DEVELOPMENT OF REFLECTIVE THINKING SCALE FOR SENIOR PRIMARY EDUCATION STUDENTS

Gürbüz Ocak, Hakan Yıldırım, Burak Olur

Abstract


The main purpose of this study is to develop a Reflective Thinking Scale to determine the reflective thinking levels of secondary school students. In this study, criterion sampling was employed, one of the purposeful sampling methods. The sample of the study consisted of 300 students in 6th, 8th and 8th grades in Emirdag, Afyonkarahisar. The items in the scale were graded according to 5-point Likert type. The sub-dimensions of the reflective thinking scale are reflection about action, reflection during action and reflection for action. While developing the scale, literature related to the definition of reflective thinking, reflective thinking process, characteristics of reflective thinking individuals, types of reflective thinking, ways of developing reflective thinking were examined. After examining these, a pool of items was created for the purpose of the reflective thinking scale. 52 items were selected from the pool of items and a draft scale was prepared, and 25 students in the 8th grade were pre-tested. Then, the items were presented to the expert opinion and applied to the 300 students attending 6th, 8th and 8th grades. Factor analysis was performed on the collected data. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Barlet tests were performed to determine the suitability of the data for factor analysis. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value was found to be .900. Barlett's test was calculate as x2: 1859,813; sd: 231; p <.01. Confirmatory factor analysis was conducted within the framework of the validity studies of the reflective thinking scale. Confirmatory factor analysis fit indexes are as GF1 = .86; AGF1 = .83; RMR = .078; NNF1 = .94; CF1 = .95 and RMSEA = .071. After the first level confirmatory factor analysis, the second level confirmatory factor analysis was performed.        

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


reflective thinking, scale development

Full Text:

PDF

References


Alp, S. ve Taşkın, Ç. Ş. (2008). Eğitimde yansıtıcı düşünmenin önemi yansıtıcı düşünmeyi geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 178.

Başol, G. ve Gencel, İ. E. (2013). Yansıtıcı düşünme düzeyini belirleme ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 929-946.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegamA Yayıncılık.

Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Çiğdem, H. ve Kurt, A. A. (2012). Yansıtıcı düşünme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 475-493.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli İstatistik SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Çubukçu, Z. (2014). Yansıtıcı düşünme. S.B. Filiz (Ed.), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (s. 304-307) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

Dalgıç, G. (2011). Okul yöneticilerinin yansıtıcı düşünme beceri ve uygulamalarının incelenmesi: İstanbul ve Kopenhag örneği. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Dolapcıoğlu, S. D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Engel, K. S., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23-74. 02.05. 2017 tarihinde http://hbanaszak.mjr.uw.edu.pl/TempTxt/mpr130_13.pdf adresinden alınmıştır.

Epstein, A. S. (2003). How Planning And Reflection Develop Young Children’s Thinking Skills. http://journal.naeyc.org/btj/200309/Planning&Reflection.pdf. Erişim Tarihi: 09.10.2016

Ersözlü, Z. N. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Güney, K. (2008). Mikro-yansıtıcı öğretim yönteminin öğretmen adaylarının sunu performansı ve yansıtıcı düşünmesine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Elazığ.

Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154).

Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.

Lee, H. J. (2005). Understanding and assessing preservice teachers’ reflective thinking. Teaching and Teacher Education 21, 699–715. 19.04.2017 tarihinde http://gsueds2007.pbworks.com/f/preservice%20reflection.pdf adresinden alınmıştır.

Semerci, C. (2007). Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1351-1377.

Şahan, H. H. ve Kalkay, İ. (2014). 6.-7. ve 8. sınıf öğretim programlarının yansıtıcı düşünme becerilerini kazandırma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 9(8), 775-792.

Ocak, G., Ocak, İ. ve Saban, Y. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 161-184.

Tekindal, S. (2015). Duyuşsal özelliklerin ölçülmesi için araç oluşturma. Ankara: Pegem Akademi.

Tican, C. (2013). Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine, eleştirel düşünme becerilerine, demokratik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tok, Ş. (2008). Fen Bilgisi Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Örencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. İlköğretim Online, 7(3), 557-568, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr. Erişim Tarihi: 09.10.2016.

Ünver, G. (2007). Yansıtıcı düşünme. Demirel, Ö. (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler içinde (s.137-148). Ankara: Pegema Yaıncılık.

Ünver, G. (2003). Yansıtıcı düşünme. Ankara: Pegem Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).