INCLUSIVE OVERVIEW ON ISTOG’S LINGUISTIC AREAL

Sejdi Gashi

Abstract


In this paper, I treated inclusive overview on Istog’s linguistic areal. Observed linguistic areal, contains material of interest for inter-linguistic contemplation and comparison, because this speech, like many Albanian speeches, in the stream of time, in contact with Turkish, Serbian and other languages, has built borrowing reports with these languages. On the other hand, borrowings from Slavic and Turkish language, have offered the opportunity to benefit new lexical units, thanks to the presence of many word-forming tools, particularly suffixes. However, in the phonetic system, morphological and syntactic of the observed linguistic areal, the impact of these languages has not been powerful so much. Collecting dialectic materials from Istog with surroundings, systematization and their analyses represents a documentation that enables the reconstruction of the history of the Albanian language in these areas, so this activity is of particular importance.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Istog with surroundings, phonetics, lingual borrowings, word formation, Podgur area, dialectology

Full Text:

PDF

References


Çabej, Eqrem. (1959). Hyrje në historinë e gjuhës shqipe. Tiranë. (eng. Introduction to the history of Albanian language, Tirana).

Çerškov, Emil. (1969). Rimljani na Kosovu i Metohiji, Beograd. (eng. Romans in Kosovo and Metohija, Beograd).

Dodi, Anastas. (2004). Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe, Tiranë. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë. (eng. Phonetics and phonology of the Albanian language,Tirana).

Drançolli, Fejaz. (2000). Ndërtime kulti të krishterë iliro-shqiptar, në: “Dardania Sacra”II, Prishtinë. (eng. Christian Illyrian-Albanian Buildings, in: Dardania Sacra” II, Prishtina).

Drançolli, Jahja. (2008). Kontinuiteti iliro-arbëror në arealin e Kosovës, në: “Thesis Kosova 1/ 29. (eng. Ilirian-arbër continuity in the Kosovo areal, Prishtina).

Gjinari, Jorgji & Shkurtaj, Gjovalin. (2003). Dialektologjia, SHBLU, Tiranë. ( eng. Dialektology, Tirana).

Grup autorësh. (1973). Kosova dikur e sot, “Kultura”, Beograd ( eng. Kosovo once and today, Beograd).

Jashar, Nasteva-Olivera. (1998). Kontaktet gjuhësore në hapësirat ballkanike,”Logos-a”, Shkup.” ( eng. Language Contacts in Balkan Areas, Skopje).

Jastrebov, Ivan. (1901). Stara Srbija i Albanija, Beograd. ( eng. Old Serbia and Albania, Beograd).

Jireček, Konstandin. (1962). Nauka i Umetnosti Zbornik II,Srkska Akademija, Beograd. (eng. Science and Intellectuality Proceedings II, Beograd).

Malcolm, Noel. (2011). Kosova një histori e shkurtër, ”Koha”, Prishtinë. ( eng. Kosova a short history, Prishtina).

Mirdita, Zef. (1981). Antroponimia e Dardanisë në kohën romake, “Rilindja”, Prishtinë ( eng. Dardan‘s Anthroponymy in Roman times, Prishtina).

Mulaku, Latif. (2005). E folmja e Shalës së Bajgorës, IAP, Prishtinë. ( eng. The speach of Bajgora’s Shala, Prishtina).

Murati, Qemal. (2014). Disa patronime dhe toponime të Kosovës në vështrimin etimologjik, GJA, SSHF,( 43), 41-42, IAP, Prishtinë, (eng. Some patronyms and toponyms of Kosovo in the etymological view, Prishtina).

Obradoviq, Milovan.(2005). Reforma Agrare dhe kolonizimi i Kosovës, Prishtinë. Instituti i Historisë, Prishtinë. (eng. Agrarian Reform and the colonization of Kosovo,Prishtina).

Osmani, Jusuf. (2004). Vendbanimet e Kosovës, Burimi( Istogu), “Dukagjini”, Prishtinë. ( eng. Kosovo Settlements, Burim (Istog),Prishtina.

Pulaha, Selami. (1974). Defteri i Sanxhakut të Shkodrës 1485, vëllimi I. Tiranë,”Mihal Duri”.( (eng. Sandzak Deck of Shkodra 1485, Tirana).

Raka, Fadil. (2004). Areali gjuhësor i Kaçanikut, Prishtinë. ( eng. The Kaçanik linguistic areal, Prishtina).

Xhemaj, Ukë. (2003). Etnokultura shqiptare në Podgur ( monografi etnologjike), IAP, Prishtinë(eng.Albanian Ethnoculture in Podgur (ethnological monography), Prishtina.

Zymberi, Abdullah.(2015). Fjalor popullor me rreth 20 000 fjalë, Prishtinë( eng. Popular dictionary with about 20,000 words, Prishtina).
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v0i0.1521

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2022. European Journal of Foreign Language Teaching (ISSN 2537-1754) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).