STUDIMI I LOJËS NË MJEDISE MËSIMORE / STUDY OF KINESTHETIC GAMES IN ELT ENVIRONMENT

Sermin Turtulla

Abstract


Njëra prej shumë sfidave me tё cilёn ballafaqohet shoqëria kosovare nё ndërtimin e shtetit tё mirëfilltë bashkëkohor ёshtё edhe zhvillimi i sistemit tё arsimit. Nё sistemin bashkëkohor me nxënësin nё qendër tё vëmendjes, përmirësimi i mënyrës sё mbajtjes sё orёs mësimore ёshtё domosdoshmëri. Kjo kumtesë ka për qëllim të ngrit vetëdijen pёr mësimdhënien qё i përgjigjet nevojave tё avancuara tё nxënësve nё regjion. Kësodore shpresojmë se kumtesa jonё do tё jap kontributin nё arritjen e synimeve tё shoqёrisё kosovare pёr aftësimin e mёsimdhёnёsve dhe ngritjen e cilësisë sё mësimdhënies nё Kosovё. Përqendrimi ynё nё kёtё kumtesë drejton vëmendjen e mёsimdhёnёsve nё orёt e ushtrimeve nё klasё. Studimi ynё e trajton mënyrën alternative pёr kёtё orё mёsimore pёrmes lojёs. Pёrfshirja e llojeve tё ndryshme tё lojёs nё arsim e sidomos nё mёsimin e gjuhёve tё huaja ёshtё shumё e pёrhapur nё botёn moderne dhe ёshtё metodё e testuar e thyerjes sё monotonisё shkollore dhe andaj tё ngritjes sё shkallёs sё nxënies. Pёr paraqitje sa mё tё pastёr, hulumtimin tonё e kemi ndarë nё tri pjesё:

  1. Mёnyra e prezantimit tё lojёs dhe dhënia e udhëzimeve;
  2. Reagimet e nxënësve ndaj lojёs si pjesё e mёsimit;
  3. Vështirësitë /tё metat dhe sugjerimet pёr përballimin e tyre.

            Kumtesa jonë është fryt i hulumtimit të bërë nga ana e degës së gjuhës angleze, në shkollat fillore të regjionit të Prizrenit dhe më gjerë, gjatë mësimit praktik që përfshin kohën nёntor 2011 - dhjetor 2011. Pikёsynimi i drejtpërdrejtë i kumtesës është sfida e shfrytëzimit të lojës në përmirësimin e motivimit nëpër klasa ku mësohet gjuha angleze dhe ofrimi i alternativёs pёr mёnyrёn e mbajtjes sё orёs sё ushtrimit. Ndërsa pikёsynimi i tërthortë i kumtesës është vetëdijesimi në nivel më të lartë i mësimdhënësve dhe veçmas i studentëve të rinj për mёnyrat alternative qё mund tё ngrit cilёsinё e mёsimdhёnies sё tyre.

 

This study aims to tackle the challenge of using games to boost motivation in ELT classrooms in southern region of Kosova and offer alternatives for practice classes. Data was collected during the teaching practice period of the English Department of University of Prizren in winter semester of 2011/2012 academic year whereby kinesthetic games were used in the total of 35 classes in lower secondary grades from fifth through ninth grades. Data was analysed using frequency count and percentage distribution. Findings of the study identified three main reactions to games: surprise, curiosity and happiness of which surprise was seen in 14% of cases, curiosity was identified in 88% classes and in over 90% of cases schoolchildren showed happiness in playing the game and learning alongside it.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


mësimdhënia e gjuhës angleze, loja në klasë, tё nxёnit e gjuhës angleze / EFL teaching, classroom games, ELT learning

Full Text:

PDF

References


Dang, P. Y. & Ruiter, R., (2005). Highway to E.S.L.: A User-Friendly Guide to Teaching English As A Second Language. Lincoln: iUniverse.

Fleming, N. D. (2005). Teaching and Learning styles: VARK strategies. Christchurch, NZ: Microfilm Limited.

Lu, X., (2003). Reflections on Communication, Education, Scholarship, and Life. Lincoln: iUniverse.

Masht, (2003). Raporti vjetor i punës (2002-2003). Prishtinё.

Richmond, W. K., (1968). Readings in Education. London: Methuen & Co Ltd.

Blackham, G. J. & Silberman, A. (1980). Modification of Child and Adolescent behavior. Wadswarth Pub. Co.

Tauber, R. T., (2007). Classroom Management:Sound Theory and Effective Practice. 4th ed. Westport: Prager Publishers.

Ur, P., (2002). A course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Sermin Turtulla

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies (ISSN 2559 - 7914 / ISSN-L 2559 - 7914). All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.