THE PREDISPOSITION TO PHYSICAL EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS ATTENDING TO SCHOOL SPORTS AND INVESTIGATION OF THEIR SPORTMANSHIP BEHAVIORS IN PHYSICAL EDUCATION COURSE

Serhat Turan, Gülten Hergüner

Abstract


The aim of this study was to investigate the predisposition towards physical education of high school students attending to school sports and sportsmanship behaviors in physical education course. In this study, the subjects were 1049 high school students who participated in school sports. Personal Information Form, Physical Education Predisposition Scale (PEPS) and Sportmanship Behaviour Scale in Physical Education Course (SBSPEC) were used for data collection. The data were analysed by using Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), Multiple Regression Analysis. In this study, the significance level was identified as p<. 05 and p<. 01. PEPS results showed that gender and sports branch variables as the sub-dimensions of self-efficacy are significantly different (p<.05) whereas attitude as other sub-dimension and the mean of PEPS did not show any significant difference. Also, SBSPEC results showed that gender variable is significantly different (p<.05) in terms of Exhibiting Positive Behaviours (EPB), Avoidance Negative Behaviours (ANB) and SBSPEC. However, there was no significant difference in sports branch variable. The analysis showed that there was a small and positive correlation between PEPS and SBSPEC. In the study, it was found that attitude and self-efficacy levels predict sportsmanship behaviors positively, low level and statistically significant in physical education course. The attitude and self-efficacy levels of high school students who participated in school sports were positive, low level and statistically significant predictive factors of sportmanship acts displayed through physical education classes.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


sports, physical education, sportmanship, predisposition

Full Text:

PDF

References


MEB (2009). Ortaöğretim beden eğitimi dersi öğretim programı (9 – 12. Sınıflar). Bursa: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.

Heper, E. (2012). Spor bilimleri ile ilgili kavramlar ve sporun tarihsel gelişim. Ertan, H. (Ed.) Spor Bilimine Giriş Anadolu Üniversitesi. Eskişehir: 2012. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdemli, A. (2008). Spor yapan insan. İstanbul: E Yayınları.

Pehlivan, Z. (2004). Fair-play kavramının geliştirilmesinde okul sporunun yeri ve önemi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 49-53. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/spormetre/issue/41433/500750

Akgül, S., Göral, M., Demirel M. ve Üstün Ü.D. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okul içi ve okullar arası sportif etkinliklerden eğitimi öğretmenlerinin ders dışı etkinlikleri üzerine katılma nedenlerinin çeşitli değişkenler açısından araştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(32), 13-22.

Öcal, K. ve Koçak, M. S. (2010). Okul sporlarının orta öğretim öğrencilerinin akademik başarı ve davranış gelişimine etkisi. Mediterranean Journal of Educational Research, 7, 86-94.

Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1–8.

Arkonaç, S. A. (2001). Tutumlar ve ölçümü, sosyal psikoloji (genişletilmiş 2. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul. Evrim Yayınevi.

Elik, T. (2017). Güneydoğu anadolu bölgesi futbol takımlarında amatör olarak futbol oynayan sporcuların sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Gürpınar, B. (2009). Basketbol ve futbol hakemlerinin karsılastıkları sportmenlik dısı davranışlar ve bu davranıslarınçesitlideğiskenler açısından incelenmesi (Doktora Tezi).Gazi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü.

MEB (2018). Ortaöğretim beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.

MEB (2019). Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2018/’19. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361 02.12.2019 tarihinde erişilmiştir.

Hilland, T. A., Stratton, G., Vinson, D. ve Fairclough, S. (2009). The physical education predisposition scale: preliminary development and validation. Journal of Sport Sciences, 27(14), 1555-1563.doi: https://doi.org/10.1080/02640410903147513

Öncü, E., Gürbüz, B., Küçük Kılıç, S., ve Keskin, N. (2015). Psychometric properties of the Turkish version of the physical education predisposition scale. In İ. Önder (Eds.), ERPA International Health and Sports Science Education Congress (pp. 179). Athens: ERPA.

Koç, Y. (2013). Beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeği (BEDSDÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 96-114. Erişim adresi: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/beden-egitimi-dersi-sportmenlik-davranisi-olcegi-toad.pdf

Yılmaz, S. (2013). Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi örneği). (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güner, B. Ç. (2006). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin incelenmesi(Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü.

Miller, B. W., Roberts, G. C. ve Ommundsen, Y. (2004). Effect of motivational climate on sportpersonship among competitive youth male and female football players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 14(3); 193-202. Erişim adresi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15144360

Çavdar, S. (2018). Lise öğrencilerinin öfke kontrolleri, saldırganlık eğilimleri ve tolerans düzeylerinin spora katılım açısından değerlendirilmesi (Doktora tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Akbuğa, T. (2018). Ortaöğretimde okul takımlarında oynayan öğrencilerin ahlaki karar alma tutumlarının araştırılması (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Koç, Y., ve Güllü, M. (2017). Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. SPORMETRE, 15(1), 19-30. Erişim adresi: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/2152/22353.pdf

Kafalı, S., Hünkar, İ., Keçeci, O. ve Demiray, E. (2017). Bireysel spor ve takım sporu yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin araştırılması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 386-390.

Tekeli, H. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersinde sportmenlik davranışlar sergileme düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Tutkun, E., Güner, B. Ç., Ağaoğlu, S. A., ve Soslu, R. (2010). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23-29.

Kaya, E. Ö. (2010). 18-25 yaş arası işitme engelli sporcuların stres ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Göksel, A. G. ve Caz, Ç. (2016). Anadolu lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-10.

Yanık, M. (2015). Lise 9. Sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları ile okula yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Doktora tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Hekim, M. ve Tokgöz, M. (2017). Lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi (Burdur örneği). Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 11-16. Erişim adresi: http://www.sportresearches.com/

Ekici, S., Bayrakdar, A. ve Hacıcaferoğlu, B. (2011). Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 829-839. Erişim adresi: http://www.InsanBilimleri.com

Sarıdede, Ş. K. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yıldız, E. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Bala ilçesi örneği) (Yüksek lisans tezi).Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Koca, C. ve Asçı, F. H. (2004). Atletik yeterlik düzeyi ve cinsiyetin beden eğitimine yönelik tutum üzerine etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX(1), 15-24. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/291916

Williams, L. Ve Gill, D. L., (1995). The Role of Perceived Competence in the Motivation of Physical Activity. In Journal of Sport and Exercise Psychology. 17 (4): 363-378.

Balyan, M. (2009). İlköğretim 2. Kademe ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları, sosyal beceri ve özyeterlik düzeylerinin karşılaştırılması (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Kara, R. Ç. (2018). Öğretmen öğretim stiline göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarının incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hazar, G. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumlarını etkileyen faktörlerin araştırılması (Yüksek lisans tezi).Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Aşçı, F. H., Gökmen, H., Tiryaki, G. ve Öner, U. (1993). Liseli erkek sporcuların ve sporcu olmayanların benlik kavramları. Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 34-43. Erişim adresi: https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/152775/makaleler/4/1/arastrmx_152775_4_pp_34-43.pdf

Koca, C., Aşçı, F. H. ve Oyar, Z. B. (2003). Elit sporcuların denetim odağı ve fiziksel benlik algısının cinsiyete, yapılan spor branşına ve spor deneyimine göre karşılaştırılması.Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), VIII(4), 3–12. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/292354

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215. Erişim adresi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0146640278900024

Anderson C. A. ve Bushman B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology. 53, 27-52.

Kumar, R. ve Lal, R. (2006). The role of self-efficacy and gender difference among the adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 32(3), 249–254.

Gill, D. (2000). Psychological Dynamics of sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics.

Chow, G. M., Murray, K. E. ve Feltz, D. L. (2009). Individual, team, and coach predictors of players' likelihood to aggress in youth soccer. Journal of Sport & Exercise Psychology, 31(4), 425-43.

Stephens, D. E. (2004). Moral atmosphere and aggression in collegiate intramural sport. İnternational Sports Journal, 8(1), 65-75.

Stephens, D. E. ve Kavanagh, B. (2003). Aggression in Canadian youth ice hockey: The role of moral atmosphere. İnternational Sports Journal, 7(2), 109-119.

Gill, D. ve Williams, L. (2008). Psychological Dynamics of sport and exercise (3. baskı). Champaign, IL: Human Kinetics.

Sysoeva, O. V., Kulikova, M. A., Malyuchenko, N. V., Tonevitskii, A. G. ve Ivanitskii A. M., (2010). Genetic and social factors in the development of aggression. Human Physiology, 36(1), 40-46.

Emery, C. A., McKay, C. D., Campbell, T. S. ve Peters, A. N. (2009). Examining attitudes toward body checking, levels of emotional empathy, and levels of aggression in body checking and non-body checking youth hockey leagues. Clinical Journal of Sports Medicine, 19(3), 207-215.

Gee, C. J. ve Leith, L. M. (2007). Aggressive behavior in professional ice hockey: A cross-cultural comparison of North American and European born NHL players. Psychology of Sport and Exercise, 8(4), 567-583.

Shields, D. L., LaVoi, N. M., Bredemeier, B. L. ve Power, F. C. (2007). Predictors of Poor Sportspersonship in Youth Sports: Personal Attitudes and Social İnfluences. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29, 747-762.

Stornes, T. ve Ommundsen, Y. (2004). Achievement goals, motivational climate and sportspersonship: A study of young handball players. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(2), 205-221.

Yousefi, B., Bahrami, F., Kianzadeh, A., Emami, F., Naghibi, S. ve Abdi, H. (2012). The relationship between goal orientation, perceived motivational climate, and sportsmanship orientation. European Journal of Experimental Biology, 2 (6), 2103-2106.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.2822

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Serhat Turan, Gülten Hergüner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).