THE INDIRECT OBJECT (IO) – ALBANIAN AND ENGLISH

Shkelqim Millaku, Xhevahire Topanica

Abstract


The aim of this study is too corporate the function of the indirect object between Albanian and English language. The function and the Albanian typical case for indirect object are dative and ablative. This grammatical phenomena is the full contrast between two languages because in English language doesn’t exist dative and ablative us in Albanian. In Albanian and English language, the indirect object is more heterogenic than the direct object. The indirect (direct) object in both of languages is the receiver (object) of the action within a sentence. It is typically the noun, all possessive pronouns (in the function of nouns), noun phrase that follows the verb, although the indirect object and subject complements can also occupy this position. The direct and indirect object have some characteristics in common, and this fact justifies their sharing term of object.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


Indirect Object, similarities, differences, contrasts, generative, Albanian, English, noun, pronoun, noun phrase, case (nominative, dative and ablative), definite and indefinite nouns, article

References


Bauer, Laurie. English Word-Formation, London, 1983.

Celce-Murcia, Mariana. The Grammar book, USA, 1999.

Celce-Muricia, Marianne. The Grammar book, USA, Heinlein, 1999.

Chomsky, Noam. Syntactic Structure, New York, 2002.

Christopher Pountain, M.F.Lang, Spanish Word Formation, London, 1990.

Doyle, Arthur Conan. The lost world and other thrilling tales, London, 2001.

Eddings, David. Magician’s Gambit, London, 1983.

Fjalor i Gjuhës se Sotme Shqipe, Tiranë, 1980.

Fjalor i Termave të Gjuhësisë, Tiranë, 1975ë botuar nga Akademia e Shkencës e RPSH-Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, sektori i terminologjisë.

Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 2002.

Germizaj, Shukrane. A comprehensive handbook of English Grammar, Prishtine, 2004.

Gramatika e Gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002.

Grup autorësh, Fjalor i fjalëve të huaja, Prishtinë, 1988, f.315.

Henderickson, Robert. Word and phrase origins, New York, 1997.

Jokli, Norbert. Naim be Frashëri e pasunimi i gjuhës shqipe, Gjurmime albanologjike, seria shkencore filologjike II, 1972, Prishtinë, 1974.

Kabashi, Jashar. English Grammar Morphology, Prishtine, 2000.

Kadare, Ismail. Përbindëshi, Tiranë, 2005.

Kostallari, A. Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhë shqipeë Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë 1972.

Liz and John Soars, New Headway Advanced, Student’s book, Oxford, 2003.

Master, Peter. English grammar and technical writing, Washington, 2004.

Millaku, Sh. (2009). Kontributi i Zellik Harris për gjuhësinë, IASH. Tetovë.

Millaku, Sh. (2015). Kërkime gjuhësore. Prizren.

Millaku, Sh. (2011). Studime gjuhësore I. Prishtinë.

Millaku, Sh. (2011). Strukturat sintaksore. Prishtinë.

Millaku, Sh. (2009). (Profesor Selman Riza dhe Albanologjia) Studimet e Selman Rizes në fushën e morfologjisë. Korçë, f. 143-150.

Millaku, Sh. (2011). Historiku i nyjës se prapme (kontrast me gjuhët ballkanike), Edukologjia, nr.2, f.81-96. Prishtinë.

Newmark, Leonard; Philip Hubbard, Peter Prifti, Standard Albanian, California, 1982.

Qesku, Pavli. Fjalor Anglisht-Shqip, English-Albanian Dictionery, Tiranë, 2002.

Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum, University Grammar of English, London, 1973.

Shakespeare, William. Measure for Measure, London, 1995.

Shakespeare, William. Measure for Measure, London, 199t.

Shakespeare, William. Richard III, Denmark, 1993.

Shakespeare, William. The Winter’s Tale, Denmark, 1995.

Thomaj,Jani. Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë,1974.

Veljko Gortan, Oton Gorski, Pavao Paush, Gramatika latine, Prishtinë, 1985.

Xhuvani, Aleksande. “Kompozitat’’, Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë 1972.

Yule, George. Oxford practice grammar, Oxford, 2008.

Shkelqim Millaku, The contrast of Direct Object between Albanian and English language, ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in - http://www.onlinejournal.in/IJIRV2I7/253.pdf

Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Dubai, 2016.

Shkelqim Millaku, The contrast of the gender between Albanian and English language, International Journal of Thales Educational Sciences (THEDS) ISSN (print): 2149-5130 - http://media.wix.com/ugd/d4d001_2582d04ef0264786b60ca6e76227ebc3.pdf 1-15; Vol.2, No.1, Turqi, 2016

Shkelqim Millaku, 2015, The Compound Nouns, https://www.academia.edu/6091482/The_Compound_Nouns

Shkelqim Millaku, 2016, The Noun Phrases, Anglisticum Journal,

http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/viewFile/580/647

Shkelqim Millaku, 2015, The Direct Object, Anglisticum Journal,

Shkelqim Millaku, 2015, The Genitive, Anglisticum Journal,
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v0i0.294

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Foreign Language Teaching (ISSN 2537-1754) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).