SCHOOL UNITS AND EMERGENCY REMOTE TEACHING: THE CASE OF A PUBLIC PRIMARY SCHOOL IN GREECE DURING COVID-19 LOCKDOWN / Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Theodora Papazoglou, Apostolos Kostas

Abstract


This paper presents the results of a case study examining the response of the public elementary school of Kalamos (Attica - Greece) to the implementation of the emergency remote teaching decided upon the suspension of the schools’ operation in spring 2020, due to COVID-19. The research combines qualitative and quantitative methods of data collection to explore the experience of the school principal, the educators and the parents/guardians of the pupils. The data analysis showed that the pupils responded adequately to the remote teaching, despite the obstacles observed, such as few teaching hours, technical problems (connection to the Internet, lack of equipment), difficulty to understand the course material, increased involvement of the parents in the learning process, and exclusion of a part of pupils. The educators of the school unit co-operated to resolve any problems and highlighted the importance of organising formal training courses for educators, parents, and pupils in advance. A strong negative correlation was found between the degree of the ability to use the platform of synchronous and asynchronous learning and the trust in the effectiveness of the educational process mentioned by the parents. Finally, the role of the school principal was to enforce, explain, co-ordinate and inform.

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μελέτης περίπτωσης, η οποία εξέτασε την ανταπόκριση του δημοτικού σχολείου Καλάμου Αττικής στην εφαρμογή της επείγουσας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αποφασίστηκε μετά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, την άνοιξη  του 2020, λόγω COVID-19. Η έρευνα συνδύασε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων για να διερευνήσει την εμπειρία της διευθύντριας, των εκπαιδευτικών και των γονέων/ κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε την ικανοποιητική ανταπόκριση των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρά τον εντοπισμό εμποδίων, όπως λίγες ώρες διδασκαλίας, προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, έλλειψη συσκευών, δυσκολία κατανόησης της ύλης, αυξημένη εμπλοκή των γονέων στην μαθησιακή διαδικασία, και αποκλεισμός μερίδας μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας συνεργάστηκαν μεταξύ τους για την επίλυση προβλημάτων, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη εκ των προτέρων οργάνωσης τυπικών επιμορφώσεων για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Εντοπίστηκε ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ευκολίας χρήσης της πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και της πεποίθησης της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ανέφεραν οι γονείς. Τέλος, ο ρόλος της διευθύντριας ήταν ενισχυτικός, επεξηγηματικός, συντονιστικός και ενημερωτικός.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


emergency remote teaching, school unit, COVID-19 / επείγουσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σχολική μονάδα, COVID-19

Full Text:

PDF

References


Abel Jr, A. (2020). The phenomenon of learning at a distance through emergency remote teaching amidst the pandemic crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 127-143.

Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.

Barclay, C. (2004). Crisis management in a primary school. Teacher Development, 8(2-3), 297-312.

Bryman, A. (2017). Social Research Methods. Athens: Gutenberg – G. Dardanos & K. Dardanos [in Greek].

Chatterjee, R., & Correia, A. P. (2020). Online students’ attitudes toward collaborative learning and sense of community. American Journal of Distance Education, 34(1), 53-68.

Cherif, A., Movahedzadeh, F., Adams, G., Martyn, M., Harris, J., & Gialamas, S. (2019). “Faculty Perspectives on Narrowing the Success Gap between Online and Onsite Learning.” Research Journal of Education 8: 128. doi:10.32861/ rje.58.128.142.

Czerniewicz, L., Agherdien, N., Badenhorst, J., Belluigi, D., Chambers, T., Chili, M., ... & Ivala, E. (2020). A Wake-Up Call: Equity, Inequality and Covid-19 Emergency Remote Teaching and Learning. Postdigital Science and Education, 1-22.

Czerniewicz, L., Trotter, H., & Haupt, G. (2019). Online teaching in response to student protests and campus shutdowns: academics’ perspectives. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 43.

Di Domenico, L., Pullano, G., Sabbatini, C. E., Boëlle, P. Y., & Colizza, V. (2020). Expected impact of reopening schools after lockdown on COVID-19 epidemic in Île-de-France. medRxiv.

Dibner, K. A., Schweingruber, H. A., & Christakis, D. A. (2020). Reopening K-12 schools during the COVID-19 pandemic: A report from the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Jama, 324(9), 833-834.

Douglas, M., Katikireddi, S. V., Taulbut, M., McKee, M., & McCartney, G. (2020). Mitigating the wider health effects of covid-19 pandemic response. Bmj, 369.

Fernández‐Aranda, F., Casas, M., Claes, L., Bryan, D. C., Favaro, A., Granero, R., ... & Menchón, J. M. (2020). COVID‐19 and implications for eating disorders. European Eating Disorders Review, 28(3), 239.

Foulger, T. S., Graziano, K. J., Schmidt-Crawford, D., & Slykhuis, D. A. (2017). Teacher educator technology competencies. Journal of Technology and Teacher Education, 25(4), 413-448.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27.

Johnson, N., Veletsianos, G., & Seaman, J. (2020). “U.S. Faculty and Administrators’ Experiences and Approaches in the Early Weeks of the COVID-19 Pandemic.” Online Learning 24: 2.

Kibble, D. G. (1999). A survey of LEA guidance and support for the management of crises in schools. School Leadership & Management, 19(3), 373-384.

Levinson, M., Cevik, M., & Lipsitch, M. (2020). Reopening Primary Schools during the Pandemic. The New England journal of medicine, 383(10), 981-985.

Liou, Y. H. (2015). School crisis management: A model of dynamic responsiveness to crisis life cycle. Educational Administration Quarterly, 51(2), 247-289.

Lorenzo, G. (2008). The Sloan semester. Journal of Asynchronous Learning Networks, 12(2), 5-40.

Marques, E. S., Moraes, C. L. D., Hasselmann, M. H., Deslandes, S. F., & Reichenheim, M. E. (2020). Violence against women, children, and adolescents during the COVID-19 pandemic: overview, contributing factors, and mitigating measures. Cadernos de saude publica, 36, e00074420.

Minihan, E., Gavin, B., Kelly, B. D., & McNicholas, F. (2020). Covid-19, Mental Health and Psychological First Aid. Irish Journal of Psychological Medicine, 1-12.

Mohmmed, A. O., Khidhir, B. A., Nazeer, A., & Vijayan, V. J. (2020). Emergency remote teaching during Coronavirus pandemic: the current trend and future directive at Middle East College Oman. Innovative Infrastructure Solutions, 5(3), 1-11.

Onyema, E. M., Eucheria, D. N. C., Obafemi, D. F. A., Sen, S., Atonye, F. G., Sharma, D. A., & Alsayed, A. O. (2020). Impact of Coronavirus Pandemic on Education. Journal of Education and Practice, 11(13), 108–121.

Panovska-Griffiths, J., Kerr, C. C., Stuart, R. M., Mistry, D., Klein, D. J., Viner, R. M., & Bonell, C. (2020). Determining the optimal strategy for reopening schools, the impact of test and trace interventions, and the risk of occurrence of a second COVID-19 epidemic wave in the UK: a modelling study. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(11), 817-827.

Petillion, R. J., & McNeil, W. S. (2020). Student Experiences of Emergency Remote Teaching: Impacts of Instructor Practice on Student Learning, Engagement, and Well-Being. Journal of Chemical Education, 97(9), 2486-2493.

Racine, N., Cooke, J. L., Eirich, R., Korczak, D. J., McArthur, B., & Madigan, S. (2020). Child and adolescent mental illness during COVID-19: A rapid review. Psychiatry research.

Reich, J., Buttimer, C. J., Fang, A., Hillaire, G., Hirsch, K., Larke, L. R., ... & Slama, R. (2020). Remote learning guidance from state education agencies during the covid-19 pandemic: A first look.

Sahu, P. (2020). Closure of universities due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 12(4).

Shah, K., Mann, S., Singh, R., Bangar, R., & Kulkarni, R. (2020). Impact of COVID-19 on the Mental Health of Children and Adolescents. Cureus, 12(8).

Sharfstein, J. M., & Morphew, C. C. (2020). The Urgency and Challenge of Opening K-12 Schools in the Fall of 2020. JAMA.

Sharma, S. K., & Kitchens, F. L. (2004). Web services architecture for m-learning. Electronic Journal of e-Learning, 2(1), 203-216.

Shin, M., & Hickey, K. (2020). Needs a little TLC: examining college students’ emergency remote teaching and learning experiences during COVID-19. Journal of Further and Higher Education, 1-14.

Sinclair, M. (2001). Education in emergencies. Learning for a future: Refugee education in developing countries, 1-84.

Sophos, A. Kostas, A. & Paraschou, B. (2015). Remote Teaching. [Book Chapter]. In Sophos, A., Kostas, A. & Paraschou, B. (2015). Online Remote Teaching. [e-book] Athens: Hellenic Academic Libraries Link. Chapter 4. Retrieved December 10, 2020, from http://hdl.handle.net/11419/185 [in Greek].

Talidong, K. J. (2020). Implementation of emergency remote teaching (ERT) among Philippine teachers in Xi’an, China. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 196-201.

Tsamakis, K., Rizos, E., Manolis, A. J., Chaidou, S., Kympouropoulos, S., Spartalis, E., ... & Triantafyllis, A. S. (2020). [Comment] COVID-19 pandemic and its impact on mental health of healthcare professionals. Experimental and Therapeutic Medicine, 19(6), 3451-3453.

UNESCO. (2020b, March 26). “UNESCO Rallies International Organizations, Civil Society and Private Sector Partners in a Broad Coalition to Ensure #learningneverstops [Press Release].” Διαθέσιμο στο https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-organizations-civil-society-and-private-sector-partners-broad

Whalen, J. (2020). Should Teachers Be Trained in Emergency Remote Teaching? Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 189-199.

Wigg, C. M. D., de Almeida Coutinho, I. M. F., da Silva, I. C., & Lopes, L. B. (2020). The mental health of children and adolescents during the COVID-19 pandemic: a narrative review. Research, Society and Development, 9(9), e704997687-e704997687.

Wilcox, B., & Vignal, M. (2020). Recommendations for emergency remote teaching based on the student experience. The Physics Teacher 58, 374.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejoe.v7i1.4144

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016-2023. European Journal of Open Education and E-learning Studies (ISSN 2501-9120) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).