LINGUISTIC DIVERSITY AND THE ADVANTAGES OF BILINGUALISM AND MULTILINGUALISM IN MUNICIPALITY OF GOSTIVAR, MACEDONIA

Merita Banjica

Abstract


Bilingualism and multilingualism are the speaker’s ability to speak two or more languages. This capability is achieved by the individual speakers, where besides the mother tongue (L1) learners different languages on a parallel basis or gradually, indifferent times and places, creating different language competence, which memorializes in his cognitive and uses the self-actualization in the process of instruction in the language required in compliance with contextual communication situation.

            Linguistic diversity reflected in multicultural social community enables all individuals to develop bilingualism and multilingualism skills ranging from family environment with mixed marriages and social environment with formal education systems, formal and informal education for the achievement of personal and collective in ward-processing versatile in every aspect of life.

            Achievements of the Individual in ward-processing to multilingual speakers reflected on the enrichment cognitive with different competitive languages, in developing affective achieving empathic on respecting the principle of multicultural democratic society toward psychomotor skills development of oral and written expression in every language, communication towards the provision and acceptance of different messaging and social terms with the facilitation of providing vital existential unemployment challenge in the XXI century.

            This project aims to clarify scientific theoretical concepts about bilingualism and multilingualism and with empirical research to illuminate the current state of bilingualism and multilingualism which is used by the speakers to provide vital existentiality in everyday life in the city of Gostivar, Republic of Macedonia. In this research shall use combined questionnaires prepared in advance according to Likert scale and with alternative questions for three groups of bilingual speakers. The survey will held with employed citizens of three ethnic groups in Gostivar with Albanians, Macedonians and Turks.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


social community, linguistic diversity, multilingualism, bilingualism and plurilingualism, speech act, communicative competence

References


Literature

Bugarski, R. (1997a) Jezici. Beograd: Čigoja štampa. (XX vek]

Crystal, D. (1997) English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University press.

Fishman, A. Joshua, ur. (1968) Reading in the Sociology of Language. The Hague: Mouton De Gruyer.

Graddol, D. (1997) The Future of English. London: The British Council.

Grbić, J. (2004) Jezični procesi, identitet i globalizacija, Narodna umjetnost, 41/2. Zagreb.

Hudson. A. R. (2002) Socilingusitika, Cambrige University Press 1980, 1996, Dituria, Tiranë

Ibrahimi, M. (2005) Multilingualism as the Main Segment of Multiculturalism. Soros, Skopje.

Ibrahimi, M. (2011) Status and Prospects of the Albanian Language in State and Local Institutions od RM. 10 Years Ohrid Framework Agreement, SEE-University, Tetovo, Macedonia, 2011:206-213.

Ibrahimi, Mustafa. (2011) The influence of Globalization on National Languages without International Status. In Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena. College of Communication and Business: (Budapest 06 –07.05.2011) Budapest 2011:471-477 ISBN978-615-5164-033.

Ibrahimi, M. (2012) Tema sociolinguistike dhe etnolinguistike. Interlingua. Shkup.

Ibrahimi, M. (2015) Aspektet pozitive dhe negative të shumëgjuhësisë, Konferenca vjetore e shkencës "Java e Shkencës" 2014. Botuar në Kumtesat I : 179-184. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Prishtinë, 2015.

Martine, A. (2002) Elemente të gjuhësisë së përgjithshme,Dituria-Tiranë

Maurais, J. (2004) "Towards a new linguistic world order". U Languages in a Globalising World. J. Maurais i M. A. Morris, ur. Cambridge: Cambridge University Press, 13-36.

Milardović, A. (1999) Globalizacija, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split.

Murati, Q. (2013) Gjuha shqipe në komunikimet publike,Instituti Albanologjik-Prishtinë

Morin, E. (1990) Evropa në mendje, Projekti Shtëpia e Librit dhe Komunikimit-Ora-Tiranë

Nushi, P. (2002) Psikologji e përgjithshme. Libri Shkollor,Prishtinë

Poloska, A. (2001) Mozaiku gjuhësor, Menora, Shkup

Poloska, A. (2002) Interpretime linguistike, Menora, Shkup

Rrokaj, S. H. (2000) Hyrje në gjuhësinë e përgjithshme, Dajti, Tiranë

Rrokaj, S. H. (2010) Filozofi e gjuhës prej antikitetit deri në kohën e sotme, Arbëria-Tiranë

Saussure, De F. (2002) Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, Dituria—Tiranë

Semprini, A. (1999). Multikulturalizam. Clio: Beograd.

Shkurtaj, Gj. & Memushaj, R. (1998). Shkolla dhe shqipja letrare "Gjuha jonë", Tiranë

Shkurtaj, Gj (2009) Sociolinguistikë e shqipes, Morava, Tiranë

Skutnab, B & KANGAS, Tove (2001) "The Globalisation of (Educational) Language rights". International Review of Education 47/3-4:201-219.

Speaking… (1997) "Speaking in Tongues”. Time Magazine. July 7:52-58.

Watson, K. (1999) "Language, power, development and geopolitical Changes: conflicting pressures facing plurilingual societies". Compare 29/1:5-22.

Woolfok, A. (2011) Psikologji edukimi, Universiteti Shtetëror i Ohajës, QAD,Tiranë.

Gartenscjlager, U. Dhe Hinzen, H. (2000) Perspektiva dhe prirje në arsimimin e të rriturve, Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Shoqatës Gjermane të Shollave të Larta Popullore,IIZ?DVV dhe PARSH,Tiranë.

Fromm, E (2009) Man for himself, Njeriu për veten, Fan Noli, Tiranë

Official Documents

Komuna e Gostivarit –Sektori për Veprimtari Publike, Rr. “Bul.B. Gjinoski” nr.61,1230 Gostivar, RM dokumente zyrtare të arkivuara më 26.03.2015 me Nr.Pr.27-695/2,Më.Ha 26.03.2015-Gostivar

Vocabulary and Linguistic Lectures

Vujaklia, M. (1972) Leksikonin stranih rjeçi i izraza, Prosveta, Beograd :735

Ashrssh (1984) Fjalorin e gjuhës shqipe, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë

Marshall, G. (2014) Fjalori Sociologjiki Oksfordit, IDK ,Tiranë

Mladinska Knjiga Bograd (2011) Sova-veliki porodiçni leksikon, Rotografika, Subotica)

Internet Sources

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë me Numër 08-4642/1 miratuar më 17 nëntor 1991, parë në 14. 04.2015: http://www.sobranie.mk/kushtetuta-e-rm-s.nspxKomuna Gostivarit parë më 14.04.2015 në: (http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/sq/arsimi)

Statuti i Komunës së Gostivarit 25.01.2006 parë më 14.04.2015 në: http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/sq/statuti-i-komunes

Council of Europe, Strasburg, 5 korrik 2012, ACFC/44DOC(2002)001 rev Komiteti Këshillimor i Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare-Komentar Tematik nr.3-Të drejtat gjuhësore të personave që u përkasin pakicave kombëtare sipas Konventës Kuadër, miratuar më 24 maj 2012 parë më: 14.04.2015 në : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_CommentaryLanguage_sq.pdf

Nga Diversiteti linguistik në edukimin pluringual : Udhërrfëfyes për zhvillimin e politikave të edukimit gjuhësorë në Evropë -Divizioni i politikave gjuhësore, DGIV, Këshilli i Evropës, Strasburg, Council of Europe, 2007 parë më 26.03.2015 në: http://www.ibp-kosovo.org/repository/docs/Guide07_Executive_20Aug_ALB.pdf

HRŽICA,G, Padovan,N dhe Kovačević,M (2011) Društvenojezični utjecaj na dvojezičnost — hrvatske dvojezične zajednice u Istri i Beču (parë më 13.06.2015 në shih
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v0i0.338

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Foreign Language Teaching (ISSN 2537-1754) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).