TEACHER’S VIEWS ON ‘TEACHER TRAINING SYSTEM IN TURKEY’

Şule Firat Durdukoca

Abstract


This study aims to investigate the views of the teachers on teacher training system in Turkey, and it was conducted using the case study design, which is one of the qualitative research designs. The working group of the study consisted of 55 teachers in total, who voluntarily participate in the research. These teachers are serving in one of Turkey's provinces and its town centers connected with one of the seven geographical regions, the Eastern Anatolia Region. The data of the study were collected using the interview technique. In the research, the interview form approach that is one of the types of interview was used. The content analysis technique was used to analyse the collected data through the interview form. As a result of the research, it has been found that participant teachers generally have negative opinions about teacher training system in Turkey. The teachers say that there is no national policy on teacher training system in Turkey. According to them, there is weak co-ordination between the teachers training institutions and the institutions that employ teachers. They stated that changes to the entry system should be made to the institutions that train teachers. These teachers claim that teacher training programs must also be updated, and even the in-service trainings contribute to the professional development of teachers, it is necessary to carry out studies for the enhancement of the qualifications of these trainings. Finally, they stated that the teacher training system with the pedagogical formation education certificate program should be terminated.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


teacher training in Turkey, pedagogical formation education certificate program, faculty of education

Full Text:

PDF

References


Akhan, N. E. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler lisans programı üzerine düşünceleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, p.267-289.

Aksu, M. B., Civitci, A. & Duy, B. (2008). Yükseköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarının ders uygulamaları ve sınıf içi davranışlarına ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), p.17-42.

Akyüz, Y. (2006). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin 160. yılında Darülmuallimîn’in ilk yıllarına toplu ve yeni bir bakış. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 20, p.17-58.

Akyüz, Y. (2015). Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000 – M.S. 2015. Ankara: PegamA.

Aras, S. & Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde: Niğde Üniversitesi.

Atanur-Başkan, G. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, p.16-25.

Avcı, E. K. & İbret, B. Ü. (2016). Öğretmenlik uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), p.2519-2536.

Aydın, A., Sarıer, Y., Uysal, Ş., Aydoğdu-Özoğlu, E. & Özer, F. (2014). Türkiye’de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(4), p.397-420.

Aydoğan, İ., (2002). MEB ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin personel geliştirmeye ilişkin görüşleri (Kayseri İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), http://www.InsanBilimleri.com Accessed 11 May 2016

Becit, G., Kurt, A. A. & Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama derslerinin yararlarına ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), p.169–184.

Beck, C. & Kosnik, C. (2002). The importance of the university campus program in preservice teacher education: A Canadian case study. Journal of Teacher Education, 53(5), p.420-432.

Bell, S. M., Cihak, D.F. & Judge, S. (2010). A preliminary study: do alternative certification route programs develop the necessary skills and knowledge in assistive technology? International Journal of Special Education 25(3), p.110-118.

Bozkurt, E., Kavak, N., Yamak, H., Bilici, S. C., Darici, O. & Ozikaya, Y. (2012). Secondary school teachers’ opinions about in-service teacher training: a focus group interview study. Social and Behavioral Sciences, 46, p.3502-3506.

Bümen, N. T., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G. & Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim, 194, p.31-50.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

Christenson, R. & Barney, D. (2011). Cooperating teachers‟ expectations for student teachers during the student teaching experience in physical education. Asian Journal of Physical Education & Recreation, 17(2), p.6-15

Çelikten, M., Şanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), p.207-237.

Daneil, D. (2004). Observation and reflection of the higher education teachers on the quality of teaching and learning in higher education in Ethiopia. The Ethiopian Journal of Higher Education, 1(1), p.63-81

Darling-Hammond, L. (2010). Teacher education and the American future. Journal of Teacher Education, 61(1-2), p.35-47.

Değirmençay, Ş. A. & Kasap, G. (2013). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), p.47-57.

Demirbaş, H. & Kırbaç, M. (2016). Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), p.138-152.

Demircioğlu, İ. H. (2008). Tek partili dönemde eğitim (1923-1950). İçinde Arıbaş, S. ve Koçer, M. (Edt.) Türk eğitim tarihi. İstanbul: Lisans.

Dilek, H. (2016). 1927 Köy muallim mektepleri ile köy okulları müfredat programının analizi ve yurttaşlık bilgisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), p.92-110.

Dursunoğlu, H. (2003). Cumhuriyet döneminde ilköğretime öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 160. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egit im_dergisi/160/dursunoglu.htm Accessed 18 August 2016

Ekinci, N. & Tican-Başaran, S. (2015). Okul deneyimi dersinin öğrencilerin öğretmenlik algılarına etkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), p.13-24.

Eraslan, L. & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), p.427-438.

Erginer, E., Erginer, A. & Bedir, G. (2009). Eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının akademik kökenleri ve öğretmen yeterliklerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), p.93-108.

Ergün, M. (1987). Türkiye’de öğretmen yetiştirme çalışmalarının gelişmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, p.10-18.

Eşme, İ. (2003). Öğretmen yetiştirmede 130 yıllık bir sürecin öyküsü: Yüksek öğretmen okulları. Milli Eğitim Dergisi, 160, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_ Dergisi/160/esme.htm. Accessed 18 August 2016

Eurydice (2013). Avrupa’da öğretmenler ve okul liderlerine ilişkin temel veriler. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151TR_HI.pdf Accessed 25 April 2016

Gordon, M. & O’Brien, T. V. (2006). Bridging theory and practice in teacher education. Rotterdam: Sense.

Gök, B. & Erdoğan, T. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni Türkçe öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma düzeyleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), p.233–246.

Gökyer, N. (2012). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve öncelikli ihtiyaç duydukları konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(2), p.233-267.

Guskey, T. R. (1986). Staff development and the process of teacher change. Educational Researcher, 15, p.5-12.

Güllü, M. & Temel, C. (2016). Investigating the opinions of physical education teacher candidates on the school experience course. Educational Research and Reviews, 11(17), p.1634-1640.

Güneş, F. (2016). Öğretmen yetiştirme yaklaşım ve modelleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), p.413-435.

Hascher, T., Cocard, Y. & Moser, P. (2004). Forget about theory practice is all? Student teacher’s learning in practicum. Teacher and Teaching: Theory and Practice, 10(6), p.623-63.

Huong, L. P. H., & Yeo, M. (2016). Evaluating in-service training of primary English teachers: A case study in Central Vietnam. The Asian EFL Journal, 18(1), p.34-51.

Hung, P.B. (2016). Evaluation of an in-service training program for primary school teachers of English in Vietnam. International Journal of English Linguistics, 6(4), p.96-103.

Kaplan, M. (2002). Aydınlanma devrimi ve köy enstitüleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.

Katoğlu, M. (1997). Cumhuriyet Türkiye’sinde eğitim, kültür, sanat. İçinde Akşin, S. (Edt.) Türkiye Tarihi Çağdaş Türkiye 1908-1980. İstanbul:Cem.

Kavcar, C. (1982). Tarihe karışan bir öğretmen yetiştirme modeli: yüksek öğretmen okulu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), p.197-214.

Kazu, H. & Aşkın, Z. (2011). Finlandiya ve Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Karşılaştırılması. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, (05-08 Ekim 2011) Eskişehir Anadolu Üniversitesi.

Koçer, H. A. (1994). Türkiye’de köy eğitim ve öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), p.89-129.

Korkmaz, F., Bağçeci, B., Meşe, N. N. & Ünsal, S. (2013). Türkiye’nin öğretmen yetiştirme problemi (1923-1954 Yıllar Arası). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), p.155-167.

Korthagen, F. A. J., Loughran, J., & Lunenberg, M. (2005). Teaching teachers: Studies into the expertise of teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21(2), p.107–115.

Köse, A. (2017). Pedagojik formasyon eğitiminde görevli akademisyenlere göre pedagojik formasyon uygulaması: Sorunlar, çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), p.709-732.

Kumar, S. & Ratnalikar, D. N. (2005). Teaching of mathematic. New Delhi: Anmol Pub. Pvt. Ltd.

Kuran, K. & Aktaş, İ. (2010). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen adayları görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II (16–18 Mayıs 2010 ), Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.

LaMaster, K. J. (2001). Enhancing preservice teachers field experiences through the addition of a service-learning component. The Journal of Experiential Education, 24(1), p.27-33.

Lynch, D. E. & Yeigh, T. (2013). Examinig the Bachelor of Education: Mentors’ perceptions of student Teacher performance. In Teacher Education In Australia: Investigations into Programming, Practicum and Partnership (Lynch, D. E. ve Yeigh, T.:Edt ) Australia: Oxford Glıbal.

Lynch, D. & Smith, R. (2010). Rethinking teacher education: teacher education in the knowledge age. Sydney: AACLM Press.

Msangya, B. W., Mkoma, S. L. & Yihuan, W. (2016). Teaching practice experience for undergraduate student teachers: a case study of the department of education at Sokoine University Of Agriculture, Tanzania. Journal of Education and Practice, 7(14), p.113-118.

MEB (1995). Türkiye’de öğretmen yetiştirme. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Yayın No:4.

MEB (2017). Öğretmen strateji belgesi (2017-2023). http://oygm.meb.gov.tr/meb_ iys_dosyalar/2017_07/26174415_Strateji_Belgesi_RG-Ylan-_26.07.2017.pdf Accessed 15 January 2016

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: SAGE Publications.

Orhan, E. E. (2017). Türkiye’de öğretmen adayları aldıkları öğretmen eğitimi hakkında ne düşünüyor? Nitel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 42(189), p.197-216.

Özay-Köse, E. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen- öğretim elemanı tutumları (Erzurum Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014), p.1-17.

Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri Düzce ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), p.141- 160.

Özkan, İ. (2016). Türk eğitiminde öğretmen okulları ve öğretmen yeterliliklerine dair düşünceler. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5(15), p.19-27.

Özmen, H. & Özdemir, S. (2016). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik düşüncelerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), p.1691-1712.

Öztürk, A. A. (1999), Türkiye’de modern eğitimin gelişimi ve aydın ili. Aydın: T.C. Aydın Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Cumhuriyetin 75. Yılı Kültür Eserleri Dizisi: 2.

Pfeffer, J. & Sutton, R. I. (2000). The knowing doing gap. Massachusetts: Harvard Business School of Publishing.

Sıcak, A. & Parmaksız, R. Ş. (2016). İlköğretim kurumlarındaki mesleki çalışmaların etkililiğinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), p.17-33.

Sidekli, S. Coşkun, İ. & Aydın, Y. (2015). Köyde öğretmen olmak: Birleştirilmiş sınıf. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), p.311-331.

Sürücü, A., Ünal, A. & Yıldırım, A. (2017). Evaluation of teaching practice course teachers according to opinions of math teacher candidates. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(1), p.107-113.

Şahan, G. (2016). Analysis of the problems encountered in education of teachers and solution recommendations in accordance with the opinions of faculty of education students. International Journal of Environmental & Science Education, 2016, 11(5), p.1055-1064

Taneri, O. P. (2016). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon sertifika programının niteliği hakkındaki görüşleri (Çankırı İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), p.997-1014.

Türkmen, L.(2012). Öğretmen yetiştirmede mevcut tarihi birikimimiz ve model arayışları sürecinde bir model önerisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), p.149-159.

Tedmem (2014). Öğretmen gözüyle öğretmenlik mesleği. https://tedmem.org/download/ogretmen-gozuyle-ogretmenlik-meslegi?wpdmdl=968 Accessed 20 April 2016

Tom, A. (1997). Redesining teacher education. Albany, NY: University of Newyork Press.

Uçar, R. & İpek, C. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, (3)1, p.34-53

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin.

Yıldırım, İ. & Vural, Ö. F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), p.73-90.

Yılmaz, Ö. (2016). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının KPSS’ye yönelik görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(22), p.181-194.

Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), p.942-972.

YÖK (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. Ankara: YÖK Yayını.

Yin, R.K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, Calif: Sage.

YÖK (2006). Sınıf öğretmenliği lisans programı. http://www.yok.gov.tr/documents/10279 /49665 /sinif_ogretmenlig i.pdf/32dd5579-2e4d-454e-8c91-5e0594ebdf48 Accessed 20 April 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1414

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Şule Firat Durdukoca

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).