THE EFFECT OF SPORTS ON PROBLEM-SOLVING AND AGGRESSION LEVELS IN SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Ahmet Veziroğlu, Coşkun Yılmaz, Selmani Abiş, Osman İmamoğlu

Abstract


The study investigates the effect of doing sports on problem-solving and aggression levels in secondary school students. 501 students between the ages of 13-18 who are continuing their education in the city center of Şırnak in the 2018-2019 academic year have voluntarily participated in our research. The demographic information questionnaire, which was developed by the researcher and consisted of 5 questions, was applied to the participants, and then the Problem Solving Skills Inventory and Aggression Scale were applied. There has no effect of gender on aggression levels (p> 0.05). It has been observed that gender affects the thinking approach (p = 0.011). in problem-solving skills. It has been seen that doing sports did not affect aggression (p > 0.05). While it has observed that doing sports affected the thinking approach (p = 0.019) sub-dimension in problem-solving skills, it did not affect other sub-dimensions (p > 0.05). As a result, it has been determined that gender does not affect aggression and problem-solving skills in secondary education students. While it was observed that doing sports did not affect aggression in secondary education students, it was found that the thinking approach in problem-solving skills did not affect the other sub-dimensions. Further development of students' problem-solving skills at the secondary level is recommended.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


student, secondary education, aggression, problem-solving, sports

Full Text:

PDF

References


Albayrak-Sargın, Y. (2008). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin saldırgan davranış ile öfke ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Teknik University. Master Thesis

Arenofsky, J. (2001). Developing Your Problem Solving Skills. Career World.

Bayrak E., İnan H., Kartal M. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2(5), 308-317.

Bezci Ş. (2010). Taekwondo Antrenörlerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi University, Master Thesis.

Berkant H. G., Eren İ. (2013). İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of SocialScience, 6(3),1021-1041.

Bilgin A. (2010). Üniversite öğrencilerinin çeşitli değişkenlere ve denetim odağına göre problem çözme beceri algıları. Marmara University. Master Thesis.

Bingham, P. (2004). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi (Çev:A. Ferhan Oğuzkan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

Björkqvist, Kaj, Kirsti M. J. Lagerspetz ve Ari Kaukiainen (1992). “Do girls manipulate and boys fight?. developmental trends in regard to direct and ındirect aggression”. Aggressive Behavior. 18: 117-127.

Bostan, G., Kılcigil, E. (2008). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencisi Olan Ve Olmayan Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Saldırganlık Boyutları. Spormetre, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 3: 133-140.

Burger J. M. (2006). Kişilik (çeviri: İnan D, Sarıoğlu E). İstanbul, Kaknüs Yayınları pp:13-89.

Cengiz S. (2010). Ergenlerde saldırganlık ve problem çözme. Gazi University. Master Thesis.

Cüceloğlu D. (2016). İnsan ve davranışı: psikolojinin temel kavramları. İstanbul, Remzi Kitabevi.

Çağlayan H. S. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme biçimleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi University, PhD Thesis.

Çağlayan H. S., Taşğın Ö., Yıldız Ö. (2008). Spor yapan lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dergisi, 2(1). 62-77.

Çetin, M. Ç., Yıldırım,Y., Gezer, E. (2010). Beden Eğitimi Ve Spor Ve Eğitim Fakültesindeki Öğretmen Adaylarının Saldırganlık Tutumlarının Karşılaştırılması. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya.

Çınar O., Hatunoğlu A., Hatunoğlu Y. (2009). Öğretmenlerin problem çözme becerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215-226.

Demirtaş H., Dönmez B. (2008). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 177-198.

Dervent F. (2000). Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve sportif aktivitelere katılımla ilişkisi. Gazi University, Master Thesis.

Dilek A. N., İmamoğlu O., Erkin A. (2017). Agression Levels of Spectators in Terms of Stages of Behavior Change and Gender. International journal of Cultural and Social Studies,(3):73-82.

Düzakın S. (2004). Lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi University, Master Thesis.

Duyar D. (2011). Futbol seyircisinde saldırganlık davranışlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Master Thesis.

Efilti, E. (2008). Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık Ve Denetim Odağının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 : 213-230.

Eliöz M., Çebi M., İmamoğlu O., İslamoğlu İ., Yamak B. (2019). Patience and Aggression Levels of University Students. The Journal of International Social Research, 12(65), 775-779., doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3489

Eroğlu S. (2009). Saldırganlık davranışının boyutları ve ilişkili olduğu faktörler: lise ve üniversite öğrencileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21: 206- 221.

Fazel, K. A. (2011). The comparison of fivePersonality traits between male and female athletes and non-athletes. Growth and Sporting-Motion Learning.

Fromm E. İnsandaki yıkıcılığın kökenleri. 1. baskı. (Çev. Şükrü Alpagut). İstanbul: Payel Yayınları 1993:21-87.

Giles, J., Heyman, G. D. (2005). Young Children’s Beliefs About The Relationship Between Gender and Aggressive Behavior. Child Development, 76(1):107 –12.

Gültekin F. (2008). Saldırganlık ve öfke azaltma programının İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin öfke ve saldırganlık düzeylerine etkisi. Hacettepe üniversitesi. PhD Thesis.

Gültekin F. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin öfke ve saldırganlık düzeylerinin azaltılması. Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41:180-191.

Günaydın, S. (2008). Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin aile ortamı ve benlik imgesi ile ilişkisi (Trabzon ili Örneği). Karadeniz Teknik University, Master Thesis.

Güner İ. (2007). Çatışma çözme becerilerini geliştirmeye yönelik grup rehberliğinin lise öğrencilerinin saldırganlık ve problem çözme becerileri üzerine etkisi. İnönü Üniversitesi, PhD Thesis.

Gümüş S. Y. (2011). Saldırganlık ile Aile İçi Şiddet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Arel University, Master Thesis.

Gökbüzoğlu B. (2008). Ergenlerin Saldırganlık Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Marmara University, Master Thesis.

Heppner P. P., Petersen C. H. (1982). The development and implications of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29, 66-79.

Heppner P. P., Reeder B. L., Larson L. M. (1983). Cognitive variables associated with personal problemsolving appraisal: implications of counseling. Journal of Counseling Psychology, 30(6):537-545.

Hogo M. A., Vaughan G. M. (2006). Sosyal psikoloji. (Çev. İbrahimYıldız, Aydın Gelmez). Ankara: Ütopya Yayınları. Ss: 36-111.

Hoxha G. (2011). Arnavutluk ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişki ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Selçuk University, Master Thesis.

Hotaman, D. ve Yüksel-Şahin, F. (2009). Okulun ögelerine ve bazı değişkenlere göre ilköğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 4(3), 833-858.

İskender D., Yaman E., Albayrak G. (2004). İlköğretim okullarında etkin yöneticiler için bir gösterge: problem çözme becerisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi ,20: 73-84.

Kabak, F. (2009). Ergenlerde Spora Katılımın Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Çukurova University, Master Thesis.

Kağıtçıbaşı, Ç. Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim. 1999: 29-78

Karaca N. H., Akyol T., Karaca L., Can Yaşar M. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve benlik saygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 199-220.

Karasar, N. Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayım Dağıtım. 2006: 17-72.

Kasımoğlu T. (2013). Öğretmen adaylarında eleştirel düşünme, mantıksal düşünme ve problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Gazi University, Master Thesis.

Kaynak A. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University, Master Thesis.

Kazu H., Ersözlü Z. N. (2008). Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyet, bölüm ve ÖSS puan türüne göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 161-172.

Kesen, N. F., Deniz, M. E., Durmuşoğlu, N. (2007). Ergenlerde saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişki: Yetiştirme yurtları üzerinde bir araştırma. SÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,17: 353-64,

Kılıçarslan, S. (2009). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çukurova University. Master Thesis.

Kılıç E. (2012). Genel Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3):835 -853.

Kırımlıoğlu, H. ve ark. (2008). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Spor Yapıp Yapmama Durumlarına Göre İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi,Cilt 2,Sayı 2.

Kırman S. (2018). Sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri ile saldırganlık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Okan University, Master Thesis.

Kiper, İ. (1984). Saldırganlık Türlerinin Çeşitleri Ekonomik, Sosyal ve Akademik Değişkenlerle İlişkisi, Ankara, Master Thesis.

Korkut F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22:177-184.

Koçyiğit, M. (2018). Etkili İletişim ve Duygusal Zekâ. (3.Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.

Menteş, A. (2007). Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyine Sporun Etkisi. Gazi University, Master Thesis.

Mutluoğlu, S. (2010). İlkokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Özelliklerinin Bazı Sosyo Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. İnternational Conference On New Trends İn Education And Their İmplications,11-13 November 2010, Antalya.

Morgan, C. T. (1995). Psikolojiye Giriş. (Ed.Ç.S. Karakaş). Ankara: Meteksan Yayıncılık. 1995:21-78.

Omay, H. (2008). İlköğretim Okulları Öğrencilerinin Okul İklimi Algıları İle Saldırganlık Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yeditepe University, Master Thesis.

Öğülmüş S. (2006). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. ss:71-112.

Özdenk S. (2011). Düzenli egzersizin Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerine etkisi. Fırat University, Master Thesis.

Özgül E. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile öğretmenlik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal University, Master Thesis.

Öztaban Ş, Adana Ö. (2015). Lise Öğrencisi erkek ergenlerde problem çözme eğitiminin problem çözme becerisi kişilerarası ilişki tarzı ve öfke kontrolü üzerinde etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 17 (1):21-36.

Sarıca A. K. (2008). Sosyal beceri programının ergenlerin saldırganlık düzeyine etkisi. Mersin Üniversitesi, Master Thesis.

Solak N. (2011). Spor Yapan Ve Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri İle Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Çorum İli Örneği), Gazi University, Master Thesis.

Solso R. L., Maclin M. K., Maclin O. H. Bilişsel psikoloji (çeviren: Ayçiçeği Dinn A). İstanbul, Bilişsel Psikoloji Kitapevi 2011:30-67.

Şahan, M. (2007). Lise Öğrencilerinde Saldırganlığı Yordayan Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Gazi University. Master Thesis.

Şen A. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Selçuk University, Master Thesis.

Pakkal F. U. (2007). Okul Öncesi Eğitim Alan Ergenlerin Sosyal Benlik Değerlerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi. Maltepe University, Master Thesis.

Pehlivan Z., Konukman F. (2004). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisi açısından karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 55-60.

Pekince H. (2012). Ergenlerin saldırganlık düzeyleri ile sosyal aktivitelere katılımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü University, Master Thesis.

Ulusoy O. (2008). Ergenlerde bilişim teknolojileri kullanımı ve saldırganlık ilişkisi. Yüksek lisans tezi. Çukurova University, Master Thesis.

Ulupınar S. (1997). Hemşirelik eğitiminin öğrencilerin sorun çözme becerilerine etkisi. İstanbul University, PhD Thesis.

Ustabaş S. (2011). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin saldırganlık ve algılanan sosyal destek düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi University, Master Thesis.

Tavşancıl E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi: 1 ölçme ve ölçme gereksinimi, 2. Güvenirlik, 3. Geçerlilik. 5. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara. ISBN 978-605-133-740-1.

Taylan S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uygulama, güvenlik ve geçerlilik çalışmaları. Ankara University, Master Thesis.

Tekeli, G. (2010). Lise son sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma: akademik benlik yeterliği, denetim odağı, stresle başa çıkma ve problem çözme becerisi. Ankara University, Master Thesis.

Temel V., Ayan V. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin problem çözme becerileri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(29), 70-76.

Tiryaki, Ş. (1996). Spor Yapan Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi:(Takım ve Bireysel Sporlar Açısından Bir İnceleme).Mersin University, Master Thesis.

Tiryaki, Ş., Erdil, G., Acar, M., Emlek, Y. (1991). Sporcu ve Sporcu Olmayan Gençlerin Kişilik Özellikleri. SHD, 26; 19-23.

Topaloğlu Z. Ç. (2013). 4-5 Yaş çocuklarının sosyal yetkinlik, saldırganlık, kaygı düzeyleri ile anne babalarının ebeveyn özyeterliği algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Pamukkale University, Master Thesis.

Vatansever Ş, Özen G. (2017). Tenis eğitiminin üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi üzerine etkisi. Jurnal of Human Sciences, 14(1):1-9.

Vierikko E., Lea P., Jaakko K., Richard V., Richard R. (2003). Sex Differences in Genetic and Environmental Effects on Aggression. Aggressive Behavior, 29: 55-68.

Yalçın R. Ü. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Atatürk University. Master Thesis.

Yaşankul, N. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ve eğitim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara University, Master Thesis.

Yazıcı T. (2013). Problem Çözme Becerisinin Müzik Eğitimine Etkisi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Yiğiter K. (2012). Rekreatif etkinliklerin üniversite öğrencilerinde algılanan problem çözme becerisi ve benlik saygısı düzeylerine etkisi, Kocaeli University, PhD Thesis.

Yıldız, S. (2009). Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk University, Master Thesis.

Yıldız L., Zırhlıoğlu G., Yalçınkaya M., Güven Ş. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve problem çözme becerileri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 18-36.

Yurttaş H. (2016). Spor Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk University, Master Thesis.

Zeytun S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül University, Master Thesis.

Zincirli Ö. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının anne baba tutum algısı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Fırat University, Master Thesis.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v6i8.3401

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Ahmet Veziroğlu, Coşkun Yılmaz, Selmani Abiş, Osman İmamoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).