THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL PRESTIGE ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: A CASE STUDY IN PRIMARY SCHOOLS

Kaya Yıldız

Abstract


The aim of this study is to determine the relationship between organizational prestige and organizational identification perceptions of primary school teachers. In this study, in which the relationship between organizational prestige and organizational identification perception of primary school teachers was examined, the predictive correlational research model, which is one of the subcategories of correlational research models, has been used. Study group of the research constitutes of primary school teachers working in 34 primary schools located in Bolu central province as of 2017 academic year. Study group of the research constitutes of a total of 258 primary school teachers. The research data has been collected by the "Perceived Organizational Prestige Scale" and "Organizational Identification Scale. In the study, it was concluded that teachers' perceptions of organizational prestige were at "moderate" level. In the study, it was concluded that teachers' perceptions of organizational identification were at "moderate" level. In the research, it was found that there is a moderate and meaningful relationship between teachers' perceptions of the organizational prestige and organizational identification in the positive direction. Moreover, in the study, it was found out that organizational prestige is a significant predictor of organizational identification behaviors.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


organizational prestige, organizational identification, primary school teachers

Full Text:

PDF

References


Akpınar, A., 2014. Okullardaki insan ilişkileri düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Alpar, R., 2014. Spor sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik - güvenirlik (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Ashforth, B.E. and Mael, F., 1989. Social identify theory and the organization. Academy of Management Review, 14 (1), 20-39.

Ashforth, B. E. and Mael, F. A., 2001. Identification ın work, war, sports, and religion: Contrasting the benefits and risks. Journal for the Theory of Social Behaviour, 31(2), 197-222.

Bakan, İ., Erşahan, B. and Kaya, İ., 2016. Örgütsel kimliğin ve örgütsel prestijin, örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisi: bir alan araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 69-88.

Balcı, A., Baltacı, A., Fidan, T., Cereci, C. and Acar, U., 2012. Örgütsel sosyalleşmenin, Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlıkla ilişkisi: ilköğretim okulu yöneticileri Üzerinde bir araştırma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (2), 47–74.

Bardakoğlu, Ö. and Akgündüz, Y., 2016. Otel çalışanlarının örgütsel prestij ve psikolojik güçlendirme algılarının işbirliği davranışlarına etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (Int. Journal of Management Economics and Business), 12 (30), 145-158.

Bhattacharya, C. B., Rao, H., and Glynn, M. A., 1995. Understanding the bond of identification: an investigation of its correlates among art museum members. The

Journal of Marketing, 59, 46-57.

Bursalıoğlu, Z., 2002. Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. 12. Basım. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. and Köklü, N., 2011. Sosyal bilimler için istatistik (7.baskı). Ankara: Pegem.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., and Demirel, F., 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi,

Çakınberk, A. Derin, N. and Demirel, E., 2011. Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli özel eğitim kurumları örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1), 89-121.

Carmeli, A., and Freund, A., 2002. The relationship between work and workplace attitudes and perceived external prestige. Corporate Reputation Review, 5(1), 51-68.

Carmeli, A., Gilat, G., and Weisberg, J., 2006. Perceived external prestige, organizational identification and affective commitment: a stakeholder approach. Corporate Reputation Review, 9(2), 92-104.

Celep, C., 2014. Eğitim örgütlerinde örgütsel adanma. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Demiröz, S., 2014. Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel imaj algıları ve öğrenci başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dutton, J. E., Dukerich, J.M. , Hardquail, C.V., 1994. Organizational ımages and member ıdentification. Administration Sciences Quarterly, 39, 239-263.

Ekinci, S., 2015. İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri: Bolu ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Gürbüz, S., 2008. Yönetici, Öğretmen ve Velilere Göre Ankara İli Özel ve Kamu İlköğretim Okullarının Kurumsal İmajı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İşcan, Ö.F., 2006. Dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 11,160-177.

Iyer, M.V., Bamber E.M. and Barefield, R.M., 1997. Identification of accounting firm alumni with their former firm: antecedents and outcomes. Accounting, Organizations and Society, 22(3/4), 315-336.

Leblebici, E., 2016. Öğretmen algılarına göre meslek liselerinde örgütsel imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Lipponen, J., Helkama, K., Olkkonen, M. E., ve Juslin, M., 2005. Predicting the different profiles of organizational ıdentification: a case of shipyard subcontractors. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(1), 97-112.

Mael, F., and Ashforth, B. E., 1995. loyal from day one: biodata, organizational ıdentification, and turnover among newcomers. Personnel Psychology, 48, 309–333.

Mael, F., and Ashforth, B. E., 1992. Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational ıdentification. Journal Of Organizational Behavior, 13(2), 103-123.

March G.J. and Simon, H.A., 1975. Örgütler. (çev. Ömer BOZKURT ve Oğuz ONARAN), Ankara: TODAİE Yayınları.

Meydan, C. H., and Polat, M., 2013. Bir örgüt formu olarak okul ile özdeşleşmede akademik başarı ve özdisiplinin rolü. Eğitim ve Bilim, 38(167), 27-40.

Nartgün, Ş.S. and Kalay, M. (2014). Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1361-1376.

Özdemir, A., 2010. Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 237–250.

Özdemir, İ., 2003. Öğretmenlerin işbaşında yetiştirilmesinde okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 9 (35), 448-465.

Özden, Y., 1998. Eğitimde dönüşüm, eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Özgür, E.Ö., 2015. Algılanan örgütsel prestij, örgütsel özdeşleşme ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Polat, M., 2009. Örgütsel özdeşleşmenin öncülleri ve ardılları üzerine bir saha çalışması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Pratt, M. G., 1998. To be or not to be? Central questions in organizational identification. Identity in organizations: Developing theory through conversations, ed. D. Whetten ve P. Godfrey, Thousand Oaks, CA: Sage, 171-207.

Reade, C., 2001. Antecedents of organizational identification in multinational corporations: Forstering psychological attachment to the local subsidiary and the global organization. International Journal of Human Resource Management, 12 (8), 1269-1291.

Riketta, M., 2005. Organizational identification: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 66, 358-384.

Şirin, E., 2018. Örgütsel prestij algısı ile çalışanların örgüte bağlılıkları arasındaki ilişkide lider üye etkileşiminin rolü üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Smidts, A., Pruyn, A. T. H., and Van Riel, C. B., 2001. The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. Academy of Management Journal, 44(5), 1051-1062.

Tajfel, H. (1972). La categorisation sociale (social categorization). Introduction à la Psychologie Sociale, ed. S. Moscovici, Paris, Larousse, 272-302.

Tajfel, H., and Turner, J. C. (1979). An ıntegrative theory of ıntergroup conflict. The Social Psychology Of İntergroup Relations, 33(47), 74.

Tak, B., and Çiftçioğlu, A., 2009. Algılanan örgütsel prestij ile örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındakí ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 18, 100-116.

Tak, B., and Aydemir, B. A., 2004. Örgütsel özdeşleşme üzerine iki görgül çalışma, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 27-29.

Taşkın, S., 2016. Öğretmenlerin örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile insiyatif iklimi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu

Türk Dil Kurumu (TDK), Güncel Türkçe sözlük,’’ İnternet Kaynağı; www.tdk.gov.tr. Erişim: 03.04.2018

Tutar, H., 2014. Örgütsel psikoloji. Ankara: Detay Yayıncılık.

Tüzün, İ.K., 2006. Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi: uygulamalı bir çalışma. Yayınlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tüzün, İ. K. and Çağlar, İ., 2008. Örgütsel özdeşleşme kavramı ve iletişim etkinliği ilişkisi. Journal of Yaşar University. 3(9). 1011-1027.

Tüzün, İ. K. and Çağlar, İ., 2009. Investigating the antecedents of organizational identification. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 284-293.

Uğurlu, C. T. and Ceylan, N., 2013. Öğretmenlerin, okullarına ilişkin örgütsel imaj algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2). 301-322.

Yetim, A. E., 2010. Genel liselerde örgütsel iletişim ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldız, K., 2013. Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmeleri ile örgütsel iletişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 251-272.

Yörük, S. and Sağban, Ş., 2012. Okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyine etkisi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 2795-2813.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1687

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Kaya Yıldız

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).