THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS SPORTS: ATTITUDE AND METAPHORICAL PERCEPTION

Öznur Kaya, Halil İbrahim Cicicoğlu, Gönül Tekkurşun Demir

Abstract


The reactions and values that individuals possess towards objects or situations reflect their attitudes. A metaphor is to describe a situation or object by establishing an analogy to another situation or object. The aim of this study is to examine the attitudes and perceptions of undergraduate students studying at various faculties towards sports. The present study, in which a mixed method design was used, was conducted with undergraduate students of Gazi University in the 2017-2018 academic year. In this context, the sample of the study was comprised of a total of 481 (241 female, 240 male) undergraduate students studying at various departments, such as Physical Education Teaching, Banking and Insurance, Political Science and Public Administration, Law, Statistics, Finance, Chemical Engineering, Banking, Conservatory, and Psychological Counseling and Guidance (PCG). Data collection tools were "Demographic Information Form" developed by the researchers, "The Sports-Oriented Attitude Scale" developed by Koçak (2014), and "semi-structured form" prepared by researchers to collect qualitative data. In the analysis of the data, frequency, arithmetic mean, and standard deviation values were calculated and t-test and ANOVA were applied to the quantitative data. Besides, content analysis was applied to the qualitative data. Significant positive correlations were found between the subdimensions of the attitudes of university students towards sports and age. It was found that the subdimensions of the attitudes toward sports showed significant differences in favor of female participants, and the subdimensions of psychosocial development and mental development were found to be significantly different in favor of the students’ of departments of teaching. There were significant positive correlations between the subdimensions of the attitudes of university students towards sports and age. In the context of the qualitative data of the study, it was discovered that metaphors obtained from the participants were found to be clustered under the categories as life source, benefit provider, value, food, delighting, professional association, nature, addiction, and necessity. It was concluded that the attitudes of university students towards sports were moderate. It was also determined that metaphors for sports were often composed of positive ones.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


sports, attitude, metaphor, university student

Full Text:

PDF

References


Altay, F., & Özdemir Z. (2006). Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim1. kademesinde öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (591-593). Muğla: 3–5 Kasım, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.

Alparslan, S. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlerinin sergilediği öğretim davranışlarına ilişkin algıları ve öğrencilerin bu derse karşı geliştirdikleri tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Alpman, C. (1972). Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

Arpa, D. K. (2014). Ortaöğretimdeki erkek sporcuların karate ve taekwondo branşına yönelme nedenleri ve beklentileri. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Balyan, M., Balyan, K. Y., & Kiremitçi, O. (2012). Farklı Sportif Etkinliklerin İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum, Sosyal Beceri ve Öz Yeterlik Düzeylerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 196-201.

Carlson, T. B. (1995). Why Students Hate, Tolerate or Love Gym: A Study of Attitude Formation and Associated Behaviors in Physical, Dissertation Abstracts International, 14(4), 467-477

Çelen, A. (2012). Spor eğitimi modeli ile işlenen voleybol derslerinin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor erişi düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.

Çelik, Z., & Pulur, A. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumları. Ulusal BedenEğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi. Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Van, 25-27 Mayıs, 115-121.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmenve Yöneticilerin Görüşleri.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.

Çetin, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Chung, M. H., & Phillips, D.A. (2002). The Relationship between Attitude toward Physical Education and Leisure Time Exercise in High School Students. Physical Education, 59(3), 125-138.

Cox, A. E., Williams, L., & Smith, A. L. (2008). Change in Physical Education Motivation and Physical Activity Behavior during Middle School. Illinois State University, School of Kinesiology and Recreation, USA.

Creswell, J. W. (1994). Qualitative & Quantitative Approaches. California, USA: Sage Publications.

Creswell, J. W., & Garrett, A. L. (2008). The “movement” of mixed methods research and the role of educators. South African Journal of Education, 28(3), 321–333.

Cudd, A. E. (2007). Sporting Metaphors: Competition and the Ethos of Capitalism, Journal of the Philosophy of Sport, 34, 52-67.

Demirhan, G., & Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği 2, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.

Doydu İ, Çelen A., & Çoknaz H. (2013). Spor Eğitimi Modelinin Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spora Karşı Tutumuna Etkisi, E-International Journal of Educational Research, 4(2), 99-110.

Ekici S, Çolakoğlu T., & Bayraktar A. (2011). Dağcılık sporuyla uğraşan bireylerin bu spora yönelme nedenleri üzerine bir araştırma, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 110-119.

Freedman, J. L., Sears, D. O., & Carlsmith, J. M. (2003). Sosyal psikoloji 4.Baskı. (Çev: A. Dönmez). Ankara: İmge Kitabevi.

Fişek, K. (1985). 100 soruda Türkiye Spor Tarihi. 1. Baskı; İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Güçlü, S. (2005). Kurumlara Sosyolojik Bakış. İstanbul: Birey Yayıncılık.

Göksel A. G., & Caz Ç. (2016). Anadolu Lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-10.

Güllü, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara

Güllü M., Güçlü, M., Arslan, C., (2009). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 273-278.

Güllü M., Güçlü M. (2009). Ortaöğretim Öğrencileri İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geliştirmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 138-151.

Gürbüz, A. & Özkan, H. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Muğla il örneği), Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 78-89.

Harriet D, Richard B., & Tokie I. (2006). Japanese and English School Students Views of Physical Education, A Comparative Study, International Journal of Sportand Health Science, 4, 74– 85.

Hünük D. (2006). Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının sınıf düzeyi, öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti ve spora aktif katılımları açısından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Johnson, B., & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.

Kangalgil, M., Hünük, D., & Demirhan, G. (2004). Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. 10thIchper-Sd European Congress and the Tssa 8th International Sport Science Congress 17 Nowember, İstanbul.

Kangalgil M., Hünük, D. & Demirhan, G. (2006). İlköğretim, Lise ve Üniversite öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 2006, 17 (2), 48-57.

Karakaya, E. D. & Salici, O. (2016). Isparta’da Öğrenim Gören 11-13 Yaş Gurubu Öğrencilerin Popüler Spor Branşları Hakkındaki Metaforik Algılarının Belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 1059-1076.

Kesic, D., & Muhic, E. (2013). Sports in Metaphor and Metaphor in Sports, Sport Logia, 9(1), 28–33.

Keskin, Ö. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Sakarya İli Örneği Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

King, M. H. (1994). Student attitudes toward physical education at the intermediate level (Masters thesis, Memorial University of New foundland, Canada). Masters Abstracts International, 34-02, 0499.

Koca, C. & Demirhan, G. (2004). An examination of high school students attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation, Perceptual & Motor Skills, 98(3),754-758.

Koç, M., Murathan, F. Yetiş, Ü. & Murathan, T. (2015). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Spor Kavramına İlişkin Algıları, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 294- 303.

Koçak, A. & Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu, Selçuk İletişim Dergisi, 3(4), 21-28.

Koçak F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması, Spormetre Dergisi, 12(1), 59-69.

Koçak, F. Tuncel, S., & Tuncel F. (2015). Spor alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin tutumlarının belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 13(1), 29-39.

Kuru, E. (2000). Sporda psikoloji. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.

Kurtipek, S., & Sönmezoğlu, U. (2018). Determination of the Perceptions of Sports Managers about Sport Concept: A Metaphor Analysis Study, International Journal of Higher Education, 7(4), 17-25

Küçük, V., & Koç, H. (2004). Psikososyal Gelişim Süreci İçerisinde İnsan ve Spor İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10, 131-141.

Macphail, A. (2011). “Youth voices in physical education and sport: what are they telling us and what do they say they need?”. Sport Pedagogy an Introduction for Teaching and Coaching. Editör: Kathleen Armour, Pearson Education Limited, Essex.

Özbakır, İ. (2006). Sivas ili özel ve devlet ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin beden eğitimidersine bakış açıları ve beklentilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Özgüven, İ. E. (2005). Bireyi tanıma teknikleri. (s.125). Ankara: PDREM Yayınları.

Özsoy, S. (2011). Spor Gazetelerinin Başlıklarında Militarist ve Şiddet İçerikli Metaforlar. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1, 88-114.

Rice, P. L. (1988). Attitudes of high school students towards physical education activities, Teachers and Personal Health Physical Education, 45, 94-99.

Schneider, R. C. & Marriott, S. T. (2010). Applying sport education model to basketball. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 81(2), 15-17.

Segrave, J. O. (2000). The Sports Metaphor in American Cultural Discourse. Culture, Sport, Society, 3(1), 48-60.

Sevinç, Ö., Ergenç, M. (2017). Düzce üniversitesi’nin bazı fakültelerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin “spor” hakkındaki metaforları. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 106-131.

Singh R. K. C. & Devi KS (2013). Attitude of higher secondary level student towards games and sports, International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, 2(4), 80-85.

Smoll, F. L., & Schutz, R. V. (1980). Children’s Attitudes Towards Physical Activity: A Longitudial Analysis, Journal of Sport Psychology, 2, 137-147.

Subramanıam, P. R., & Silverman S. (2007). Middle school students attitudes toward physical education. Teaching and Teacher Education, 23, 602-611.

Şişko, M. & Demirhan, G. (2002). İlköğretim Okulları Ve Liselerde Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi Spor Dersine İlişkin Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 205-210.

Tannehill, D., & Zekrajsek, D. (1993). “Student Attitudes Toward Physical Education: A Multi-cultural Study”, Journal of Teaching Physical Education. 13,78-84.

Taşğın Ö., & Tekin M. (2009). Çeşitli Değişkenlere Göre İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutum ve Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 457-466.

Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O. & Kılıçgil, E. (2006). İlköğretim okullarında beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV(4), 139- 147.

Tavlaş, S. (2012). Erzurum İlindeki ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Tekkurşun Demir G., Cicioğlu, & İlhan (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları. Internatıonal Journal of Sports Exercıse & Traınıng Scıences, 3(4), 120–128.

Tomik R., Olex-Zarychta D., & Mynarski W. (2012). Social values of sport participation and their significance for you that attitudes towards physical education and sport, Studies in Physical Culture and Tourism, 19(2), 99-104.

Tortop, Y. (2005). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi ve eğitsel oyun uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Türkmen, M., Abdurahimoğlu, Y., Varol, S., & Gökdağ, M. (2016). İslami ilimler fakültesi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi (Bartın Üniversitesi örneği), International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2(1), 48-59.

Van Wersch, A., Trew, K., & Turner, I. (1992). Post-Primary School Pupil's İnterest İn Physical Education: Age and Gender Differences. British Journal of Educational Psychology. 62(1), 56-72.

Yalçın, M., & Enginer, A., (2012). İlköğretim Okullarında Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algılar, Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229-256.

Yetim, A. (2011). Sosyoloji ve Spor, Ankara: Berikan Yayınevi.

Yetim, A. (2015). Sosyoloji ve Spor. Ankara: Berikan Yayınevi.

Yıldız, Ö. (2010). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve karşılaştıkları problemler. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Zorba, E. (2012). Herkes için Yaşam Boyu Spor. Ankara: Neyir Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.2113

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Öznur Kaya, Halil İbrahim Cicicoğlu, Gönül Tekkurşun Demir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).