EXAMINATION OF ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS TURKISH COURSE ACTIVITIES

Zeynep Cin Şeker

Abstract


In this study, it was aimed to determine the attitudes of secondary school students towards Turkish course activities according to various variables. In order to determine the sample of the study, deviant case sampling, which is one of the purposeful sampling methods, was used. With the mentioned sampling method, the sample of the study consists of three middle schools which are located in the city center of Erzurum and 2018 TEOG success ranking of which are the high grade, middle and low grade. 400 students participated in total. Of these, 96 were 5th graders, 88 were 6th graders, 105 were 7th graders and 111 were 8th graders. The screening model was used in the study. In order to determine the attitudes of the students, who compose the sample of the study, towards Turkish lesson activities, “Attitude Scale towards Activities of Turkish Course” developed by Çerçi and Derman (2016) was used. Obtained data were analyzed by SPSS 22.0 package program. As a result of the study, it was determined that secondary school students' attitudes towards Turkish course did not differ according to school level, it significantly differentiated according to the class level, the grade point average of the 5th grade students was higher than the average of the upper grade students, there was a significant difference in favor of the students who had higher grade point average compared to the Turkish course average, The grade point average of the students with high Turkish course average was higher than those with a lower grade point average and according to the gender, the difference between girl and boy students was significant in favor of girls. The results of the study were discussed with the studies in the field literature which examine the attitudes of secondary schools students towards Turkish course, reading, speaking and writing skills and suggestions were made.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Turkish course activities, activity, attitude, activity attitudes of secondary school students

Full Text:

PDF

References


Akkaya, N. & Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi (İzmir-Buca örneği). Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 75-96.

Aktaş, Ç. B. (2010). İlköğretim 1-5. sınıflar Türkçe öğrenci çalışma kitaplarındaki görsel okuma etkinliklerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 105-121.

Arslan, A. (2013). Okuma becerisi ile ilgili makalelerde cinsiyet değişkeni. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 251-265.

Aykaç, N. (2007). İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 19-35.

Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 265-300.

Baş, G. & Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 3(1), 32-42.

Baş, B., Turhan, O. & Karaca, F. (2017). Türkçe öğretiminde etkinlik stratejisi geliştirmeye yönelik bir durum tespiti: 5. sınıf Türkçe çalışma ve öğretmen kılavuz kitabı örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 717-746.

Başaran, M. & Ateş, S. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 73-92.

Bayraktar, V. H. & Doğan, M. C. (2015). Çocukların ebeveynleri ile olan iletişimleri ile Türkçe dersi konuşma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 132-145.

Bölükbaş, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı-cinsiyet-ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5(3), 905-918.

Börekçi, M. (2015). Söz dizim kuramları bağlamında Türkçe söz dizimi. Turkish Studies, 10(16), 355-370.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (19. Basım). Ankara: Pegem Akademi.

Byro, C. C. (2000). A Study of the Relationship between Reading Attitude and Gender in the Fourth Grade Children. Master of Science in Teaching Degree, Rowan University.

Çeçen, M. A. & Deniz, E. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algıları (Diyarbakır ili örneği). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 35-48.

Çer, E. (2016). Türkçe öğretiminde etkinlikler. Ankara: Anı Yayınları.

Çerçi, A. & Derman, S. (2016). Türkçe dersi etkinliklerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 461-473.

Çerçi, A. (2016). 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabının etkinliği oluşturan unsurlar bakımından değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1984-1998.

Çevik, A. & Güneş, F. (2017). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 272-286

Deniz, S. & Tuna, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları: Köyceğiz örneklemi. Milli Eğitim, 170, 339-345.

Demirel, Ö. (2012). Eğitim sözlüğü. (5. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Durukan, E.& Demir, E. (2017). 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1619-1629.

Ellis, R. (2003). Task-Based Language Learning and Leaching. Oxford: Oxford University Press.

Erdem, E. & Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.

Erdoğan, D. G. & Demir, Y. E. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 85-96.

Güfta, H. & Özçakmak, H. (2013). İlköğretim 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yazma etkinliklerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 125-144.

Gün, M. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar. Turkish Studies, 7(4), 1961-1977.

Gündoğdu, A. E. (2012). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi sözcük öğretimi etkinliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(1), 201-217.

Güneş, F. (2011). Dil öğretim yaklaşımları ve Türkçe öğretimindeki uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.

Güneş, F. (2012). Testlerden etkinliklere Türkçe öğretimi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 31-42.

Güneş, F. (2017). Türkçe öğretiminde etkinlik yaklaşımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(1), 48-64.

Güngör, E. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Göçer, A. & Tabak, G. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitaplarının görsel okuma etkinlikleri bağlamında incelenmesi. İlköğretim Online, 11(3), 790-799.

Hood, N.C. (2015). Under which conditions does reading attitude most influence reading achievement? Doktora tezi, The Temple University Graduate Board, Philadelphia, USA.

İbe Akcan, P. (2014). Türkçe öğretiminde sözcük etkinlikleri: İlköğretim 1.-5. sınıf düzeyinde alıştırmalara ilişkin bir çözümleme. Dil ve Edebiyat Dergisi, 11(2), 43-67.

İnallı, H. Ö. & Aydın, İ. S. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okur öz yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 9(9), 651-682.

İşeri, K. (2010a). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 468-487.

İşeri, K. (2010b). Evaluation of writing dispositions of elementary school sixth grade students. The New Educational Review, 22(3-4), 295-305.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları

Kaya, A. İ., Arslantaş, H. İ. & Şimsek N. (2009). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 376-387.

Kurnaz, H. & Yıldız, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Turkish Journal of Social Research, 19(3), 53-70.

Lochana, M. & Deb, G. (2003). Task based teaching: learning English without tears. Asian EFL Journal, 8(3), 140-164.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Meece, J. L. & Miller, S. D. (1999). Changes in elementary school children's achievement goals for reading and writing: results of a longitudinal and an intervention study. Scientific Studies of Reading, 3, 207-229.

Mete, G. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma (Malatya İli Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-66.

Nation, I.S.P. (1990). A system of tasks for language learning. In Language Teaching Methodology for the Nineties Sarinee Anivan (ed.), RELC Anthology Series 24, 51-63.

Nunan, D. (2001). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge University Press.

Okur, A. & Özsoy, Y. (2013). Üstün zekâlı öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarının ince¬lenmesi: Bartın örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 254-264.

Özbay, M., Büyükikiz, K. K. & Uyar, Y. (2011). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki kelime hazineleri üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 149-173.

Özkanal, Ü. & Bayrak, E. (2016). İlkokul Türkçe çalışma kitaplarındaki dinleme etkinliklerinin zihinsel becerilere göre dağılımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 201-220.

Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sevim, O. & Kaya, E. (2016). Ortaokul (5-8) Türkçe dersi dinleme eğitimi etkinliklerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi: durum çalışması. Gaziosmanpasa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(1), 277-296.

Suna, Ç. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Analitik Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Tosunoğlu M. & Demir E. (2014). MEB yayınları 5. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabındaki etkinliklerin dil öğrenme alanlarına ve taksonomiye göre değerlendirilmesi. Millî Eğitim, 203, 74-83.

Tüfekçioğlu, B. (2010). Yazma becerisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dil Dergisi, 149, 30-45.

Uçgun, D. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin yazma eğilimlerinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 39(175), 227-238.

Ünal, E. (2010). An analysis of the writing dispositions of fourth and fifth grade elementary school pupils. Education, 131(2), 319-330.

Yaylı, D. & Solak M. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan yazma etkinliklerine dair öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 9(6), 1139-1151.

Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 260-271.

Yıldız, M. & Kaman, Ş. (2016). İlköğretim (2-6. sınıf) öğrencilerinin okuma ve yazma tutumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ağustos, 507-522.

Yılmaz, O. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Erzincan örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 167-178.

Zorbaz, K. Z. & Habeş, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1737-1756.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Zeynep Cin Şeker

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).