NEUROMARKETING IN HEALTH SERVICES

Mustafa Demir

Abstract


Public service advertisements are necessary to raise awareness, warn or change behavior positively. Countries have started to advertise public services as a cheap, easily accessible, fast, and effective way to save the health system and meet the population's medical needs. However, due to the immediate broadcast of the public service announcements, sufficient information could not be obtained about its effectiveness and deficiencies on people. With the widespread use of neuromarketing techniques in recent years, it is possible to evaluate individuals' positive or negative reactions to public service announcements. The drawbacks and effectiveness of lines can be determined by evaluating the individual's biological, neurological and psychological responses to social lines.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


neuromarketing, health, service, health system

Full Text:

PDF

References


Akgün, V. Ö. ve Ergün, G. S. (2016). Yeni Bir Pazarlama Yaklaşımı Olarak Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (11).

Akın, M. S. (2014). Nöropazarlama ve Uygulamacıların Perspektifinden Etik Yönü. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2(1).

Aktan, C. ve Işık K. (2011). Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Alternatif Yöntemler, http://www.canaktan.org/ekonomi/saglikdegisim-caginda/pdf-aktan/sunum-alternatif.pdf/04.12.2022

Bağçı E. (2022). Türkiye Temalı Tanıtım Filmlerinin Tüketici Zihninde Yarattığı Etkilerin Nörobilim Araçları İle Analizi, Doktora Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bayır, T. (2016). Marka Kişiliği Algısının Ölçümünde Anket Ve Nöropazarlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisan Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Bayır, T. (2016). Marka Kişiliği Algısının Ölçümünde Anket Ve Nöropazarlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisan Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

Bercea, M. D. (2013). Anatomy of Methodologies for Measuring Consumer Behavior İn Neuromarketing Research. http://www.lcbr-online.com/index_files/proceedingsemc12/12emc023.pdf (Erişim Tarihi: 17.11.2022).

Cherubino, P., Martinez-Levy, A. C., Caratù, M., Cartocci, G., Di Flumeri, G., Modica, E., Rossi, D., Mancini, M., & Trettel, A. (2019). Consumer Behaviour through the Eyes of Neurophysiological Measures: State-of-the-Art and Future Trends. Computational intelligence and neuroscience, 2019, 1976847. https://doi.org/10.1155/2019/1976847

Çıraklı L. ve Sayım F. (2009). Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Maliyet, Fayda, Maliyet Etkililik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi, Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, Antalya.

Demirtürk, H. ve Yücel, N. (2017). Nöropazarlama Açısından Bilgilenmiş Kullanıcıların Karar Süreci Üzerinde Koku Etkisinin Ölçümlenmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, (Aralık).

Döğücü, Şemsettin ve Ferhat Sayım (2009). Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı: Kocaeli Örneği, Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, Antalya

Erdemir, K. O., ve Yavuz, Ö. (2016). Nöropazarlamaya giriş (1.Baskı), İstanbul.

Faqiri, M. (2019). Sağlık Hizmetlerinde NöroPazarlama Yaklaşımı TC On dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Krugman, H. K. (1971). Brain Wave Measures of Media Involvement, Journal of Advertising Research, 11.

Lee, N., Broderick, A. J., and Chamberlain, L. N. (2007). What is ‘neuromarketing’? A discussion and agenda for future research. International Journal of Psychophysiology, 63(2).

Lewis, D. ve Bridger D. (2005). “Market Researchers Make Increase Using the Brain”,

Salman, G. ve Peker, B. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Nöropazarlama Çalışmalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırma Dergisi, 4(3).

Topuz Savaş, A. ve Şener, G. (2018). Eski Beyin ve Reklamda Yaratıcılık; Kristal Elma Yarışması'nda Ödül Alan Reklamların Analizi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2).

Ural, T. (2008). Pazarlamada Yeni Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2).

Ural, Tülin (2008). Pazarlamada Yenı̇ Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2).

Uzbay, İ. T. (2017). Görünmeyen Beyin, Destek Yayınları, İstanbul.

Uzbay, İ. T. (2019). Nörohukuk Penceresinden Borderline. Psikeart (66).

Varan, D., Lang, A., Barwise, P., Weber, R. ve Bellman, S. (2015). How reliable are neuromarketers' measures of advertising effectiveness?. Journal of Advertising Research. 55(2).

Yücel, A. Şimşek, A. İ. (2019). Measuring Consumer Brand Perceptions in Terms of Neuromarketing by Using the EEG Method: An Experimental Study on The Automotive Industry. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(1).

Yücel, A. ve Çubuk, F. (2013). Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2).

Yücel, A. ve Şimşek, A. İ. (2018). Tüketici Davranışlarını Analiz Etmede Nöropazarlama Yöntem ve Araçlarının Kullanımı. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1).

Yücel, N. (2016). Pazarlamada yeni bir trend: nöropazarlama ve örnek uygulamaları. Çanakkale: Paradigma Akademi

Yücel, N., Yücel, A., Gündüz, K. ve İnan, M. (2020). Korona Virüs Riskine Karşı 14 Kural, Kamu Spotunun Eye-Tracking ile Analizi. ResearchArticle / Araştırma Makalesi, 15(6).
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejmms.v7i4.1383

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Mustafa Demir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2017-2023. European Journal of Management and Marketing Studies (ISSN 2501 - 9988) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.