THE INVASION OF KOSOVO FROM THE OTTOMANS IN THE XIV CENTURY

Bedri Muhadri

Abstract


After the death of King Dusan which resulted with the fall of Raska, the economically advanced cities in Kosova: Novobërda, Trepça, Prishtina, Prizreni, Peja etc., remained partially under the Slavic reign of Stefan Lazar and Gjergj Brankoviq, whereas the western cities remained under the reign of Albanian aristocratic families such as Balshaj and Dukagjini. After the successful campaigns of Ottomans in 1427-1428 and 1441, the territory of Kosova was conquered by the Ottomans. The successful Hungarian and Polish campaigns against the Ottomans in the Battle of Nish in 1443, managed to overthrow the Ottomans from the Balkans. However, after the Battle of Varna in November of 1444, the Ottomans regained reign on the territory of Kosova. Seeing that Gjergj Brankoviq resurfaced as an Ottoman ally during this time, the Ottomans acknowledged him the right to reign over a large part of the Kosovar territory, as a vassal. After the fall of Constantinople on the 19th of May 1453, Sultan Mehmet II in the spring of 1455 initiated a strong military operation, and managed to ultimately include a large part of the Balkans, including Kosova, under the Ottoman reign. In 1455, the Ottomans conquered: Novobërda, Trepça, Prishtina, Janjeva, Vuçitërna and Lipjan. After the conquest of Novobërda, Bellasica and Klina were conquered as well. Prizren was initially conquered in 1455, but thereafter an insurgency against the Turkish conquest erupted and as a result the Ottomans only managed to ultimately conquer it in 1459. The Turkish conquest of Peja as well as a large part of Dukagjini Plain occurred in 1462. After these events, Kosova fell under the Turkish reign which lasted until 1912.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


The Ottomans, the Battle of Kosovo in 1389, Kosovo, Prizren, Dukagjini Plain, Novobërdo, Skopje, Peja, Trepça, Pristina, Janjeva Balshaj, Gjergji I Balsha, Sultan Bajzazit, Stefan Lazarevic, Serbia, Gjergj Branković, the Hungarian, Llesh Spani, the Hungar

References


Historia e Popullit Shqiptar I : Ilirët Mesjeta Shqipëria nën Perandorinë Osmane gjatë shek. XIV - vitet 20 të shek. XIX, Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë 2002.

Burime të zgjedhura për Historinë e Shqipërisë Vëllimi II, Shek. VIII - XV, Tiranë, 1962

N. Malcolm, Kosova një histori e shkurtër, Prishtinë-Tiranë 2002.

В. С. Јовановић, “Ново Брдо средњовековни град - Novo brdo Mediaeval Fortress”, Ново Брдо, Београд 2004.

S. Rizaj, Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII: administrimi, ekonomia, shoqëria dhe lëvizja popullore, Prishtinë: Rilindja 1982.

G. Gelcich, Zeta dhe Dinastia e Balshjave, Tiranë, 2009.

M. Tërnava, Diskursi shkurtër nga toponimia, Beteja e Kosovës gjatë shekujve XIV - XV dhe vendosja e atëhershme e pushtetit turk në Dardani-Kosovën e shekullit XV, Prishtinë, 2007.

M. Динћ, Са иϲторнју рударϲтву ϲредновековној Србији и Бони, II, Београд 1962.

J. Drançolli, Arbërit ndërmjet Perëndimit dhe Lindjes gjatë mesjetës, Zagreb: Misioni katolik Shqiptar në Kroaci 2008.

S. Rizaj, “Novobërda gjatë shekujve XV dhe XVI”, Vjetari XX, (Prishtinë 1985.

O. J Schmit, Skënderbeu, Tiranë 2008.

R. Panxha, Novobërda gjatë shekullit XIV - XV, (punim në dorëshkrim për Master), Prishtinë, 2010.

К. Костић, Наши нови градови на југу, Београд: СКЗ, 1922.

К. Јиречек, Зборник К. Јиречека I, Бeoгрaд: САНУ 1959.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v0i0.167

Copyright (c) 2018 Bedri Muhadri

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2016 - 2023. European Journal Of Social Sciences Studies (ISSN 2501-8590) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.


 

Hit counter