ve Kültür Sosyolojisi. Sosyoloji Dergisi. 21(3): 199-210.

Atabeyoğlu, C. (2000). Geleneksel Türk Güreşi ve Kirkpinar, İstanbul: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yayınları, 16-17.

Aydın, A.R. (2009). İnanma İhtiyacı ve Dinî Ritüellerin Psikolojik Değeri. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9(2): 87-99.

Başaran, M. (1989). Serbest ve Grekoromen Güreş: Teknik, Taktik,Teori ve Metodik Bilgiler, Ankara: GSGM Yayınları, yayın no:84

Delice, H. (2011). Kirkpinar: Türklerde Spor Anlayışı ve Kirkpinar Ruhu, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı,.9-10.

Erdem, H. (2012). Kirkpinar. K. Cesur (Ed.), Din ve Hayat Dergisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, sayı 17, 56-58.

Goplen, J., Plant, E.A. (2015). A Religious Worldview: Protecting One’s Meaning System through Religious Prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin.1-14.

Gordon, M. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.624.

Günay, T. (1986). Çeşitli Yönleriyle Din. A.Ü.İ.F.Dergisi, Ankara, cilt: 28; 222.

Günay, Ü. (2012). Din Sosyolojisi, İstanbul. İnsan Yayınları. 213-214.

Güngör, E. (2011). Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken Yayınları.171.

Güven. Ö. (2003). Geleneksel okçuluk ve güreş sporunda ahiliğin etkileri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, Sayı 27.

Haviland. W.A. (2002). Kültürel Antropoloji. (çev.Hüsamettin İnaç), İstanbul: Kaknüs yayınları. 421.

Jona, I.N., Okou, F.T. (2013). ‘Sports and Religion’, Asian Journal of Management Sciences and Education. vol:2 no.1.

Kahraman, M.A. (1997). Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi (1924-1951) Kirkpinar Güreşleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Kaptan, S.(Tarihsiz). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Ankara: Tek Işık Matbaası, 63-66.

Karaman, K. (2010). ‘Ritüellerin toplumsal etkileri’. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:21: 227-236.

Kavas, E. (2013). Demografik değişkenlere göre dini tutum. Akademik Bakış Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:38: 1-20.

Kaya, Y. (2012). Yağlı güreşlerdeki adab ve anlayışın toplumsal barışa katkısı. K.Cesur (Ed.), Din ve Hayat Dergisi, Tdv Yayınları, sayı 17 ss,59-63.

Kinter, N. (2006). Dini inanç, ibadet ve dua’nın umutsuzlukla ilişkisi üzerine bir araştırma. H. Hökelekli (Ed.), Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi. İstanbul: Dem Yayınları, 239.

Krech. D, Crutchfıld. S,R. (1999). Sosyal Psikoloji. (çev.Erol Güngör). İstanbul: Ötüken Neşriyat. 227-230.

Kurt, A. (2009). Dindarlığı Etkileyen Faktörler. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(2). 1-26.

Kuşat, A., Bulut, M.B. (2016). Adapting the religious worldviews scale to turkish: a study of validity and reliability. The Journal of International Social Research. 9(43). 2502-2509.

Okumuş, E. (2009). Socıal change and religion. Electronic Journal of Social Sciences, 8(30). 323-347.

Parker, A., W, J.S. (2012). Sport, spirituality and protestantism: a historical overview. Thelogy SAGE Journals, 115(4). 253-265.

Racdliffe-Brown, A.R. (1952). Structure and Function in Primitive Society; Essays and Addresses, Illinois: The Free Press Gloncoe.

Sert, M. (2000). Gol Atan Galip- Futbola Sosyolojik Bir Bakış. Ankara: Bağlam Yayınları, 13.

Şahin, İ. (2008). ‘Dini Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik’. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:2, 269-285.

Talimciler, A. (2010). Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin Sporu. Ankara: Bağlam Yayıncılık, 21.

Taylor, S.E., Peplau, L.A., Sears, D. O. (2015). Sosyal Psikoloji. (çev.Ali Dönmez). Ankara: İmge Yayınevi,140.

Tükenmez, M. (2009). Toplumbilim ve Spor. İstanbul: Kaynak Yayınları, 230.

Tüzer, A. (1999). İnsan, Spor ve Din. Düşünen Siyaset Dergisi, Yıl:1 Sayı:2, 127-130.

Wulf. C. (2009). Tarihsel Kültürel Antropoloji. (çev. Özgür Dünya Sarısoy).Ankara: Mattek Matbaacılık. 232.

Yetim, A.A. (2010). Sosyoloji ve Spor. (4.Baskı), Ankara: Berikan Yayınevi, 112.

Yıldıran, İ. (2014). Antikiteden moderniteye olimpiyat oyunları: idealler ve gerçekler. Hece Dergisi, (Batı Medeniyeti Özel Sayısı). 18 (210-212):555-570.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.2121

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mehmet Haşim Akgül, Ahmet Azmi Yetim

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).