EVALUATION OF THE MEETINGS RELATED TO THE COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Ahmet Yıkılmaz

Abstract


Participation in physical education and sports activities is undoubtedly very important in the developing of societies. Physical education and sports activities have many contributions to development of individuals. Therefore, it can not be denied that physical education and sports activities are one of the most important characteristics of education and training life. This study was managed to evaluate the opinions of middle school students about the physical education lesson. In this study, was used interviewed method which one of the qualitative research methods. Open-ended questions were used to determine the views and suggestions of the students in obtaining the data of the study. The study group of the study consisted of 60 middle school students in official secondary schools affiliated to Gaziantep Directorate of National Education. Content analysis was applied to the data obtained from the views of the students. Consequently, with the data obtained, it can be said that the physical education course is an effective and efficient course in terms of the development of the students. Students think that physical education course contribute to their physical, spiritual and social development. However; are influenced minority of lesson hours, lack of course materials, inadequate environmental conditions and teachers do not show the necessary self-discipline in a negative way by the efficiency of the course.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


secondary school, student, physical education

Full Text:

PDF

References


Abakay, U. (2010). Futbolcu-Antrenör İletişiminin Farklı Statüdeki Futbolcuların Başarı Motivasyonu İle İlişkisi. Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Abakay, U., Alıncak, F. (2016). The Evaluation of the Opinions of Physical Education and Sports Teachers about Using Lesson Equipments. Journal of Sport and Exercise Physiology, 2(2):25-30.

Abakay, U., Alıncak, F., Akyel, Y., Yetiş, Ü. (2015). Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Route Educational and Social Sci-ence Journal, 2(4), 1-9.

Abakay, U., Alincak, F., Demir, H. (2016). The Effects of Microteaching Practices on Pre- Service Physical Education and Sport Teachers’ Attitudes Towards Teaching Profession. European Journal of Education Studies, 2(9):127-135.

Adler, A. (1997). İnsanı tanıma sanatı (6. Baskı). Çev. K. Şipal. İstanbul: Say Yayıncılık.

Alakurt, Y. (2009). İlköğretim 7. Sınıflar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Uygulamalarının İncelenmesi. Yayınlamamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alıncak, F. (2016). Attitudes Of Secondary School Students İncluding Physical Activity İnvolving Playing Games. European Journal Of Physical Education And Sport Science, 2(3), 1-14.

Alıncak, F. (2016). Evaluatıon of Opınıons of Prımary School Teachers on the Method Of Educatıon Wıth Game, European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(3):81-96.

Alıncak, F. (2017). Attitudes of Primary School Teachers towards Playing Games That İnvolve Physical Activity. European Journal of Education Studies, 3(1), 202- 2016.

Alıncak, F., Abakay, U. (2015). Ferdi ve Takım Sporlarıyla Uğraşan Bireylerin Strese Karşı Koyabilme Düzeylerinin Karşılaştırması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s. 333-345.

Alıncak, F., Ayan, S., Abakay, U. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersine İlişkin Değerlendirmeleri, Route Educational and Social Science Journal, 2(3), 58-66.

Alıncak, F., Doğan, İ., Abakay, U. (2016). Lise Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Öğret-men Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Route Educational and Social Science Journal Vo-lume 3(1):309-317.

Alıncak, F., Tuzcuoğulları, T. (2016). The Evaluatıon Of Vıolent Content Games For Chıldren's Development, European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(5):61-67.

Alıncak, F., Yıkılmaz, A., Uğurlu, M.F. (2017). Evaluatıon Of Pre-School Teachers` Opınıons On Teachıng Wıth Games, European Journal of Alternative Education Studies, 2(1):83-100.

Altunay, D. (2004). Oyunla Desteklenmiş Matematik Öğretiminin Öğrenci Erişişine Ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayan, S., Alıncak F., Tuzcuoğulları, Ö.T. (2015). Gaziantep’te Oynanan Bazı Yöresel Oyunların Hentbol Branşının Teknik Çalışmasına Yönelik Eğitsel Oyunlar Olarak Değerlendirilmesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 252-257.

Ayan, S., Dündar, H. (2009). Eğitimde Okul Öncesi Yaratıcılığın ve Oyunun Önemi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa 63 - 74.

Ayan, S., Ergin, M., Alıncak, F. (2017). The Evaluatıon Of The Partıcıpatıon Of Game And Physıcal Educatıon Lesson Of The Mıld Severe Degree Mental Retardatıon And Autıstıc Students, European Journal of Special Education Research, 2(2):35- 49.

Ayan, S., Soylu, Y., Bozdal, Ö., Alıncak, F. (2017). Investigation of Emotional Intelligence Level of University Students, Europan Journal of Physical Education and Sport Science, 3 (5).

Aydın, A. (2008). Sembolik Oyun Testi’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Okul Öncesi Dönemdeki Normal, Otistik ve Zihin Engelli Çocukların Sembolik Oyun Davranışlarının İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Aytekin, H. 2001. Okul Öncesi Eğitim Programları İçinde Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kütahya.

Barnett, L.A. (2013). Children’s Perceptions Of Their Play: Scale Development And Validation. Child Development Research. Retrieved February 13, 2014, From http://www.hindawi.com/journals/cdr/2013/284741/

Büyükozturk, S. (2006). Data Analysis for Social Sciences. Ankara: PegemA Publications.

Çoruh, L. (2004). Bilgisayar Destekli Eğitim Kapsamında Hazırlanan Bilgisayar Oyunlarının 4-6 Yaş Arası Çocuklara Temel Kavramların Öğretilmesindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara

Dalaman, O. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Dansky, J., Silverman, I. (1973). Effects of Play on Associative Fluency in Preschool- Aged Children, Developmental Psycology. 9(1): 38-43.

Fırat, M. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Oyunun Kullanımı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum.

Gay, L., Mills, G., Airasian, P. (2006). Educational Research: Competencies for Analysis and Application. New York: Prentice Hall.

Gazezoğlu, Ö. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Devam Eden 6 Yaş Çocuklarına Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılmasında Oyun Yoluyla Öğretimin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.

Gunsberg, A. (1983). "Creativity and Play," The Underserved: Our Young Gifted Children. Derleyen: M.B. Karnes. Reston VA: The Council for Excep- tional Children, s. 144-157.

Gül, M. (2006). Anasınıfına Devam Eden Alt Sosyo Ekonomik Düzeydeki 61-72 Ay Arası Çocuklara Sembolik Oyun Eğitiminin Genel Gelişim Durumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güven, Ö., Yıldız, Ö. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fizikî Etkinlikler Dersinden Beklentileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2): 525-538.

Kalaycıoğlu, H. (2011). Resim-Kelime Oyunlarının ve Cinsiyetin Dört Yaş Çocukların İngilizce Kelime Performansına Etkisi: Deneysel bir Araştırma Kelime Performansına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.

Kayılı, G. (2010). Montessori Yönteminin Anaokulu Çocuklarının İlköğretime Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Kazu, H., Aslan, S. (2014). Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1):49-63

Lindon, J. (2001). Understanding children’s play. Cheltenham: Nelson Thornes.

Marsell, M. (2009). Çocuk Ve Zihin Terapisi (1. Baskı). İstanbul: Ekinoks Yayıncılık.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden 20 Şubat 2014 tarihinde edinilmiştir.

Özdenk, Ç. (2007). 6 Yaş Grubu Öğrencilerin Psiko-motor Gelişimlerinin Sağlanmasında Oyunun Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Elazığ

Piaget, J. (1962). Play, Dreams and Imitation. New York, NY: Norton.

Sel, R. (1987). Eğitsel Oyun, Ankara: Öğretmen Yayınları.

Stanley, M. (2009). Çocuk ve beceri (1. Baskı). İstanbul: Ekinoks Yayıncılık.

Timmons, L. (2003). A right to play? Examining childhood and a child’s right to recreation. http://www.stfx.ca/people/svincent/socianth391/timmonsliam.html. (Erişim tarihi: 05.09.2012)

Tuğrul, B. (2010). Oyun temelli öğrenme. İçinde R. Zembat (Ed.), Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık. s. 35-76.

Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yavaşoğlu, G. (2005). “Çocuk-Mekan-Oyun İlişkisinin İlköğretim Binalarında İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, İstanbul.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Qualitative Research Methods in Social Sciences. Ankara: Seckin Publications.

Yin, R.K. (1984). Case study research: Design and methods. In Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Qualitative Research Methods in Social Sciences, Ankara: Seckin Publications.

Zengin, Ö., Demir, H., Alıncak, F., Abakay, U. (2016) The Evaluatıon Of Hıgh School 12th Grade Students Opınıons About The Effectıveness Of Physıcal Educatıon Classes,” European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 2, no. 4, pp. 1–16.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.2230

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ahmet Yıkılmaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).