NEEDS ANALYSIS AND ASSESSMENT OF GRAMMAR STRUCTURES NEEDED BY GERMAN TEACHER CANDIDATES IN LANGUAGE USE PROCESS

Fatma Karaman

Abstract


The aim of grammar teaching in foreign language learning process is to teach the foreign language itself rather than the formal features of the language by ensuring the use of target language. However, German grammar courses in Turkey provide intensive training on grammar subjects. The textbooks also contain a very detailed list of grammatical subjects and terms. Therefore, in order to communicate in a language, it is not necessary to know all the phonological, semantic and syntactic features of the language in detail. In this context, the aim of this study is to determine the linguistic structures that pre-service German teachers need to use German effectively in four basic language skills and to determine the frequency of their use. In addition, it was investigated whether the linguistic structure needs were met with the resources they used in the course, for what skills they needed to use grammatical structures the most, whether they needed the subjects they studied in the grammar class in real life language use situations, and whether there were any grammar subjects they found unnecessary to teach. It was also examined whether these needs differed according to the class level and the variables of being born and growing up abroad. For this purpose, two measuring instruments, grammatical structure usage frequency questionnaire form and grammatical structure need analysis structured interview form prepared by the researcher were used. As a result of the research, it was determined that the prospective German teachers almost never use structures such as das Perfekt der Modalverben, das Futur II, konzessive, konsekutive, modale Nebensätze, Finalsätze, Interrogativsätze, Zustandpassiv. According to these findings, the grammatical structures needed by German pre-service teachers to use the language effectively were sorted according to their importance and priorities in line with the opinions of pre-service teachers and the structures used at high, middle and low levels were grouped. In order to improve the grammar teaching process, suggestions were made to give priority to subjects needed in order to develop communicative skills instead of the subjects not used in daily life in grammar books.

Yabancı dil öğrenim sürecinde dilbilgisi öğretimindeki amaç dilin kullanımını sağlayarak aslında dilin biçimsel özelliklerinden ziyade yabancı dilin kendisini öğretmektir. Ancak Türkiye’de Almanca dilbilgisi derslerinde yoğun bir dilbilgisel konu öğretimi söz konusudur. Ders kitaplarında da aynı şekilde çok detaylı olarak dilbilgisel konuların ve terimlerin bir listesi yer almaktadır. Dolayısıyla bir dilde iletişim kurabilmek için söz konusu dilin ayrıntılı olarak fonolojik, semantik ve sözdizimsel bütün özelliklerini bilmek gerekli değildir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Almanca öğretmen adaylarının Almancayı dört temel dil becerilerinde etkin bir biçimde kullanabilmek için ihtiyaç duydukları dilsel yapıları belirleyerek söz konusu yapıları ne sıklıkta kullandıklarına ilişkin bir durum tespiti yapmaktır. Bunun yanında söz konusu dilsel yapı ihtiyaçlarının derste kullandıkları kaynaklarla karşılanıp karşılanmadığı, en çok hangi becerilerde dilbilgisel yapıları kullanmaya ihtiyaç duydukları, dilbilgisi dersinde gördükleri konulara gerçek hayattaki dil kullanım durumlarında ihtiyaç duyup duymadıkları, öğretilmesini gereksiz gördükleri dilbilgisi konularının olup olmadığı araştırılmıştır. Bu ihtiyaçların sınıf düzeyine, yurt dışında doğup büyüme değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan dilbilgisel yapı kullanım sıklığı anket formu ve dilbilgisel yapı ihtiyaç analizi yapılandırılmış görüşme formu olmak üzere iki ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Almanca öğretmen adaylarının das Perfekt der Modalverben, das Futur II, konzessive, konsekutive, modale Nebensätze, Finalsätze, Interrogativsätze, Zustandpassiv gibi yapıları neredeyse hiç kullanmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Almanca öğretmen adaylarının dili etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik ihtiyaç duyduğu dilbilgisel yapılar öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda önem ve önceliklerine göre sıralanarak yüksek, orta ve düşük düzeylerde kullanılan yapılar gruplandırılmıştır. Dilbilgisi öğretim sürecini iyileştirmek için dilbilgisi kitaplarında günlük hayatta kullanılmayan konuların yerine iletişimsel yetinin geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan konulara öncelik verilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


foreign language teaching, German grammar, needs analysis, four basic language skills / yabancı dil öğretimi, Almanca dilbilgisi, ihtiyaç analizi, dört temel dil becerileri

Full Text:

PDF

References


Acat, M. B., Demiral, S. (2002). Sources of Motivation in Learning Foreign Language in Turkey. Educational Administration in Theory & Practice, 31, 312-329. Retrieved from: http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/507

Aktaş, T. (2005). Communicative Ability in the Foreign Language Teaching. Journal of Language and Linguistic Studies, (1)1, 89-100. Retrieved from: https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/9/10.

Aytaş, G., Çeçen, M. A. (2010). The Place and Importance of Grammar Teaching in Mother Tongue Education. TÜBAR-XXVII, 77-89. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/156982.

Bağcı Ayrancı, B. (2017). Investigation of Turkish Teachers' Opinions on Grammar Teaching with Sense Method. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 145-164. Retrieved from: https://doaj.org/article/87564f7a89814e35b224fc50844aaa6d.

Balcı, T.(1997). The Germanistik-respectively. German as a foreign language study in Turkey. information German as a foreign language, 5/24, 621-624. Redrieved from: http://aves.cu.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=1331&NO=36.

Balcı, U. (2016). Students' language learning problems for tourism and the proposed solutions. Jasss, 50, 93-100.

Bayraktaroğlu, S. (2015). Foreign Language Education in Turkey. Ankara: Öğretmen dünyası Publisher.

Bölükbaş, F. (2016). The Language Needs Analysis of Syrian Refugees: İstanbul sample. The Journal of International Social Research, 9(46), 21-31. Retrieved from: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi46_pdf/1dil_edebiyat/bolukbas_fatma.pdf.

Bredel, U. (2013). Language examination and grammar lessons, 2nd edition. Schöningh: UTB Publisher.

Brown, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum. USA: Heinle& Heinle Publishers.

Bulut, M. (2014). Effects of Contradictions in Terms in Teaching Grammar on Teaching Türkish. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(12), 43-55, DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7339.

Can, E., Işık Can, C. (2014). Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey. Trakya University Journal of Education, 4(2), 43-63. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21480/230204

Çalışkan, N., Çangal, Ö. (2015). Needs Analysis in Teaching Turkish to Foreigners: The Case of Bosnia-Herzegovina. Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education 13(2), 310-334. Retrieved from: http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1257/2168.

Çelebi, M. D. (2006). Education of Mother Tongue and Teaching Foreign Language in Turkey. Journal of Erciyes University Institute of Social Sciences, 2 (21), 285-307. Retrieved from: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879786.pdf.

Demirel, Ö. (2015). Curriculum Development in Education. 22. Press, Ankara: Pegem Publisher.

Duden. (2010). Grammar for what? The benefits of grammar knowledge in everyday life and at school. Mannheim: Duden Publisher.

Göçer, A. (2015). The Place, Functions and Teaching of Grammar Learning Area in the Development of Basic Language Skills: A Thematic Approach in the Integrıity Principle and Induction Method Axis. Journal of Research in Education and Teaching, 4(1), 233-242. Retrieved from: http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/22.gocer.pdf.

Güneş, F. (2013). New Approaches in Teaching Grammar. Journal of Language and Literature Education. 2(7), 71-92. Retrieved from: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/75602/mod_resource/content/0/dilbilgisi%20%C3%B6%C4%9Fretimi.pdf.

Güven, A. Z. (2013). Problems of Teaching Linguistics Subjects. Journal of Language and Literature Education, 2(6), 1-10. Retrieved from: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423875300.pdf.

Graves, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Canada: Heinle Publishers.

Harley, B. (1993). Instructional strategies and SLA in early French immersion. Studies in Second Language Acquisition, 15, 245-259, doi.org/10.1017/S0272263100011980.

Haznedar, B. (2004). Teaching Foreign Languages in Turkey: Elementary Foreign Language Program. Boğaziçi University Education Journal, 21(2), 15-29. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/issue/3821/51404

Hoffman, L. (2013). German grammar. Berlin: Erich Schmidt Publisher.

Ingendahl, W. (1999). Speech reflection instead of grammar. A didactic concept for all school levels. Tübingen: Niemeyer Publisher.

IWAI, Tomoko; et al. (1999). Japanese Language Needs Analysis, University of Hawaii at Manoa: Second Language Teaching & Curriculum. Center.Retrieved from: http://www.nflrc.hawaii.edu/networks/NW13/NW13.pdf.

İşcan, A., Kolukısa, H. (2005). Status of Secondary Grammar Teaching, Problems and Solutions. Atatürk University Journal of the Institute of Social Sciences. 5 (1), 299-308. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/2815/37886.

Jantzen, C., Merklinger D. (2012). Reading and writing, learning perspectives and experience: Fillibach Publisher.

Karasar, N. (2000). Scientific Research Methods. Ankara: Nobel Publisher.

Karaman, F. (2018). A Practical Language Teaching Model for Short Term Language Teaching, 2nd International Education Research and Teacher Education Congress, (Ed. Bostancı, A. B. & Koçak, S.) p. 121-126, ISBN: 978-605-67840-2-6.

Karaman, F. (2016). A Sample Application for The Transfer of Grammar to Four Skills in

German As a Foreign Language. Diyalog 2016/2: 92-103. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/276631.

Karaman, F. (2014). The Pragmatic Perspective of Heuristic Words. Journal of Language and Literature Education, 12, 57-65. Retrieved from: https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/25770/makaleler/12/1/arastirmax-sozde-bos-sozlerin-edim-dilbilimsel-yani.pdf.

Kalfa, M. (2015). Subject Field Competency Analysis of Teachers of Turkish as a Foreign Language. Education and Science, 40 (181), 241-253, DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3064.

Kırmızı, B. (2013). Impact of Teaching Grammar through Text on 11th Grade Students’ Grammar Achievement in German Lessons. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 805-821. Retrieved from: https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/8/8/arastirmax-almanca-derslerinde-metne-dayali-dil-bilgisi-ogretiminin-birinci-sinif-ogrencilerinin-dil-bilgisi-basarisina-etkisi.pdf.

Koçer, Ö. (2013). The First Step in Curriculum Development: Needs and Situation Analysis in Teaching Turkish as a Foreign Language. Education and Science, 38 (169), 159-174. Retrieved from: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1917

Köller, W. ( 1997). Functional grammar lessons. Hohengehren: Schneider Publisher.

Ördek, E., Bolat, H. (2016). The Sufficiency of Foreign Language Teaching Methods in Teaching Vocational German for Tourism. Diyalog 2, 104-115. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalog/issue/27718/292437.

Özer, B., Korkmaz, C. (2016). Factors Affecting Student Achievement in Foreign Language Teaching. Ekev Academy Journal, 20(67), 59-84. Retrieved from: http://www.ekevakademi.org/Makaleler/2088628658_03%20Bayram%20OZER-Celalettin%20KORKMAZ.pdf.

Peçenek, D. (2014). Perspectives of the Undergraduates Majoring in Linguistics on Grammar learning and teaching in Foreign Language Teaching. Başkent University Journal of Education, 1(1), 93-111. Retrieved from: http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/14.

Richards, J. C. (2005). Curriculum Development in Language Teaching. 4th printing, Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J. C., Platt, J., Platt, H. (1992). Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Malaysia: Longman Press.

Richards, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Suna, Y., Durmuşçelebi, M. (2013). A Compilation Work about Why Turkey Suffers from Learning and Teaching English. OPUS Journal, 3(5), 31-48. Retrieved from: https://www.opusjournal.net/opusarsiv/2013-2/2013-2-1.pdf.

Steinig, W. & Huneke, H. W. (2010). German as a foreign language, an introduction 34. 5B. Berlin: Erich Schmidt Publisher.

Storch, G. (2009). German as a foreign language, a didactic. Stuttgart: Wilhelm Fink Publisher.

MEB (2013).Telc Language Tests, Common European Framework of Recommendations for Languages Learning, Teaching and Evaluation Publisher: telc GmbH, Frankfurt/Main, Germany.

Ural, A., Kılıç, İ. (2006). Scientific Research Process and Data Analysis with SPSS. Ankara: Detay publishing.

Yalçın, Ş. (2013). Content Based Foreign Language Teaching Model. Boğaziçi University Journal of Education, 30(2), 107-121. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/324185.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v0i0.2902

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Foreign Language Teaching (ISSN 2537-1754) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).