THE DETERMINATION OF JOB SATISFACTION LEVEL OF THE INDIVIDUALS WORKING IN PRIVATE SPORTS INSTITUTION – THE MACFİT EXAMPLE

Tekmil Sezen Göksu, Burak Keskin

Abstract


Araştırmanın amacı, özel spor merkezlerinde çalışan personelin, iş doyum düzeylerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmedisidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi, araştırmanın amacı doğrultusunda veri elde etmek amacıyla anket uygulanmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul ili Macfitt çalışanları (n=270) pe oluştururken örneklemi ise kolayda örnekleme yöntemi ile İstanbul Avrupa Yakası Macfitte çalışan 171gönüllü personel oluşturmaktadır. Araştırmada Balcı’nın (1999) geliştirdiği İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek altı demografik soru, 34 beşli likert sourdan oluşmaktadır. Yapılan Kolmogorov-Smirnov Testi sonucunda veriler, homojen dağılım göstermediği tespit edildi. Katılımcıların cinsiyeti ile iş doyumu puan ortalamalarına göre yapılan Mann-Whitney U testi analizinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Yaş grubunda farklılık olduğunu belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testinde; 18-25 yaş aralığı ile 26-33 yaş aralığı personellerin iş doyumu puanının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Eğitim durumunda farklılık olduğunu belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testinde; lisans mezunu personellerin iş doyumu puanının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.. Katılımcıların hizmet yılı ile iş doyumu puan ortalamalarına göre yapılan Kruskal Wallis testi analizinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Sonuç olarak, 18 – 25 yaş aralığı çalışan Macfit personelinin iş doyum düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Lisans eğitimi alan personelin iş doyum düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunuştur. Cinsiyet, kurumda çalışma yılları, sahip oldukları ünvanları, kulüplere göre görev yapan personelin iş doyum düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

 

The purpose of this research is the evaluation of the job satisfaction levels of the staff that works in private sports centers with respect to some variables. As the data collection method quantitive research technique, a questionnaire is carried out, to obtain data in line with the purpose of the research, The population of the research consists of Macfit employees in İstanbul province (n=270), while its sample, by using convenience sampling method, consists of 171 volunteer Macfit employees who work on the European side of İstanbul province. Job Satisfaction Scale, which is developed by Balcı (1999) is used. The scale consists of 6 demographic questions and 34 five-point Likert scale questions. It is determined that the data did not have homogeneous distribution as a result of the Kolmogorov-Smirnov test that has been done. No significant difference has been observed in the Mann-Whitney U test, which is done according to participants’ gender along with their job satisfaction point average. In the ANOVA test, which is done to determine that there is a difference in the age group, it is understood that job satisfaction points of 18-25 age range and 26-33 age range are higher. In the ANOVA test, which is done to determine the difference in educational status, it is understood that staff with bachelor's degree has a higher job satisfaction point. In the analyses of Kruskal Wallis test, which is done according to participants’ years of service and job satisfaction point average, no significant difference is observed. As a conclusion, a significant difference has been found out in the job satisfaction levels of working Macfit personnel who has an age range of 18-25. A significant difference has been found out in the job satisfaction levels of the staff who receive an undergraduate education. No significant difference has been found in the job satisfaction levels of the staff according to their gender, years of service, titles, and clubs. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


spor merkezleri, iş doyumu, kurumsallık / sports centers, job satisfaction, institutionalism

Full Text:

PDF

References


Katırcı H., 2012. Spor Tesis İşletmesi ve Saha Malzeme Bilgisi Anadolu Üniversitesi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

Katırcı H., Oyman M., 2011. Spor Merkezlerinde Tüketici Tatmini ve Sadakat, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2): 90-100.doi: 1307 - 6477

Karlı Ü., Koçak S., 2004. Türkiye'deki Özel Sağlık ve Spor Merkezlerinde Çalışan Personelin İş Tatmin Seviyeleri. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 15(3):133. DOI 10.1007/s00421-009-1120-8. 21.

Ramazanoğlu F., Öcalan M., 2005. Spor İşletmelerinde İşletmecilik ve Personel Yönetimi Anlayışı., Mehmet Öcalan., Doğu Bölgesi Araştırmaları.

Balcı A, 1985. Eğitim Yöneticilerinin İş Doyumu. Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Koustelios, A., D., 2001. Personal Characteristics and Job Satisfaction of Greek Teachers”, The International Journal Of Educational Management, 15/7, P. 354. doi.org/10.1080/13632434.2011.614942

Çetinkaya A., Özbaşaran F., 2004. Üniversite hastanesinde görev yapan hemşirelerin iş doyumu düzeyleri ve etkileyen faktörler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20 (1): 57-76. doi:10.1155/2012/156435.

Sunay H,. 2009. Spor Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Yelboğa A., 2007. Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu İle İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2): 1-18. doi:10.1111/j.1468- 0432.2007.00352

Demir, İ., G., 2002. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Çalışan Personelin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Kırıkkale.

Uyar Y., 2013. Ankara İlindeki Özel Spor Merkezlerinde Çalışan Personelin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman, Yrd. Doç. Dr. Hakan Sunay.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1378

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Tekmil Sezen Göksu, Burak Keskin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).