ACADEMICIANS' PREDICTIONS OF 21st CENTURY EDUCATION AND EDUCATION IN THE 21st CENTURY

Ismail Gelen

Abstract


This study aims to discover expectations/predictions of academic members about the education of 21st century, and to raise awareness of academicians for education in the future. The survey is designed in a descriptive model as a survey as it aims to uncover the objective reality of the teaching staff's 21st century education in a holistic way. Descriptive analysis method in qualitative data analysis techniques was used since the data obtained from the research consist of qualitative discourse. Participants of the survey included all the teaching staff who participated in the training within the scope of "Project for Acquiring the Form of Educator for Academicians" supported by University Project Management Office between the years 2014-2016. The data collection tool used in the study was developed by the researcher. Five open-ended questions depending on the purpose and sub-problems of the research were asked to the faculty members. Participatory confirmation and self-reflection strategies were used to ensure the internal reliability of the every collection tool. What they understood from the questions, their opinions, comments were asked to the participants and then it was evaluated whether the questions express something to them and reflect their experiences. The answers were first compared to each other and then to the sub-objectives of the research. Scope of six problems used in the data collection tool was provided with literature, the research problem, the aim of the research and directly with the research questions. The generalization of research findings to similar environments was evident in the findings of descriptive qualitative analysis. In the analysis of the data, descriptive analysis in qualitative data analysis methods was used. The data were analyzed taking into account the themes / dimensions of the research questions. Responses given by the participants in writing regarding the research questions were coded by open coding technique. The expressions of the same size, which were indicated by different lecturers were combined. In this context, the answers obtained from the groups were coded according to these dimensions of the research. These answers were then separated into categories and their frequencies were determined. Then the categories obtained from the answers were collected under a common theme. All these questions are tabled and interpreted from findings, categorizations, and themes. In the research findings, educational environments in the 21st century, educational problems, student expectations, competencies required by educators, problems encountered by educators and key concepts were revealed and analyzed. In all of the five questions asked to participants, fifteen common themes were shared, some of which were jointly addressed. Thus; technological development, education environment, practical education, globalization, interactive / interactive education, international education, exams and measurement and evaluation, commercialization and economic strength, learning, learning to learn, thinking skills, values education, language communication and program obtained and interpreted.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


education, 21st century, academic members, future knowledge, vision/prediction

Full Text:

PDF

References


Başkale H. (2016) Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, DEUHFED 2016, 9(1), 23-28, http://www.deuhyoedergi.org

Berg B. L., Lune H. (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (H Aydın Çev.): Konya, Eğitim Yayınevi & Pearson

Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Erkan Akgün, Ö.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F., (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, PegemA Yay.

Glesne C. (2014), Nitel Araştırmaya Giriş (4. Baskı) (Çev. Edt. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu), Ankara, Anı Yay. (Şubat 2012)

Gökçen B. (2006) Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü Ve Önemi: Adana İline İlişkin Bir Uygulama, Adana, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

http://ebs.omu.edu.tr/tr/universitemiz.html, Erişim Tarihi: 28-04-2017

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514436.pdf, Erişim Tarihi: 27-04-2017

http://mufredat.meb.gov.tr/, Erişim Tarihi: 27-04-2017

http://www.ecompetences.eu/, Erişim Tarihi: 27-04-2017

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dizeler/balik-tut.html, Erişim tarihi: 27-04-2017

https://www.adamsmith.org/about-adam-smith/, Erişim Tarihi: 28-04-2017

Ilgar M. Z., Coşkun-Ilgar S., 2014 Nitel Bir Araştırma Deseni Olarak Gömülü Teori (Temellendirilmiş Kuram), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (4) 197-247

Karataş Z. (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1) 62-80

Koç E (2016) Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik, M. Y. Özden, L. Durdu (Edt.) Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri içinde (148-164), Ankara, Anı Yayıncılık

Köğce D., Özpınar İ, Mandacı-Şahin S, Aydoğan-Yenmez A (2014) Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213

MEB/EARGED (2001) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili, Ankara, Milli Eğitim Basımevi

MEB/EARGED (2011) MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili, Ankara, Milli Eğitim Basımevi

Özdemir M. (2010) Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1) 323-343

Partnership for 21st Century Learning, www.p21.org, https://tr.pearson.com/tr/kurumsal-egitim.html ve http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/34/970222/dosyalar/2013_11/22020856_21_yuzyil_becerileri.pdf, Erişim Tarihi: 26.04.2017

Saban A., Ersoy A. (2016) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri, Ankara, Anı Yay.

Trumbull M. (2005) Qualitative Research Methods, G R Tailor (Ed.) Integrating Quantitative and Qualitative Methods in Use (Second Edition) in (pp101-126), USA Maryland, University Press of America

TYÇ (2015), Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete, www.myk.gov.tr/TYC, Erişim Tarihi 26.04.2017

The American Association of School Librarians (AASL), http://www.ala.org/aasl/standards, Erişim Tarihi: 27-04-2017

Yıldırım A., Şimşek H. (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara, Seçkin Yayıncılık
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1597

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ismail Gelen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).