PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAMINATION USED IN TEACHER APPOINTMENTS IN TURKEY: THROUGH THE EYES OF PRIMARY SCHOOL PROSPECTIVE TEACHERS

Savaş Baştürk

Abstract


In recent years, some factors such as the number of graduates from the faculties of education is more than that of the positions declared by Ministry of National Education (MoNE); appointment in some branches is limited; candidates should get high scores from the Public Personnel Selection Examination (PPSE, it is known “KPSS” in Turkish) to be appointed, cause increasing prospective teachers’ anxieties and make the PPSE as a hyper important exam. The aim of this study is to examine primary school prospective teachers’ perspectives of the PPSE. The research group involved 108 prospective teachers in the last year of the department of primary school education at a public university in the north of Turkey. There were 78 females and 30 males. Data for this study was collected via a questionnaire in which the items were measured using a five-point Likert-type scale. An exploratory factor analysis was used to convert the numerous variables into limited number of meaningful and independent factors. At the end of this analysis, seven factors were determined. The data collected for the research were analysed with the help of a quantitative software. The arithmetic mean values of the items were calculated and used in the comments. The significant results of the study revealed that the anxiety about not being able to be appointed as a teacher was an important psychological pressure on the prospective teachers. In this context, the lower rate of appointment to a teaching post, the idea of failure in the PPSE, the high sense of responsibility towards their family negatively affected them in the preparation process to the PPSE. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


teacher selection, public personal selection examination (PPSE), teacher training, primary school prospective teachers

References


2016 Şubat atamaları sınıf öğretmenliği branş analizi [Branch analysis of primary school teachers in February 2016 appointments]. (n.d.). Retrieved December 4, 2017, from http://www.mebpersonel.com/haber/2016-subat-atamalari-sinif-ogretmenligi-brans-analizi-h185826.html

Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [The investigation of anxiety levels of primary school science and mathematics teacher students’ according to some variables]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283–299. https://doi.org/10.17755/esosder.17797

Atav, E., & Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı’na (KPSS) ilişkin görüşleri [The views of teacher candidates about public personnel selection examination (PPSE)]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(1), 1–13.

Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü [KPSS 10 score prediction power of bachelor graduation mark and OSS score]. Egitim ve Bilim, 36(162), 168–181.

Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi [Investigation of test anxiety levels of pre-service teachers taking civil servant selection examination]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163–176.

Baştürk, S. (2010). Üniversite öğrencilerinin perspektifinden özel dershanelerdeki matematik eğitimi [University students’ perspectives on mathematics education in cram schools]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (32), 45–63.

Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini değerlendirmeleri [Mathematics teacher candidates’ evaluations of teaching and learning process in faculty of education]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 58–94.

Baştürk, S. (2014). Ölçme araçlarının taşıması gereken nitelikler [Qualifications required for measurement tools]. In S. Baştürk (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (pp. 21–54). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Baştürk, S. (2016). Examaning primary pre-service teachers’ perpectives on teaching practice courses. Acta Didactica Napocensia, 9(3), 35–45.

Baştürk, S., & Doğan, S. (2011). Özel dershane matematik öğretmenlerinin özel dershaneleri değerlendirmeleri [Cram school mathematics teachers’ evaluations on cram schools]. E-International Journal of Educational Research, 2(3), 68–86.

Bozkurt, N. (2004). Bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler [The relationship between the levels of depression and anxiety in a group of university students and various variables]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 29(133), 52–59.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences] (23rd ed.). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları [Human and behavior: Basic concepts of psychology] (28th ed.). İstanbul: Remzi Kitapevi.

Eraslan, L. (2006). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi [Evaluation of Public Personnel Selection Examination (KPSS) in entering the teaching profession]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1–31.

İsmail, C., & Demir, S. B. (2017). Oral exam system at teacher appointments in Turkey. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 6(3), 227–232. https://doi.org/10.11591/ijere.v6i3.pp227-232

Karaçanta, H. (2009). Öğretmen adayları için kamu personeli seçme sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması) [Teacher candidates for public staff examination of concern scale development (validity and reliability study)]. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 50–57. Retrieved from http://esefdergi.gazi.edu.tr/makaleler/230.pdf

Karataş, S., & Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of the selection exam for civil servants (KPSS) from pre-service teachers’ perspectives]. Journal of Theoretical Educational Science, 6(61), 102–119.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme [Training of branch teachers in Republican period]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1–2), 1–14.

Memduhoğlu, H. B., & Kayan, M. F. (2017). Öğretmen seçme ve atama uygulaması olarak kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin öğretmen adaylarının algıları [Pre-service teachers’ perceptions of selection and assignment regarding to civil servant selection examination (CSSE)]. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1259–1288.

Nartgün Sezgin, Ş. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları [Candidate teachers’ views on the criteria of appointment to ministry of national education institutions]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 8(2), 47–58.

Oktar, İ., & Bulduk, S. (1999). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin davranışlarının değerlendirilmesi [Evaluation of the behaviors of teachers working in secondary education institutions]. Milli Eğitim Dergisi, (142), 66–69.

ÖSYM. (2017). 2017 Kamu personel seçme sınavı (KPSS) [Public Personel Selection Examination (PPSE)]. Ankara: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Retrieved from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/KILAVUZ14062017.pdf

Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler [New values in education] (6th ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özer, B., & Alkan, S. (2017). AB ve Türkiye öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması ve Türkiye için bir model önerisi [Comparison of teacher training programmes of EU and Turkey and a model suggestion for Turkey]. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62–95.

Sezgin, F., & Duran, E. (2011). Kamu personeli seçme sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları [The reflections of the public personnel selection examination on teacher candidates’ academic and social lives]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9–22. https://doi.org/10.20296/TSAD.44488

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22.

Sipahi, B., Yurtkoru, S., & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi [Data analysis with SPSS in social sciences] (3rd ed.). İstanbul: Beta Yayınevi.

Temur, B., Özkan, Z., Atlı, M., & Zırhlıoğlu, G. (2011). Yüzüncü yıl üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin kamu personeli seçme sınavı ile ilgili kaygı düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi [Determining the factors affecting anxiety levels of the seniors about KPSS at Yüzüncü Yıl unive. VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı), 154–168.

Tösten, R., Elçiçek, Z., & Kılıç, M. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin kamu personeli seçme sınavına (KPSS) yönelik görüşlerinin belirlenmesi (Kars ili örneği) [The point of views of primary education teachers on the civil servant selection examination (KPSS): the case of Kars city]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 109–123.

Yılmaz, K. (2010). Sosyal bilgiler eğitimindeki sorunlar ve çözüm önerileri: öğretim elemanlarının görüşleri [Problems in social studies education and suggestions for solutions: opinions of instructors]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz, 8(4), 839–867.

Yılmaz, M. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri [Problems and proposals for solution of candidate teacher training]. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 6(16), 135–156.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1298

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Savaş Baştürk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).