THE CONTRAST OF THE COMPOUND WORDS BETWEEN ENGLISH AND ALBANIAN LANGUAGE

Shkelqim Millaku

Abstract


In linguistics, a compound is a lexeme (less precisely, a word) that consists of more than one stem. Compounding or composition is the word-formation that creates compound lexemes (the other word-formation process being derivation). Compounding or Word-compounding refers to the faculty and device of language to form new words by combining or putting together old words. In other words, compound, compounding or word-compounding occurs when a person attaches two or more words together to make them one word. The meanings of the words interrelate in such a way that a new meaning comes out which is very different from the meanings of the words in isolation.

The contrast of the words between English to Albanian: Bus driver in English compound words in Albanian simple word (shofer ose shofer i autobusit) or housekeeper – amëvise; schoolbook - libër shkolle; classroom – klasë; homework - detyrë shtëpia. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


compound words: classroom, blackboard, armchair, homework, newspaper, nobleman, breakdown, looking-glass, father-in-law; zemërluan, zemërgur, ujmirë, juglindje, bashkëpunim, marrëdhënie zemërgur, belhollë, buzëqesh, keqkuptoj, fjalëshumë hekurudhë (heku+u

References


Bajçinca, Isa. Kompozimi dhe terminologjia shkencore, Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi, Prishtinë, 1988.

Bauer, Laurie. English Word-Formation, London, 1983.

Celce-Murcia, Mariana. The Grammar book, USA, 1999.

Celce-Muricia, Marianne. The Grammar book, USA, Heinlein, 1999.

Chomsky, Noam. Syntactic Structure, New York, 2002.

Christopher Pountain, M.F.Lang, Spanish Word Formation, London, 1990.

Doyle, Arthur Conan. The lost world and other thrilling tales, London, 2001.

Eddings, David. Magician’s Gambit, London, 1983.

Fjalor i Gjuhës se Sotme Shqipe, Tiranë, 1980.

Fjalor i Termave të Gjuhësisë, Tiranë, 1975ë botuar nga Akademia e Shkencës e RPSH-Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, sektori i terminologjisë.

Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 2002.

Germizaj, Shukrane. A comprehensive handbook of English Grammar, Prishtine, 2004.

Gramatika e Gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002.

Grup autorësh, Fjalor i fjalëve të huaja, Prishtinë, 1988, f.315.

Henderickson, Robert. Word and phrase origins, New York, 1997.

Jokli, Norbert. Naim be Frashëri e pasunimi i gjuhës shqipe, Gjurmime albanologjike, seria shkencore filologjike II, 1972, Prishtinë, 1974.

Kabashi, Jashar. English Grammar Morphology, Prishtine, 2000.

Kadare, Ismail. Përbindëshi, Tiranë, 2005.

Kostallari, A. Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhë shqipeë Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë 1972.

Liz and John Soars, New Headway Advanced, Student’s book, Oxford, 2003.

Master, Peter. English grammar and technical writing, Washington, 2004.

Millaku, Sh. (2009). Kontributi i Zellik Harris për gjuhësinë, IASH. Tetovë.

Millaku, Sh. (2015). Kërkime gjuhësore. Prizren.

Millaku, Sh. (2011). Studime gjuhësore I. Prishtinë.

Millaku, Sh. (2011). Strukturat sintaksore. Prishtinë.

Millaku, Sh. (2009). (Profesor Selman Riza dhe Albanologjia) Studimet e Selman Rizes në fushën e morfologjisë. Korçë, f. 143-150.

Millaku, Sh. (2011). Historiku i nyjës se prapme (kontrast me gjuhët ballkanike), Edukologjia, nr.2, f.81-96. Prishtinë.

Millaku, Shkelqim

The contrast of Direct Object between Albanian and English language

ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in - http://imperialjournals.com/index.php/IJIR/article/view/1320/1270 http://www.onlinejournal.in/IJIRV2I7/253.pdf

Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Dubai, 2016.

Millaku, Shkelqim The contrast of the gender between Albanian and English language, International Journal of Thales Educational Sciences (THEDS) ISSN (print): 2149-5130 - http://media.wix.com/ugd/d4d001_2582d04ef0264786b60ca6e76227ebc3.pdf

1-15; Vol.2, No.1, Turqi, 2016

Millaku, Shkelqim, 2015, The Compound Nouns, https://www.academia.edu/6091482/The_Compound_Nouns

Millaku, Shkelqim, 2016, The Noun Phrases, Anglisticum Journal,

http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/viewFile/580/647

Millaku, Shkelqim, 2015, The Direct Object, Anglisticum Journal,

http://anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/233, Retrieved on February 17, 2016.

Millaku, Shkelqim, 2015, The Genitive, Anglisticum Journal

http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/156

Retrieved on February 17, 2016 (http://aassee.eu/anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/1218).

Millaku, Shkelqim, THE FUNCTION OF NOUN PHRASES BETWEEN ALBANIAN AND ENGLISH, The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings Vienna, Austria:

http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2016/05/Shkelqim-Millaku.pdf

Newmark, Leonard; Philip Hubbard, Peter Prifti, Standard Albanian, California, 1982.

Qesku, Pavli. Fjalor Anglisht-Shqip, English-Albanian Dictionery, Tiranë, 2002.

Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum, University Grammar of English, London, 1973.

Shakespeare, William. Measure for Measure, London, 1995.

Shakespeare, William. Measure for Measure, London, 199t.

Shakespeare, William. Richard III, Denmark, 1993.

Shakespeare, William. The Winter’s Tale, Denmark, 1995.

Thomaj,Jani. Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë,1974.

Veljko Gortan, Oton Gorski, Pavao Paush, Gramatika latine, Prishtinë, 1985.

Xhuvani, Aleksande. “Kompozitat’’, Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë 1972.

Yule, George. Oxford practice grammar, Oxford, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejfl.v0i0.838

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Foreign Language Teaching (ISSN 2537-1754) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).