A REVIEW OF SOCIAL STUDIES COURSEBOOK IN TERMS OF THINKING TRAINING: “SCIENCE IN TIME” UNIT

Elif Aladağ, Burcu Karaman

Abstract


The aim of this study is to examine the 7th grade social studies coursebook unit titled “Science in Time” in terms of thinking training. The data was collected through the technique of document analysis, which is a qualitative research method. The document in question is Social Studies coursebook and student workbook prepared by the Ministry of Education in the academic year of 2016-2017 and used for the 7th grade in primary schools. In order to investigate the qualities of thinking training thoroughly and in detail, a single unit was selected by means of random sampling. , The titles, written materials, visual elements, assessment and evaluation questions (in the unit and at the end of the unit) in the “Science in Time” unit was reviewed in terms three essential thinking skills mentioned in the Ministry of Education program, namely critical thinking, creative thinking, and caring thinking. The data was analyzed by means of content analysis. According to the review results for written materials, the fact that students were asked to guess the concepts given in the concept-box without any definition and the fact that students could see additional resources about in-text subjects were considered positive qualities in terms of making connections among evidences. As for the visual materials, the book lacked any thinking-provoking questions about the pictures. When the book was reviewed in terms of assessment and evaluation, the results revealed positive qualities considering that the “Let’s Think” questions in the chapters and at the end of each chapter as well as the student workbook activities encouraged thinking training skills. However, the evaluation questions at the end of the unit were knowledge level questions, so they were considered inadequate for the use of thinking skills.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


social studies, thinking training, coursebook

Full Text:

PDF

References


Akınoğlu, O. (2001). Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara

Alkan, C. & Kurt, M. (1998). Özel Öğretim Yöntemleri (Disiplinlerin Öğretim Teknolojileri). Ankara: Anı Yayıncılık.

Bacanlı, H. (2012). Dört Katlı Düşünme Modeli. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, S. 146, ss. 29-36.

Bangir Alpan, G. (2004). Ders Kitaplarındaki Grafik Tasarımın Öğrenci Başarısına ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bangır Alpan, G. (2008). Ders Kitaplarında Metin Tasarımı. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 107-134

Çalışkan, İ. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarını Kullanma Becerileri İle Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğrenci Adaylarının Bu Yaklaşımlarla İlgili Görüşleri Hakkında Durum Belirleme Çalışması Ankara İli Hacettepe Üniversitesi Örneği. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği (2011, 11 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 27449 (4. Mükerrer). Erişim Adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_01/12113913_yonetmelikderskitaplari.pdf

Doğanay, A. (2000). Yaratıcı öğrenme. A. Şimşek (Ed.), Sınıfta Demokrasi içinde (ss. 169-175, Ankara: Ankara Eğitim-Sen Yayınları.

Doğanay, A. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi, Cemil Öztürk (Ed.), Etkin Vatandaşlık İçin Düşünme Becerilerinin Öğretimi (s. 145-185). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Gündoğdu, K., Eraydın, Ö., Kızılkaya, A., (2017). 2000-2015 Yılları Arasında Düşünme Eğitimi Alanında Akademik Eğilimler. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:18, S:2 47-59.

Günindi, N. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Uyum Becerileri ile Anne- Babalarının Empati Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yükek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hazer, N. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Yeterlilikleri (Malatya İli Örneği). Yüksek Lisans. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Malatya.

Kabapınar, Y. (2009). İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (2.Baskı).Ankara: Maya Akademi.

Kaya, H. (1997). Üniversite öğrencilerinde eleştirel akıl yürütme gücü. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Kılıç, A., Seven, S. (2008). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Kökdemir, D. (2000). Deniz Yıldızlarını Kurtarmaya Çalışanların Öyküsü: Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, 19-22 Eylül, Ege Üniversitesi, İzmir.

MEB. (2007). İlköğretim Düşünme Eğitimi (6., 7., 8.Sınıf) Öğretim Programı. Devlet Kitapları Müdürlüğü: Ankara.

Munzur, F. (1999). Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Eleştirel Düşünme Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme ( Edebiyat 1 ve 2 Örnekleri). Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Özçelik, D. A. (1981). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÜSYM Eğitim Yayınları.

Özden, Y. (1997). Öğrenme ve Öğretme, Pegem Yayınları, Ankara.

Pektaş, H. (2001). Ders Kitaplarında Tipografi ve Tasarım Sorunları. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları 7, Ankara.

Seferoğlu, S. & Akbıyık, C., (2006). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi, H.U. Eğitim Fakültesi Dergi (H.U. Journey of Education).Cilt:30, S: 193-200.

Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler Ders Kitapları. B. Tay, A. Öcal, (Ed.), Özel öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 192-215). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yenilmez, K. & Yolcu, B. (2007). Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 95-105.

Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve Yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1603

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Elif Aladağ, Burcu Karaman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).