THE EFFECT OF TEACHING THE SUBJECT “GRANULAR STRUCTURE OF SUBSTANCES” THROUGH A FOUR-STAGE LIFE-BASED TEACHING MODEL ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT

Pınar Rusçuklu, Dilek Zeren Özer

Abstract


The purpose of this study is to find out the effects of teaching the unite “Granular Structure of Substances” using a four-stage life-based teaching model on students’ academic achievement and the retention of learning. The study employed a pretest-posttest randomized control group design. It surveyed a total of 52 6th-grade students attending a selected middle school. 24 students were included in the experimental group and 28 in the control group. The study used an “Achievement Test on the Granular Structure of Substances” consisting of 31 items as a data collection tool to measure the achievements of the main acquisitions and concepts covered in the unite “Granular Structure of Substances”. Independent samples t-test and dependent samples t-test were used in in the data analysis. The research results indicated that teaching activities prepared using the four-stage life-based learning model concerning the determined subject were influential on students’ academic achievement and the retention of learning. In addition, the four-stage life-based teaching model was found to be more successful in enhancing academic achievement and the retention of learning compared to the traditional approach to teaching. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


four-stage life-based teaching model, the granular structure of substances, academic achievement, retention

Full Text:

PDF

References


Bennett, J. & Lubben, F. (2006). Context-based chemistry: The Salters approach. International Journal of Science Education, 28(9), 999-1015.

Bennett, J., Lubben, F., & Hogarth S. (2007). Bringing Science to Life: A Synthesis of the Research Evidence on the Effects of Context-Based and STS Approaches to Science Teaching. Science Education, 91(3), 347–370.

Brooks, J, G. & Brooks M, G. (1993). In Search Of Understanding: The Case For Constructivist Classrooms. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria: Virginia.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum (5.basım) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çam, F. (2008). Biyoloji derslerinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Çelik, F. (2006). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(11) 1-15.

Çelikkaya, T. & Kuş, Z. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler. Uludağ üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741-758.

Çiftçi, S., Sünbül, A.M. & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295.

Çiğdemoğlu, C. (2012). Bağlam temelli yaklaşımla desteklenmiş 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrencilerin kimyasal reaksiyonlar ve enerji konularını anlamalarına ve kimya öğrenmeye karşı motivasyonlarına etkisinin araştırılması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: how to improve it?. Chemical Education International, 8(1), 1-7.

Demir, S. (2009). İlköğretim okullarında 1–5. sınıflarda yapılandırmacılık yaklaşımına göre oluşturulan eğitim programlarının uygulanmasında öğretmen ve yöneticilerin karsılaştığı sorunlar (Gaziantep İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Demircioğlu, H., Dinç, M. & Çalık, M. (2013). The effect of storylines embedded within context-based learning approach on grade 6 students’ understanding of ‘physical and chemical change’ concepts. Journal of Baltic Science Education, 12(5), 682-691.

Ekinci, M. (2010). Bağlam temelli öğretim yönteminin lise 1. sınıf öğrencilerine kimyasal bağlar konusunun öğretilmesine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Elmas, R. (2012). Bağlam temelli yaklaşımın 9. sınıf öğrencilerinin temizlik maddeleri konusunu anlamalarına ve çevreye karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.

Gürol, M. (2002.) Eğitim teknolojisinde yeni paradigma: Oluşturmacılık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 159-183.

Ingram, S. J. (2003). The Effects of Contextual Learning Instruction on Science Achievement Male and Female Tenth Grade Students (Unpublished Doctoral Dissertation). University of South Alabama, Alabama, US.

İlhan, N. (2010). Kimyasal denge konusunun öğrenilmesinde yaşam temelli (context-based) öğretim yaklaşımının etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

İlhan, N., Doğan, Y. & Çiçek, Ö. (2015). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının “Özel Öğretim Yöntemleri” dersindeki Yaşam Temelli Öğretim uygulamaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 666-681.

İlhan, N., Yılmaz, S. S., Dede, H., Sözbilir, M. & Yıldırım, A. (2015). Kimyada Yaşam (Bağlam) Temelli Öğretim Uygulamaları. İçinde Ayas, A. & Sözbilir, M. (Ed). Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (ss. 213-246). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kara, F. (2016). 5. sınıf “Maddenin Değişimi” ünitesinde kullanılan bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri, akademik başarıları ve fene yönelik tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Korsacılar, S. & Çalışkan, S. (2015). Yaşam temelli öğretim ve öğrenme istasyonları yönteminin 9. sınıf fizik ders başarısı ve kalıcılığa etkileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 385-403.

Özay-Köse, E. & Çam Tosun, F. (2011). Yaşam temelli öğrenmenin sinir sistemi konusunda öğrenci başarılarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 91-106.

Kutu, H., & M. Sözbilir. 2011. “Teaching ‘Chemistry in Our Lives’ Unit in the 9th Grade Chemistry Course through Context-Based ARCS Instructional Model.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 29–62.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

Nentwig, P.M., Demuth, R., Parchmann, I., Gräsel, C., & Ralle, B. (2007) Chemie im kontext: situating learning in relevant contexts while systematically developing basic chemical concepts. Journal of Chemical Education, 84(9).

Parlak-Yılmaz, N. (2003). Mesleki eğitimde teorik bilginin kazandırılmasına yönelik bağlamsal bir içerik oluşturma denemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 121-128.

Rioseco, M. (1995). Context related curriculum planning for science teaching: a proposal to teach science around ozone problem. Science Education International, 6(4), 10-16.

Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Sari, Ö. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine dünya ve evren öğrenme alanında bağlama dayalı yaklaşımın benimsendiği bir materyalin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tekbıyık, A. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Ulusoy, F.M. (2013). Bağlam temelli öğrenme ile desteklenen bütünleştirici öğrenme modelinin öğrencilerin kimya öğretimine yönelik tutum, motivasyon ve başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ültay, N. & Çalık, M. (2011). Asitler ve Bazlar Konusu ile İlgili Örnekler Üzerinden 5E Modelini ve React Stratejisini Ayırt Etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5 (2), 199-220.

Ünal, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin yaşam temelli yaklaşıma uygun olarak yürütülmesinin “Madde-Isı” konusunun öğrenilmesine etkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Woolnough, B. E. (1993). Teachers’ perception of reasons students choose for, or against, science and engineering. School Science Review, 75 (270), 112-117.

Yalın, H.İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 215-228.

Yılmaz, S. (2013). Kimyasal değişimler ünitesinin işlenmesinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri (Yayımlanmamış Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yiğit, M. (2015). 12. sınıf öğrencilerinin hidrokarbon bileşikleri konusundaki kavramsal anlamalarına, bağlam temelli öğrenme yaklaşımının REACT stratejisine göre hazırlanmış materyallerin etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.

Yurdakul, B. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sosyal bilişsel bağlamda bilgiyi oluşturmaya katkısı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 39-67.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1368

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Pınar Rusçuklu, Dilek Zeren Özer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).