THE STYLES OF COPING WITH STRESS AMONG THE STUDENTS STUDYING AT THE SCHOOLS WHICH ADMIT THE STUDENTS WITH A SPECIAL TALENT EXAM

Hayri Demir, Mehmet Altın, Havva Demirel, Selçuk Buğdaycı, Yahya Gökhan Yalçın

Abstract


The purpose of the research was to determine the styles of coping with stress among the students studying at the schools which admit the students with a special talent exam. The scope of the research involved the schools which admit the students with a special talent exam, the sample group included total 413 students; 226 males, 187 females, having education at the Faculty of Sport Sciences (SBF), the Dilek Sabancı Conservatory (DSK) and the Faculty of Fine Arts (GSF) in Selçuk University. Firstly, a personal information form and the Ways of Coping Questionnaire (WCQ) developed by Folkman and Lazarus (1980) and created as a short form by Şahin and Durak (1995) were used. By testing the homogeneity and variance of data, the Independent Sample t-test for the gender factor, the One Way Anova for multiple comparisons, the Tukey test for the resources of differences were applied. The Cronbach alpha value was determined to be 0,76 for the Coping Questionnaire. Depending on the gender factor; statistically significant differences were observed in all of sub-dimensions to cope with stress among the SBF, DSK and GSF students (P<0.05). Given the school types, there was a lower point in the SBF student averages concerning the desperation dimension rather than the other two schools as there was a higher average in the Conservatory students’ optimism dimension rather than the other two schools, a lower average in their social support points, these differences were regarded to be statistically significant (P<0.05). In accordance with the school type, differences between active and passive coping strategies did not have stable changes and any specific situation was not observed in the school type. This situation can result from the specific exam criteria and the ability and measurement techniques of the schools which admit the students with a special talent exam.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


special talent, exam, stress, reasons of stress, university student

References


Akgemci, T. (2001). “Örgütlerde Stres ve Yönetimi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15 (1-2): 301-309.

Alaskan, A.M., Bilge, A., Şarman, Ç. (2015). Şaman Davulu Dinlemenin Ruhsal Duruma Etkisi, Cankiri Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6(1): 137-150

Altundağ, G. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri, Stresle Başa Çıkma Tutumları ve Stresi Algılama Düzeyinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aydın, Ş. (2004), “Otel İşletmelerinde Örgütsel Stres Faktörleri: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Uygulaması”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (4): 1-21.

Aysan, F., Bozkurt, N. (2000). Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Kullandığı Başa Çıkma Stratejileri İle Depresif Eğilimleri ve Olumsuz Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişki. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 12:25-38

Balık, T. (2017). Sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerine sahip yetişkinlerin stresle başa çıkma tarzı ve ruhsal belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi, Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans tezi.

Barutçugil, İ. (2004). “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi” (1. Baskı). İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Batlaş, Z., Batlaş, A. (2008). “Stres ve Başa Çıkma Yolları” (25. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cengiz, R., Serdar, E., Donuk, B. (2016). Comparison of The Ways of Coping with Stress of University Students Living and Not Living with Their Family, International Journal of Social Sciences and Education Research, Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 2 (3).

Çavdarlı, Ş. (2013), Liseli Sporcularda Görev ve Ego Yönelimleri İle Sporda Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Çelik, S.B. (2008), Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler İle Türkiye Cumhuriyeti Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Karşılaştırılması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitin Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3): 125-132.

Çelik, S.B. (2008), Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler İle Türkiye Cumhuriyeti Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Karşılaştırılması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitin Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3): 125-132.

Ekinci H, Ekici S. (2003) “İşletmelerde Örgütsel Stres Yönetim Stratejisi Olarak Sosyal Desteğin Rolüne İlişkin Görgül Bir Araştırma”. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27 (1): 109-120.

Erkmen, N., Çetin, M.Ç. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1302-1796. 19, 231.

Farley, T., Galves, A., Dickinson, M., Perez, M.J.D. (2005). Stres, coping, and health: A comparison of Mexican immigrants, Mexican- Americans, and non- Hispanic whites. Journal of Immigrant Health. 7(3), 213-219.

Flynn, S.M., Schipper, J.L., Roach, A.R., Segerstrom, S.C. (2009). Gender Differences in Delayed-Type Hyper-sensitivity Response: Effects of Stress and Coping In First-Year Law Students. Brain, Behavior and Immunity, 23, 672-676.

Folkman, S., Lazarus, R.C. (1980). Journal of Health and Social Behavior, Vol. 21, No. 3 (Sep., 1980), pp. 219-239, American Sociological Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2136617 Accessed: 06-04-2017 07:49 UTC.

Güney, S. (2001). “Yönetim ve Organizasyon” (3. Baskı). Ankara: Nobel YayınDağıtım.

Gür, B. (2015). Evrensel bir sorun: Sporda şiddet, Gazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Hosseinalipour, F. (2015). Üniversiteli Öğrencilerin Sporda Motivasyon Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kara, D., Koç, H. (2010). Öğretim Elemanlarının Stresle Başa Çıkma Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(2): 35-50.

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Matud, M.P. (2004). Gender Differences in Stress and Coping Styles. Personality and Individual Differences. 37, 1401-1415.

Özgan, H., Balkar, B., Eskil, M. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencileri Tarafından Sınıfta Algılanan Stres Nedenleri ve Kişisel Değişkenlerin Strese Etkisi, Eletronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24): 337-350.ISSN:1304-0278.

Özkaya, M.O., Yakın, V., Ekenci, T. (2008). Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi Celal Bayar Üniversitesi Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 15(1): 163-179.

Rowshan, A. (2003). “Stres Yönetimi” (4. Baskı). (Çev.: Şahin Cüceloğlu). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Savcı M, Aysan F (2014) Üniversite öğrencilerinde algılanan stres düzeyi ile stresle ile başa çıkma stratejileri arasındaki ilişki, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 44-56

Selye, H. (1973). The evolution of the stress concept: The originator of the concept traces its development from the discovery in 1936 of the alarm reaction to modern therapeutic applications of syntoxic and catatoxic hormones. American Scientist. 61(6), 692-699.10 Mayıs 2013, JSTOR.

Selye, H. (1977). “Stress without Distress”. London: Teach Yourself Books.

Steinberg, A., Ritzmann, R.A. (1990). A living system approach to understanding the concept of stress. Behaviral Science. 35(2), 138-146. 10 Mayıs 2013, Psychology and Behavioral Sciences Collection.

Şahin, N.H., Durak, A. (1995). Stresle Başa Çıkma Tarzlar Ölçeği: Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanması. Psikoloji Dergisi, 10(34), 56-73.

Şimşek, M.Ş., Akgemci, T., Çelik, A. (2008). “Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış” (6. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Turna, H. (2014). Öğretmenlerin Stres Kaynakları ve Stresle Baş Etme Yolları (Edirne İli-Keşan İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tutar, H., Yılmaz, K., Erdönmez, C. (2006). “İşletme Becerileri Grup Çalışması” (4. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Türküm, A.S. (2002). Stresle başa çıkma ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(18), 25-34.

Üzüm, H. (2010). Elit Sporcuların Stres Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Yurtsever, H. (2009). Kişilik Özelliklerinin Stres Düzeyine Etkisi ve Stresle Başa Çıkma Yolları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.927

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Hayri Demir, Mehmet Altın, Havva Demirel, Selçuk Buğdaycı, Yahya Gökhan Yalçın

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).