ECONOMIC DEVELOPMENT OF PRIZREN DURING XIII - XV CENTURY

Bedri Muhadri

Abstract


Scientific studies of many researchers show that Prizren during the developed feudal period was among the most economically developed territory in the Balkans. Kjo vije edhe si rezultat edhe i infrastrukturës rrugore, sidomos Rruga e Zetës, “Via de Zenta”. Nga aktdhurata e Nemanjidëve, e vitit 1348, lëshuar për manastirin e Shën Arkangjelit Mihail dhe Gabriel, mësohet se në Prizren dhe rrethin ushtroheshin disa veprimtari ekonomike si: Zejtari, bujqësia, blegtoria etj.This also comes as a result of the road infrastructure, especially road of Zeta, "Via de Zenta". From the gift act of Nemanjideve of 1348, issued for the monastery of St. Arkangjel Mikhail and Gabriel, it is known that in Prizren and adjacent area some economic activities such as handicraft, agriculture, livestock, etc were exercised. Ndër veprimtarit ekonomike dalloheshin lëkurëpunues, këpucëtar, endës të tekstilit, prodhimi i kallajtë, prodhimi i dyllit dhe kultivimi i bletarisë, etj.The economic activities such as of the currier, shoemaker, textile weaver, tinny production, wax production and cultivation of beekeeping etc were known. Zhvillimi i veprimtarive ekonomike ne qytetin e Prizrenit kërkoi nevojën e themelimit te Konsullatës së Raguzës në Prizren më qëllim që të mbroj interesat e tregtarëve dhe të ketë zhvillim më lehtësues për tregtarët.The development of economic activities in the town of Prizren urged the necessity of the establishment of the consulate of Raguza in Prizren in order to protect the interests of traders and facilitate the development for traders. Kështu, me 8. III.Thus, on 8 III 1332, Raguza, themeloi konzulatën e saj në Prizren. 1332, Raguz has founded its consulate in Prizren. The Konsulli mbronte interesat e tregtarëve raguzan si dhe organizonte panaire të madha me karakter ekonomik në qytetin e Prizrenit. Consulate has protected the interests of traders of Raguza and organized big fairs of economic character in the town of Prizren. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Kosovo, Prizren, Novo Brdo, Via de Zenta, Danja, Skodra, Raguza, Raguzians, Ottomans, Pristina, Diplom of Saints Micheal and Gabriel, Trepca, Manastery of Decani, Balshaj, Zeta, Consul, Paulus de Martinusso, Bosnians, Assembly of Raguziana, Namanjid King

References


Adam, Jovan, Rrugë dhe objektet arkeologjike në Shqipëri, 1983.

Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë II, shek. VIII-XV, Tiranë, 1962.

Čremošnika, Gregor - “Dubrovački konzulati u serbiji do Dušanovog vremena”, Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 1929 XLI-2, Sarajevo, 1929.

Reformationes X, Deržavni Arhiv u Dubrovniku

Drançolli, Jahja - “Rrugët e Kosovës gjatë mesjetës”, Vjetari nr XXIII, Pristina, 1987.

Drançolli, Jahja - Raguzanët në Kosovë (Prej fundit XIII deri në vitin 1455)”, Pristina, 1986.

Gelcich, Josephus - Monumenta Ragusiana, (Libri Reformationum), tomus. V (1301=1336), Zagrabiae 1897.

Jireček, Konstantin - “Zbornik” I, Beograd, 1959.

Kosovo нekaƌ и ƌанас - Kosova dikur e sot, Beograd, 1973. Edit Enterprise jurnal-editor Borba

Millutinovič, Branislav –“Zaduźenja prizrenskih trgovaca kod dubrovčana 1355-1369 godine”, Vjetari nr. XIV-XV, Pristina, 1982.

Mitič, Ilija, - “Konzulati i konzularna sluźba starog Dubrovnik”, Dubrovnik, 1973.

Škrivanič, Gavro - “Mreźa puteva prema Cvetostefanskoj (1313-1318), Gračaničkoj (1321), Dečanskoj (1330) I Cvetoarhanđelovskoj Povelji (1348-1352”, Istoriski časopis knjiga V 1954-1955, Belgrade, 1955

Z. Shkodra, Zija - “Kontribut për historinë e Panaireve shqiptare”, Studime historike, nr. IV. Tirana, 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v0i0.93

Copyright (c) 2018 Bedri Muhadri

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2016 - 2023. European Journal Of Social Sciences Studies (ISSN 2501-8590) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.


 

Hit counter