EXAMINING THE LEVELS OF ACADEMIC MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS DOING SPORTS – THE CASE OF BURDUR, TURKEY

Yakup Yürekli, Mehmet Şahin

Abstract


The purpose of this study is to determine the Academic Motivation levels of students participating in secondary school sports activities by considering some variables. In this study, the Academic Motivation Scale developed by Bozanoğlu in 2004 was applied to 200 students from different secondary schools located in the city center of Burdur. At the end of the study, it was observed that the level of academic motivation of secondary school students who did sports had significant difference in terms of age, gender, class and vocational high school. In addition, there was no significant difference between doing licensed sports and sports branches. The results of the analyses showed that male students who did sports had higher levels of academic motivation than girls. The obtained data were supported by various sources in the literature. Although it is confirmed in the analysis results that doing sports has effects on academic motivation levels, it needs to be investigated in terms of other factors affecting the level of academic motivation.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


motivation, secondary school students, school sports

Full Text:

PDF

References


Ateşoğlu, Meliha. (1974). “Sporda Erdemlilik “Fair-Play”” Başbakanlık Yayınları. Ankara

Akandere, M. Özyalvaç, N. T., Duman, S. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,(24). Web: http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi24/AKANDERE,%20Mehibe%20vd.pdf

Bucher Charles A. (1972) “Foundations of Physical Education” the C.U.,Mosby Company, Saint Louis BUCHER ,Charles A.(1987)“Management Of Physical Education&Athletic Programs” Times Mirror/Mosby College Publishing, USA Woolfolk, A. E. (1998). Educational Psychology (7th Ed.) Boston: Allyn and Bacon.

Bozanoğlu, (2004). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Yayımlanmış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Clark, M.H. ve Schroth, C.A. (2010) Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Learning and Individual Differences, 19-24.

Çöndü, A., (2004) Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın.

Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. (2001) "Hayat boyu Eğitim ve Örgün Olmayan Eğitim Özel ihtisas Komisyonu Raporu” Ankara

Erdemli, Atilla (1996). “İnsan, Spor ve Olimpizm” Sarmal Yayınevi, İstanbul:

Erdemli, Atilla (2006). “Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi” E Yayınları, İstanbul

Erkal, M. E., Güven, Ö., Ayan, D. (1998) Sosyolojik Açıdan Spor. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları

Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. (1.baskı), Ankara: Alkım Yayınevi.

Gültekin, Mehmet (2008) “ilköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Konya

Hizal, A. (1982) “Programlı Öğretim Yönteminin Etkililiği (Karşılaştırmalı Uygulamalı Araştırma)” Ankara, Sevinç Matbaası.

Karaküçük, S. (1997) Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme Kavram Kapsam ve Bir

Araştırma. Ankara: Seren Matbaacılık.

Karaküçük, Suat (1999) “Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme” Bağırgan Yayınevi.Ankara.

Kellecioğlu, H. (1992). Güdülenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 175-181. Ankara.

Kangalgil, M., Hünük, D., Demirhan, G., (2006). İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora ilişkin Tutumlarının Karşılaştırılması. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 17 (2). 48-57.

Kılıç, M. (2006). Okul Takımlarında Yer Alan Sporcu Öğrencilerin Kulüp Bazında Spor Yapma Oranları ve Bunu Etkileyen Faktörler (Van Ġli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).

Keller, J. (2000). How to integrate learner motivation planning into lesson planning: the ARCS model approach. Florida State University web sitesinden ulaşıldı: www.netg.com/research/whitepapers/kellerwp.asp

Mirzeoğlu. N. (Editör). (2003). Spor Bilimlerine GiriĢ. Ankara: Bağırgan Yayımevi .

Özer, B. (1993) “Öğretmen Adaylarının Etkili Öğrenme ve Ders Çalışmadaki Yeterliliği” Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

Ryan, R. M. ve Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57,749-761.

Sahin, Mehmet (2008) “Spor Ahlakı ve Sorunları”, Evrensel Basım Yayın, İstanbul.

Stipek, D. (1998). Motivation to Learn- From Theory to Practice. United States of America: Allyn and Bacon A Viacom Company.

Wormington, S. V, Corpus, J. H. ve Anderson, K.G. (2012). A person – centred ınvestigation of academic motivation and its correlates in high school. Learning and Individual Differences. 22, 429-438. Web sitesi: www.clt.soton.ac.uk/adam/motivationppd

Woolfolk, A. E. (1998). Educational Psychology (7th Ed.) Boston: Allyn and Bacon.

Yalçıner, M. (2003, 10-11 Ekim). Beden Eğitimi ve Sporun Milli Eğitim Bütünlüğü içerisindeki Yeri. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1639

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mehmet Şahin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).