Author Details

Tuan, Tran Minh, Faculty of National Defense - Security & Physical Education, Saigon University, Vietnam

  • Vol 6, No 12 (2021) - Articles
    THE DIFFERENCES IN GENDER, WUSHU CONTENTS OF PERSONALITY TRAITS AND ACHIEVEMENT MOTIVATION – A CASE STUDY OF VIETNAM PROFESSIONAL ATHLETES / SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIỚI TÍNH, ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ ĐỘNG LỰC THÀNH TÍCH MÔN WUSHU - NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM
    Abstract  PDF