THE EFFECT OF OUTCOMES IN THE TEACHING PRINCIPLES AND METHODS COURSE IN THE PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAM ON PROSPECTIVE TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS

Feti Çelik

Abstract


The purpose of this research is to reveal the effect of the gains obtained in the teaching principles and methods course in the pedagogical training program implemented in education faculties in Turkey on the teacher self-efficacy beliefs of prospective teachers. The research is a descriptive study in pre-test and post-test screening model. The study group consisted of 350 prospective teachers studying in the pedagogical formation program of Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education in the spring semester of 2018-2019 academic year. In obtaining the data for the course of teaching principles and methods, the teaching self-efficacy scale, which was developed by Kuzu and Demir (2015) together with validity and reliability studies, was used. For the sub-dimensions of the scale, t-test was employed for unrelated samples to determine whether the scores of pre-test and post-test differed significantly from each other. Two-way variance analysis (ANOVA) was used for repeated measurements to determine whether the differences in the two tests were statistically significant. Kolmogorov-Smirnov (KS) test was used to determine whether the data were normally distributed or not. According to the findings as a result of the analysis, self-efficacy beliefs of the participants increased significantly in all sub-dimensions of the scale. The teaching area where the self-efficacy increased the most was program development, while the areas where it increased the least were explanation in teaching and planning areas. The distribution of self-efficacy beliefs by gender revealed significant differences in favor of female teacher candidates compared to men. It was determined that prospective teachers showed significant differences depending on department variables and did not show significant differences depending on undergraduate education class variable.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


prospective teachers, self-efficacy belief, professional self-efficacy

Full Text:

PDF

References


Abbott, M. L. (2011). Understanding educational statistics using Microsoft Excel and SPSS.

United States: John Wiley & Sons, Inc.

Akay, H. & Boz, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumları, Matematiğe karşı öz-yeterlik algıları ve öğretmen öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 281-312.

Akdağ, I. & Walter J. (2005). Öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik duygusu. Spormetre Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 127-131.

Akkoyunlu, B., Orhan, F. & Umay A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29,1-8.

Alemdağ, C., Öncü, E. & Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23-35.

Allinder, R. M. (1995). An examination of the relationship between teacher efficacy and curriculum-based measurement and student achievement. Remedial and Special Education, 27, 141-152.

Altunçekiç, A., Yaman, S. & Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93-102.

Ashton, P. T. & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.

Ay, Ş. & Yurdabakan, İ. (2015). Effective teacher characteristics and self-efficacy beliefs in terms of these characteristics according to prospective teachers. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 148-166.

Aypay, A. (2010). Genel öz-yeterlik ölçeğinin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113–131.

Azar, A. & Akıncı, M. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inancı, akademik başarı ve kpss başarıları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından yordanması, 7. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz- yeterlilik inançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 235-252.

Bakaç. & E Özen. R. (2016). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile tutumları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1389-1405.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44,1175-1184.

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.

Bartlett, M. S. (1937). Properties of sufficiency and statistical tests. Proc. Roy. Soc. London, A160, 268-282.

Berkant, H. G. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının incelenmesi. The Journal of Educational Reflections. 1(2), 1-17. https://dergipark.org.tr/download/article-file/403466

Bleicher, R. E. (2004). Revisiting the STEBI-B: Measuring self-efficacy in preservice elementary teachers. School Science & Mathematics, 104(8), 383-391.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (Üçüncü Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Can, B., Günhan, B. & Erdal, S. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen derslerinde matematiğin kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17), 41-46. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pauefd/issue/11126/133058.

Cantürk Günhan, B. & Pirgayipoğlu, D. (2004). Eğitim fakültelerinde ilköğretim matematik bölümü öğrencilerin matematiğe yönelik öz-yeterlik algılarındaki farklılıklar. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, 09-10 Eylül 2004. İstanbul.

Çakır, Ö., Erkuş, A., & Kılıç, F. (2000). Mersin üniversitesi 1999-2000 yılı öğretmenlik meslek bilgisi programının (ÖMBP) çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı EF (ÖÇ) 2000-1 Nolu Araştırma Projesi.

Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33–53.

Çolak, İ., Yorulmaz, Y. & Altınkurt, Y. (2017). Öğretmen öz-yeterlik inancı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 20-32. DOI: 10.21666/muefd.319209.

Dembo, M. H. (2004). Motivation and learning strategies for college success. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers, 152.

Deniz, S. & Tican, C. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inançları ile mesleki kaygılarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1838-1859.

Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmeni adayların fen bilgisi öğretimi özyeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.

Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançları üzerine bir araştırma. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 24, 87-96.

Enochs, L. G. & Riggs, I. M. (1990). Efficacy belief instrument: A preservice elementary scala Retrieved on 15 Mayıs 2010, at http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/20/62/92.pdf.

Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-1: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi.

Gavora, P. (2010). Slovak pre-service teacher self-efficacy: Theoretical and research considerations. The New Educational Review, 21(2), 17-30.

Gençtürk, A. & Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1037-1054.

George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.

Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and effect on student achievement. American Educational Research Journal, 37, 479-507.

Gürbüztürk, O. & Şad, S. N. (2009). Student teachers’ beliefs about teaching and their sense of self-efficacy: A descriptive and comparative analysis. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 201-226.

Kaiser, H. F. (1981). A revised measure of sampling adequacy for factor‐analytic data matrices. Educational and Psychological Measurement, 41(2), 379‐381.

Kalaian, H. A. & Freeman, D. J. (1994). Gender differences in self-confidence and educational beliefs among secondary teacher candidates. Teaching and Teacher Education, 10(6), 647-658.

Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kaya, B. & Dönmez, C. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının üst düzeyli düşünme becerilerinin öğretimi ile ilgili öz yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 107-122.

Kirk, R. E. (2008). Statistics an introduction (fifth edition). United States: Thomson Higher Education.

Koç, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 240-255.

Kurt, H, & diğerleri. (2013). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algısına etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 43(200), 28-48. Retrieved from http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/36551/415139.

Kurt, H. & Ekici, G. (2012). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik algısına etkisi. Elementary Education Online, 12(4), 1157-1172.

Kuzu, S. & Demir, S. (2015). Öğretmen adayları için öğretim ilke ve yöntemleri dersi öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12, 32.

Lind, D. A., Marchal, W. G. & Wathen, S. A. (2006). Basic statistics for business and economics (Fifth edition). United States: McGraw-Hill Companies.

Luszczynska, A., Scholz, U. & Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139(5), 439-457.

Mc Killup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (second edition). United States: Cambridge University Press.

Midgley, C., Feldlaufer, H. & Eccles, J. (1989). Change in teacher efficacy and student self-and task- related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81, 247-258.

Milner, H. Richard & Hoy, A. W. (2002), Respect, social support, and teacher efficacy: A case study. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Session 26.65: Knowledge of self in the development of teacher expertise. 4(3), New Orleans.

Mirzeoğlu, D., Akdağ, I. & Boşnak, M. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının, beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlik duygusunun karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 18, 109-125.

Morrell, P. D. & Caroll J.B. (2003). An extended examination of preservice elementary teachers' science teaching self‐efficacy. School Science and Mathematics, 103, 246-252.

Numanoğlu, G. & Bayır, Ş. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 197-212.

Oğuz, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterlik inançları. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 2(2),. Ret. from http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/1527/18740.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.

Podell, D. & Soodak, L. (1993). Teacher efficacy and bias in special education referrals. Journal of Educational Research, 86, 247-253.

Ramey-Gassert L., Shroyer, M. G. & Staver, J. R. (1996). A qualitative study of factors influencing science teaching self-efficacy of elementary level teachers. Science Education, 80(3): 283-315.

Rocco, S. J. (2005). Predicting preservice agriculture teachers’ intentions to teach utilizing person inputs, contextual influences, teacher efficacy, and outcome expectations. Unpublished Doctoral Thesis, Florida University, Florida.

Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51-65.

Savran, A., Çakıroğlu, J. (2001). Preserve biology teachers' perceived efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (21), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/hunefd/issue/7817/102684.

Schunk, D. H. (1985). Participation on goal setting: Effects on self-efficacy and skills of learning disabled children. Journal of Special Education, 19, 307-317.

Schunk, D. H., & Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), A Vol. in the educational psychology series. Development of achievement motivation (pp. 15-31). San Diego, CA, US: Academic Press. http://dx.doi.org/10.1016/B978-012750053-9/50003-6

Seçkin, A. & Başbay, B. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8/8, 253-270.

Seferoğlu, S. S. & Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 89-101.

Shahid, J. & Thompson, D. (2001), Teacher efficacy: A research synthesis. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle.

Şeker, H., Deniz, S. & Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42, 237-253.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Parson Education.

Tabancalı, E. & Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1167-1184.

Taşkın, C. B., Cantürk, G., B. & Öngel, E. S. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen derslerinde matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançlarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 47-52.

Taşkın, Ç. İ. & Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen öz-yeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adayların öz-yeterlik inaçları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27.

Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W. & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: its meaning and measure. Review of Educational Research Summer, 68, 2,202-248.

Üstüner, M. & diğerleri. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-16.

Varol, B. (2007). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlilikleri: Niğde Üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Woolfolk Hoy, A. & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356.

Yaman, S., Koray, O. C. & Altunçekiç, A. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim bilimleri Dergisi, 2 (3), 355-364.

Yılmaz, M. & diğerleri. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının ortaöğretim biyoloji dersi ünite/konularına yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 145-154.

Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK] (2009). Eğitim-öğretim, öğretmen yetiştirme, 13 Şubat 2019 tarihinde http://www.yok.gov.tr/egitim/adresindenedinilmiştir.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2600

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Feti Çelik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).