STUDENTS' PERCEPTION OF THE INFLUENCE OF INTONATION IN ENGLISH ON CONVEYING THE MEANING OF SPEECH IN COMMUNICATION

Nguyen Hoang Duong, Tran Thi Mai Tram, Bui Thi Kim Oanh, Nguyen Bach Hop, Le Thao Vy

Abstract


In communication, intonation plays an important role in conveying the meaning of a speech. In this article, we study students' perception of the influence of intonation in conveying the meaning of speech in communication to propose solutions to help students overcome intonation errors when communicating, as well as, help teachers have appropriate intonation teaching methods. Our data and analysis are based on research documents, surveys, and in-depth interviews with students. According to the study results, most students are well aware of the importance of intonation and of the factors affecting intonation, and they are also aware of the causes of intonation errors. However, students do not apply their knowledge of intonation to speech, they stop at the cognitive level. The study indicates that students often make intonation mistakes in Tag-question, Wh-question, and Imperative sentence in communication.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


students’ perception, influence, intonation, English, communication

Full Text:

PDF

References


Amsel, T. T. (2019). An urban legend called: “The 7/38/55 Ratio Rule”. European Polygraph, 13(2(48)), 95-99. DOI: 10.2478/ep-2019-0007

Baker, J., & Westrup, H. (2003). Essential speaking skills: A handbook for English language teachers. London: Continuum

Cauldwell, R., & Hewings, M. (1996). Intonation rules in ELT textbooks. ELT Journal, 50(4), 327-334.

Gabriel, C., Gess, R. & Meisenburg, T. (Eds.). (2021). Manuals of romance linguistics, 27.

Hardison, D. M. 2004. Generalization of computer-assisted prosody training: Quantitative and qualitative findings. Language, Learning & Technology, 8(2004): 34-52.

Kuru, M. E. (2022). A study on teaching intonation patterns in English from EFL teachers’ perspectives. The International Journal of Research in Teacher Education, 13(3), 56-67.

Levis, J. M. (2002). Reconsidering low-rising intonation in American English. Applied Linguistics 23, 1, 56-82.

Levis, J. & L. Pickering (2004). Teaching intonation in discourse using speech visualization technology. System 32, 4, 505-524.

Littlewood, W. (2007). Communicative language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Lê, T. T. A. (2021). Dạy và học phát âm tiếng Anh cho sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh Trường Đại học Mở Hà Nội. 1(307), 74-80.

Malmkjær, K. (3rd Eds.). (2010). The linguistics encyclopedia. Taylor & Francis e-Library.

Ngu, T. H. & Lê, V. H. (2008). Khảo sát việc thể hiện một số mẫu ngữ điệu cơ bản trong tiếng anh của học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên bến tre, Đại học Đà Nẵng.

Nguyen, K. H. (2010). Ngữ điệu Anh Việt và ngữ điệu Anh Anh, nhìn từ góc độ ngôn ngữ học đối chiếu. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ, 26, 130- 140.

Ngo, A. P. & Setter, J. (2011). Evaluating the intonation perception ability of Vietnamese learners of English. In ICPhS, 1466-1469.

Nguyen, T. H. & Tran, M. N. (2015). Factors affecting student’s speaking performance at Le Thanh Hien High School. Asian Journal of Educational Research, 3(2), 8-23.

Nguyen, N. T. H. & Nguyen, T. N. (2016). Nghiên cứu trường hợp về mô hình giọng nói hiệu quả trong diễn thuyết. Tạp chí Khoa học Đhqghn: Nghiên cứu nước ngoài, 32(1), 17-27.

Nguyen, T. T. (2016). Vai trò và sự ảnh hưởng của giảng viên đối với quá trình tự học của sinh viên không chính quy. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyen, H. N. (2017). Ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong dạy học ngoại ngữ. Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, 5, 3-10.

Nguyen, C. T. (2020). Ảnh hưởng của sự lo lắng đến kỹ năng nói của sinh viên năm thứ nhất trường đại học công nghiệp Hà Nội.

Pickering, L. (2004). The structure and function of intonational paragraphs in native and nonnative speaker instructional discourse. English for Specific Purposes 23A: 19-43.

Pham, D. V. (2019). Thực trạng lỗi phát âm tiếng Anh của sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ nhất tại Trường Cao đẳng Sư Phạm Điện Biên. Tạp chí giáo dục, 246-250.

Samad, I. S. & Ismail, I. (2020). ELSA speaks of application as a supporting medium in enhancing students’ pronunciation skills. Majesty Journal, 2(2), 1-7.

Taylor, L. (1993). Pronunciation action: Classroom techniques and resources. New Jersey: Prentice Hall.

Tran, H. M. (2017). Các phương pháp dạy phát âm tiếng Anh hiệu quả. Tạp chí Công thương. https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cac-phuong-phap-day-phat- amtieng-anh-hieu-qua-48246.htm

Truong, N. T. M. (2018). Thực trạng kỹ năng nói tiếng Anh và đề xuất một số hoạt động tự rèn luyện nói tiếng Anh ngoài lớp học cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, 435, 54- 59.

Wennerstorm, A. (1998). Intonation as cohesion in academic discourse: A study of Chinese speakers of English. Studies in Second Language Acquisition 20.1: 1-25.

Wongsuwana (2006). Speech could be trained. Thailand Education Journal, 21, 44- 50.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v6i4.4572

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Foreign Language Teaching (ISSN 2537-1754) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).