EXAMINATION OF GIRESUN UNIVERSITY FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE "TRAINING" CONCEPT

Halil Çolak

Abstract


This research aimed to identify students' perceptions of the training concept via their handwriting by using the open-ended question method. This is a qualitative research utilizing the phenomenological design. 54 students from Giresun University, Faculty of Sports Sciences participated in the research, and 4 metaphors were not subjected to evaluation. The data were collected with open-ended questions which are appropriate for the metaphorical question-asking pattern. The collected data were subjected to content analysis. The analysis resulted in 3 main themes which are life, breath, and health. 29 metaphors were collected. Regarding the justifications for the metaphors, the participants stated that the concept of training is an inseparable part of life and requires effort.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


sports science, metaphore, training

Full Text:

PDF

References


Başkan, A.H., Zorba, E., & Bayrakdar, A. (2017). Impact of the population density on quality of life. Journal of Human Sciences, 14(1), 506-518.

Akarsu, G. Zorba, E. Yaman, M. Başkan, A.H. Bayraktar, A. & Karaman, M. (2018). The Relatıon Between Lıfe Qualıty And Obesıty in Indıvıduals Doıng Physıcal Actıvıty. The online journal of recreation and sport.

Gümüşdağ, H., Kartal, A. (2017). Investıgatıon Of Effectıveness Of Body Composition in 8 Weekly Aerobic Exercise Applied to Obese Ladies. The Journal of International Anatolia Sport Science, 2 (3), 227-236.

Saban, A., Koçbeker, B.N. & Saban, A. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi / An Investigation of the Concept of Teacher Among Prospective Teachers Through Metaphor Analysis. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 6 (2), 461-522.

Uyan Dur, B . (2016). Metafor ve Ekslibris. EX-LIBRIST - Uluslararası Ekslibris Dergisi, 3 (5), 122-128.

Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. San Francisco: University of California.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Silman, F., & Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eğitim Araştırmaları, (23), 177-187.

Örücü, D. (2012). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfa ve Sınıf Yönetimine ilişkin Metaforik Bakışları: Karşılaştırmalı bir Durum Çalışması. Elementary Education Online, 11(2). 342-352

Baş T., Akturan U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri: Nvivo7.0 ile Nitel Veri Analizi. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 84.

Ayyıldız, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Dans Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının Analizi. Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2). 15

Yıldırım A., Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Miles M.B., Huberman A.M. (1994). An expanded source book qualitative data analysis. California: Sage Publications.

Gökçe, H. (2008). Serbest Zaman Doyumunun Yaşam Doyumu Ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesidir. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Denizli:Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Zorba, E. & Saygın, Ö. (2013). Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk, Ankara. Fırat Matbaacılık.

Eruzun, C. (2017). Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarının Boş Zaman Tatmini Ve Yaşam Kalitesine Etkilerinin Araştırılması: B-Fit Spor Merkezleri Üyeleri Örneği. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Küçük, V. , Koç, H. (2015). Psiko - Sosyal Gelişim Süreci İçersinde İnsan Ve Spor İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (9), .

Saris, W.H.M. Blair, S.N. Baak, M.A. (2003). et al: How much physical activity is enough to prevent healthy weight gain? Outcome of the IASO 1st Stock Conference and consensus statement. The International Association for the Study of Obesity. ObesityReviews 4: 101-14.

Akkurt, S. (2012). Obezite ve Egzersiz Tedavisi. Spor hekimliği dergisi(47)4, 123- 130.

Cerit, M. (2016). Kadın ve Fit Yaşantı. Fitness for Women. Perfect Life Health and Fitness Serisi I. Spor Yayınevi ve Kitabevi. 1. Baskı. Ankara.

Çavdar, B., Cinel, Y., Bayazıt, B., Yılmaz, O. (2018). FİTNESS Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Supplement Kullanımı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 19-28
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.2245

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Halil Çolak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).