A STUDY ON THE CORRELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL CYNICISM PERCEIVED BY VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS

Sinan Girgin, Ali İlker Gümüşeli

Abstract


Objective of this study is to reveal the level of perceived organizational justice and perceived organizational cynicism of vocational high school teachers and whether or not a correlation exists between perceived organizational justice and perceived organizational cynicism. The study has been performed in compliance with the review model. It was actualized with 286 teachers selected by random sampling from vocational high schools and technical Anatolian high schools in Bağcılar district of Istanbul in the academic years 2016-2017. In the study, "Organizational Justice Scale" and "Organizational Cynicism Scale" have been utilized in order to determine perceived organizational justice and perceived organizational cynicism, respectively, as data collection tool. In analyzing data thus collected, SPSS packaged software have been used, and arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation analysis have been made based on the data. According to data analysis results, it has been observed that overall perceived organizational justice and perceived organizational cynicism of vocational high school teachers is "moderate". A negative "high" level of significant correlations has been found between perceived organizational justice and perceived lower perceived organizational cynicism of vocational high school teachers.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


teacher, organizational justice, organizational cynicism

Full Text:

PDF

References


Abraham, F. R. (2000). Organizational Cynicism: cases and consequences.Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.

Andersson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using A Contract Violation Framework. Human Relations, 49 (11), 1395-1418.

Arslan, E.T. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1) 2012, 12-27.

Balcı, A. (2002). Örgütsel Gelişme: Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bernerth, J. B., Armenakıs, A. A., Feild, H. S. ve Walker, H. J. (2007). Justice, Cynicism, and Commitment: A Study of Important Organizational Change Variables, Journal of Applied Behavioral Science , Vol. 43, No. 3: 303-326.

Bölükbaşıoğlu, K. (2013). Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Bies, R. J., ve Moag, J. F. (1986). Interactional justice: communication criteria of fairness. Lewicki, R. J., Shephard, B. H. ve Bazerman, B. H. (Eds.). Research of negotiation in organizations. Greenwich, CT: JAI Press.

Brandes, P, Dharwadkar, R. and Dean, J. W. (1999). Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, 150-153. Outstanding Empirical Paper Award.

Çağ, A. (2011). Algılanan Örgütsel Adaletin, Örgütsel Sinizme Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar: Kocatepe Üniversitesi.

Çalışkan, S. C. (2014). Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenleri ile Yeni Araştırma Modelleri Geliştirme Arayışları: Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenlerinin İşe Adanmışlık, Tükenmişlik ve Sinizm Üzerine Etkileri ve Bu Etkileşimde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 363-382.

Çetin, B., Özgan, H. ve Bozbayındır, F. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet İle Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 37, 1-20.

Dean, W. J., Brandes, P., ve Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. The Academy of Management Review, 2 (23), 341-352.

Dilek, H. (2005). Liderlik Tarzlarının Ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kocaeli : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Eskew, D.E. (1993). The Role of Organizational Justice in Organizational Citizenship Behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal. 6.3. 185-194.

Efeoğlu, İ.E. ve İplik, E. (2011). Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 343-360.

Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. & Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.514-524.

Fitzgerald, M. R.(2002). Organizational Cynicism: Its Relationship to Perceived Organizational Injustice and Explanatory Style, Doctor of Philosophy, Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in the Department of Psychology of the Graduate School of Arts and Sciences.

Folger, R., & Greenberg, J.(1985). Procedural justice: An imperative analysis of personnel systems. In K.M. Rowland & G.R. Ferris (Eds.), Research in Personnel and Human Resources Management, 3, 141-183.

Genç, N. (2007). Meslek Yüksekokulları İçin Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Greenberg, J.(1990). Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Management, 16(2),399-432.

Greenberg, J., & Colquitt, J. (2005). Handbook of organizational justice. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

James, M.S.L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynıcısm in Organızations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School Systems. Unpublished Doctor Dissertation. Florida: The Florida State Unıversıty College of Business.

Jawahar, I. M. (2002). A model of organizational justice and workplace aggression. Journal of Management, 28 (6), 811− 834.

Jawlik, A.A. (2016). Statistics from A to Z. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

Kalağan, G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Karabay, E.Z. (2004). Kamuda Ve Özel Sektörde Örgütsel Adalet Algısı İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. (27. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kutanis, Ö.R., ve Çetinel, E.(2009, Mayıs). Adaletsizlik algısı sinizim mi tetikler mi?.Sözel bildiri, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. Eskişehir.

Kutanis R. Ö. & Çetinel (2010). Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler mi?: Bir Örnek Olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, ss. 186-195.

Koç, H. Yazıcıoğlu, İ. (2011).Yöneticiye Duyulan Güven ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt.12, Sayı1., ss.46-57.

Köybaşı, F., Uğurlu, C.T. & Öncel A. (2017). Examining the relationship between teachers' organizational justice perceptions and organizational cynicism levels. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(1), 01-14.

Lind, E. A, & Tyler, T. R. (1988). The social psychology of procedural justice. New York: Plenum Press.

Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do fairness perceptions influence employee citizeship? Journal of Applied Psychology, 76 (6), 845−855.

Niehoff, B.P. & Moorman, R.H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 36 (3): 527-556.

Özgan, H., Külekçi, E., & Özkan, M. (2012) Analyzing of the Relationships between Organizational Cynicism and Organizational Commitment of Teaching Staff. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 196-205.

Özler, D. E., Atalay, C. G., & Sahin, M. D. (2010). Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle Mi Bulaşır? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2(2).

Öztekin, A. (2002). Yönetim Bilimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Polat, S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.

Sancak, Y. M. (2014). Etik Liderlik, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Haliç Üniversitesi.

Sezen, B. (2001). Dağıtım Kanallarında Lojistik Performans, Adalet Algısı ve Kanal Üyesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Tan, Ç. (2006). İlkögretim Okullarında Görev Yapan Ögretmenlerin Örgütsel Adalet Konusundaki Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Tokgöz, N., ve Yılmaz H. (2008). Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283–305.

Tokgöz, N. (2011). Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 363-387

Türköz, T., Polat, M., & Coşar, S. (2013). Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 285-302.

Tükeltürk, Ş.A., Perçin, N.Ş. & Güzel, B. (2009). Örgütlerde Psikolojk Kontrat İhlalleri ve Sinizm İlişkisi: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 688-692.

Yetim, S. A. & Ceylan, Ö. Ö. (2011). Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemeye ilişkin bir araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 682-695.

Yüksel, H. (2015). Örgütsel Sinizm ve Bağlılık Arasındaki İlişki İlk ve Ortaokul Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma. Dokuz Eylül üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1567

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sinan Girgin, Ali İlker Gümüşeli

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).