EXAMINING THE EFFECTS OF THE LEARNING STATION METHOD ON 7TH GRADE STUDENTS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING LEVELS REGARDING THE LIGHT UNIT

Kübra Karacalı, Nermin Bulunuz, Mustafa Özkan

Abstract


This study aims to determine the effects of the learning station method on seventh grade students’ conceptual understanding levels regarding the light unit and their views about this technique. Mixed method integrating both quantitative and qualitative methods was used in the research. In the quantitative part of the research quasi-experimental pretest-posttest control group design was employed. The study group of the research consisted of 41 7th grade students attending a middle school in Eskişehir (22 experimental, 19 control group). Four open-ended questions prepared by the researcher teacher were applied to both groups as pretest and posttest. Pretest data of the experimental and control groups were compared and no significant difference between average test scores was detected. The analysis of average posttest scores of the two groups revealed that the average score of the experimental group, who learned the light unit with the learning station method, was higher than the control group, who learned the same unit with the current program. Additionally, semi-structured interviews were conducted with five students randomly selected from the experimental group. The students expressed in their answers that science lesson conducted with learning stations was efficient and fun and they learned the topic more permanently than usual. Extensive use of learning station method with diverse activities is recommended to all science teachers as a result of the study.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


light, misconceptions, learning stations, science

Full Text:

PDF

References


Akıllı, M., Keskin, H. & Ay, Ş. (2017). Farklılaştırılmış fen deneylerini değerlendirme sürecinin öğrencilerin fene karşı tutum ve motivasyonları üzerindeki etkisi. e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 51-56.

Albayrak, H. (2016). Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve astronomiye karşı tutumuna etkisi [The effect of the station technique to students' academic achievement in astronomy topics and students' attitudes to astronomy]. (Master Thesis). Erzincan Universty, Erzincan.

Albayrak, H., Yalçın, P. & Altun Yalçın, S. (2017). Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına nasıl etki ettiğini belirlemek. Journal of Human Sciences, 14(4), 4561-4578.

Avcıoğlu, G. Ş. (2011). Türkiye’deki akademisyenlerin küresel bilgi üretme ve yaymadaki konumları. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 14, 75-94.

Batdı, V. & Semerci, C. (2012). Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 190-203.

Bauner, M. & Schoon, I. (1993). Mapping variety in public understanding of science. Public Understanding of Science, 2(2), 141-155.

Benek, İ. (2012). İstasyonlarda öğrenme tekniğinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına etkisi [Effect of the learning in stations technique on 7th grade secondary school students' achievement on science and technology course] (Unpublised Master Thesis). Yüzüncü Yıl Universty, Van.

Benek, İ. & Kocakaya, S. (2012). İstasyonlarda Öğrenme Tekniğine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 2146-9199.

Bulunuz, N. (2006). Understanding of earth and space science concepts: strategies for concept building in elementary teacher preparation. (Doctoral Thesis). Georgia State University, Georgia.

Bulunuz, N. & Jarrett, O. (2010). The effects of hands-on learning stations on building American elementary teachers’ understanding about earth and space science concepts. Eurasia Journal of Mathematics and Science Education, 624, 85-99.

Burden, P. R. (1992). Learning centers in the middle school classroom, Paper presented at the Annual Meeting of the national middle school association, Cansas City https://archive.org/details/ERIC_ED223607 e.t: 12.02.2015.

Büyükkasap, E., Düzgün, B. & Ertuğrul, M. (2001). Lise Öğrencilerinin Işık Hakkındaki Yanlış Kavramları, Milli Eğitim Dergisi, 149.

Çakmak, M. (2018). İstasyon tekniğinin 6.sınıf madde ve ısı ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi ve öğrencilerin tekniğe ilişkin görüşleri [The effect of station-based teaching method on the success of 6th grade students in matter and heat unit and students' opinions on the method] .(Master Thesis). Dicle Universty, Diyarbakır.

Çakmak, M. & Demir, C. (2016). 6. sınıf fen bilimleri dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinin istasyon tekniği ile öğrenilmesine yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Presented at the International Engineering, Science and Education Conference (INESEC).

Demir, M. R. (2008). İstasyonlarda öğrenme modelinin hayat bilgisi dersindeki üst düzey beceri erişisine etkisi [The effect of learning station (center) model to the achievements of high level skills in life studies lessons]. (Unpublised Master Thesis). Hacettepe Universty, Ankara.

Demir, S. & Gürol, M. (2015). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin derin ve yüzeysel öğrenen öğrencilerin kalıcılık puanları üzerindeki etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(2), 187-206.

Demircioğlu, H. & Vural, S. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme istasyonlarındaki performanslarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 278-289.

Demirörs, F. (2007). Lise 1. sınıf öğrencileri için ohm yasası konusunda öğrenme istasyonlarının geliştirilmesi ve uygulanması [The development and application of learning stations on ohm law for the first year highschool students]. ( Unpublised Master Thesis). Hacettepe Universty, Ankara.

Erdağı, S. (2014). İstasyon tekniğinin fen ve teknoloji dersinin akademik başarısına etkisi [The influence of station technique on the academic success of Science and Technology lesson]. (Unpublised Master Thesis). Kafkas Universty, Kars.

Erdağı, S. & Önel, A. (2015). İstasyon tekniğinin uygulandığı fen ve teknoloji dersine ilişkin öğrenci görüş ve performanslarının değerlendirilmesi. Kafkas Eğitim Araştırma Dergisi, 2(1), 28-37.

Fehrle, C. C., & Schulz, J. (1997). Guide lines for learning stations. Missouri Universty, Colombia, 3-17, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED139415.pdf (e.t 10.05.2015)

Genç, M. (2013). Çevre eğitiminde istasyon tekniğinin kullanılması hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. Erzincan üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 188- 203.

Gözütok, F. D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayınları

Güneş, E. (2009). Fen ve teknoloji dersinde istasyon tekniği ile yapılan öğretimin erişiye ve kalıcılığa etkisi [The effect of learning stations instruction on gain score and retention in science and technology lesson]. ( Unpublised Master Thesis). Hacettepe Universty , Ankara.

Hall, A. M. & Zentall, S. S. (2000). The effects of a learning station on the completion and accuracy of math homework for middle school students. Journal of Behavioral Education, 10, 123-137.

Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri (Eğitim programları ve öğretim). Ankara: Nobel.

Irwin, L., Nucci, C., & Beckett, E. C. (2003). Science centers for all: Suggestions on using classroom science centers to engage every learner. Science and Children, 40(5), 35-37.

Köseoğlu, P., Soran, H. & Storer, J. (2009). Developing learning stations for the purification of waste water. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 210–214.

Kryza, K., Stephens, S. J. & Duncan, A. (2007). Inspiring middle and secondary learners. California: Corwin Press.

Lebak, K. (2005). Connecting outdoor field experiences to classroom learning: A qualitative study of the participation of students and teachers in learning science. (Doctoral Thesis). Pennsylvania University, Pennsylvania.

MEB (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3.-8. sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Morgil, İ., Yılmaz, A., Yörük, N. (2002). Fen eğitimde istasyonlarla ilgili bir uygulama. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sözlü olarak sunulmuştur. Odtü, Ankara.

Ocak, G. (2008). Yöntem ve teknikler. Bulunduğu eser: Ocak, G. (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri (ss.212-292). Ankara: Pegem Akademi

Ocak, G. (2010). The effect of learning stations on the level of academic success and retention of elementary school students. The New Educational Review, 21 (2), 146-157.

Ocak, G. (2014). Yöntem ve teknikler. Bulunduğu eser: Ocak, G. (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri (ss.302-311). Ankara: Pegem Akademi

Ocak, G. (Ed.). (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Özsevgeç, L. (2007). Aktif katılımlı materyal geliştirme sürecinin biyoloji öğretmen adaylarının bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılarının giderilmesi üzerine etkisi [Effect of the active participated material development process on rectifying biology student teachers' knowledge deficiencies and misconceptions]. ( Unpublised Doctoral Thesis). KTÜ, Trabzon.

Radeloff, D. J. (2001). Science discovery centers: Stimulating young children’s minds. A Quarterly Newsletter for the Education Community, 13(3), 1-3.

Sears, M. E. K (2007). Design in grand delivering learning center instruction. Intervention in School and Clinic, 42(3), 137–147.

Sönmez, V. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.

Şen, A. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Işık, Görme ve Aynalar Konusundaki Kavram Yanılgılarının ve Öğrenme Zorluklarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 176-185.

Yağbasan, R & Gülçiçek, R. (2003). Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 102-120.

Yıldız, İ. (2000). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ışık ünitesindeki kavram yanılgıları [The 6th class students' misconceptions in light subject]. (Master Thesis). Karadeniz Teknik Universty, Trabzon.

Yüksel, Ö. (2017). Evsel atıklar ve geri dönüşüm-kimya endüstrisi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına ve görüşlerine etkisi [The effect of station technique on students' academic achievement and opinions in the teaching of household waste and recycling-chemical industry subjects]. (Master Thesis). Ordu Universty, Ordu.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2676

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Kübra Karacalı, Nermin Bulunuz, Mustafa Özkan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).