PSYCHOLOGICAL WELL-BEING LEVELS OF TEACHER CANDIDATES IN THE DISTANCE EDUCATION PROCESS / UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ

Ramazan Özkul, Metin Kirbaç, Fatih Kaya

Abstract


The expansion of the global communication network with the help of technological developments has undoubtedly shown its greatest impact in the field of education. As a matter of fact, the spread of communication networks between countries and individuals, in the field of education; it has created a global perception of education by accelerating the circulation of information resources, ideas and products. Especially with the covid-19 epidemic, the transition to distance education has accelerated. In this context, it is considered important to investigate the behaviors and psychological states of students and to contribute to their good management of this process. The aim of this study is to examine the psychological well-being levels of teacher candidates in the distance education process. This research, which aims to examine the psychological well-being levels of teacher candidates in the distance education process, is a quantitative method with a causal comparison model. The study population of the research consists of İnönü University Faculty of Education students. The sample of the study consisted of 584 participants determined by the random stratified sampling method from the population. The data of the study were collected with the “Psychological Well-Being Scale”. Obtained data, independent groups t-test, one-way ANOVA and descriptive statistics tests were performed. Research findings showed that participants had high levels of psychological well-being.

Teknolojik gelişmeler eliyle küresel iletişim ağının genişlemesi, şüphesiz en büyük etkisini eğitim alanında göstermiştir. Nitekim ülkeler ve bireyler arasındaki iletişim ağlarının yaygınlaşması, eğitim alanında; bilgi kaynaklarının, fikirlerin ve ürünlerin dolaşımını hızlandırarak küresel bir eğitim algısı meydana getirmiştir. Özellikle covid-19 salgını ile birlikte uzaktan eğitime geçiş süreci hızlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin davranışlarını ve psikoloik durumlarını araştırmak ve bu süreci iyi yönetmelerine katkı sağlamak önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesidir. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde psikolojik iyi oluş düzeylerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma nicel yöntemli nedensel karşılaştırma modelli bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evrenden seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 584 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü ANOVA ve betimsel istatistik testleri yapılmıştır. Araştırma bulguları katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


teacher candidates, distance education, psychological well-being, quantitative research / öğretmen adayları, uzaktan eğitim, psikolojik iyi oluş, nicel araştırma

Full Text:

PDF

References


Bayraktar, G. (2007). Güreşçilerin psikolojik ihtiyaçları ile atılganlık düzeylerinin bireysel başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Beydoğan-Tangör, B., & Curun, F. (2016). Psikolojik iyi oluşun yordayıcıları olarak bireysel farklılıklar: Özgünlük, benlik saygısı ve sürekli kaygı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 1-13.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayınları.

Cenkseven, F. ve Akbaş, T. (2007). Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (27), 43-65.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Observation. Research Methods İn Education, 6, 396-412.

Diener, E., Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 653- 663.

Diener, E., Emmons, R. E. , Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Doğan, T. (2012). Beş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 56-64.

Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-989.

Eryılmaz, A., & Öğülmüş, S. (2010). Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik modeli. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 189-203.

Faul, F., Erdfeler, E., Lang, A. G. & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.

Horwood, S., & Anglim, J. (2019). Problematic smartphone usage and subjective and psychological well-being. Computers in Human Behavior, 97, 44-50.

Kabasakal, Z. ve Uz Baş, A. (2013). Öğretmen adaylarında yaşam doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 27-35.

Kaya, F., Özkul, R., & Kirbaç, M. (2021). İnvestıgatıon of educatıon faculty students'vıews on dıstance educatıon: the example of Inonu Unıversıty, Turkey. European Journal of Education Studies, 8(7). 131-147.

Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002) Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1007–1022.

Matteucci, M. C., & Soncini, A. (2021). Self-efficacy and psychological well-being in a sample of Italian university students with and without Specific Learning Disorder. Research in Developmental Disabilities, 110, 1-11. Doi: 10.1016/j.ridd.2021.103858

Metin, M. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin güvengenlik düzeyleri ve bağlanma stilleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 13-43.

Özen, Y., & Gülaçtı, F., (2012). Öğretmen adaylarının sosyal beceri ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi. UHBAB, 1(1), 83-101.

Özkul, R., Kırnık D., Dönük, O., Altunhan, Y., & Altunkaynak, Y. (2020). Uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri: Ölçek çalışması. Turkish Studies, 15(8), 3655-3667. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.46557

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52 (1), 141-166.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal Of Personality And Social Psychology, 57(6), 1069.

Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4), 99-104.

Ryff, C. D., Singer, B. (1996). Psychological wellbeing: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research. Psychotherapy and Psychosomatics, 65, 14-23.

Stewart-Brown, S., & Janmohamed, K. (2008). Warwick-Edinburgh mental well-being scale. User guide. Version, 1. http://www.ocagingservicescollaborative.org/wpcontent/uploads/2014/07/WEMWBS-User-Guide-Version-1-June-2008.pdf.

Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3), 374-384.

Tekin, S., & Kapancı, İ. (2010). Sosyal bilgiler eğitimi öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarının atılganlık durumlarına etkisi. Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 51-66.

Voltan-Acar, N., Arıcıoğlu, A., Gültekin, F., & Gençtanırım, D. (2008). Üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 342-350.

Zümbül, S. (2019). Öğretmen adaylarının psikolojik iyi oluş düzeylerinde bilinçli farkındalık ve affetmenin yordayıcı rolleri. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 20-36. doi:10.12984/egeefd.481963.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejoe.v6i2.3912

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016-2023. European Journal of Open Education and E-learning Studies (ISSN 2501-9120) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).