ADMINISTRATOR BEHAVIOURS THAT MAKE TEACHERS FEEL VALUED

Bahri Aydın

Abstract


The state of school administrators valuing their teachers is considered to be interrelated with topics linked to behaviour (i.e. management and organizational theories; motivation; leadership; and organizational culture, loyalty, support, image, justice, and burnout). The aim of the present study was to identify behaviours that dignify teachers. The study aimed to determine what teachers and administrators understand from the concept of “valuing” and how administrative behaviours that made teachers feel valued affected them (i.e. affectively, cognitively). A qualitative research methodology was adopted in the study. Maximum variation sampling strategy was used to recruit the participants (n= 32). Interviews were held with participants 24 of whom were teachers and 8 were school administrators working in Bolu (Turkey). The collected data were analysed using content and descriptive analysis techniques. The results suggested that the meaning teachers and administrators attributed to the action of “valuing” included; caring about, recognition, and respect. The state of school administrators valuing their teachers was considered as “crucial” and “important”. The indicators of teachers feeling valued included; administrators taking teachers’ views into considerations on matters relating to the teachers and the school, appreciating teachers’ achievements, listening to and solving problems, being with teachers on special occasions, and creating a healthy communication with teachers. When administrators dignify their teachers, those teachers’ motivation increases, they become more content, their work efficiency increases, and they develop a sense of belonging to their schools.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


value, administration(r), principal, teacher, school

Full Text:

PDF

References


Akat, İ., Budak, G., Budak, G. (1994). İşletme Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Aktan, C, C. (2003). Değişim Çağında Yönetim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Aktan, C, C. (2011). Organizasyonlarda İnsan Yönetimi. İnsan Mühendisliği Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 3 (2). 386-416.

Akın, M. (2008). Örgütsel Destek, Sosyal Destek Ve İş/Aile Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 141-171.

Bakan, İ. (2011). Yöneticiler için Başarı Stratejileri. İstanbul: Beta Yayınları.

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayınları.

Bozdoğan K., Sağnak, M. (2011). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları ile Öğrenme İklimi Arasındaki İlişki. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (1), 137-145.

Çınkır, Ş., Çetin, K, S. (2010). Öğretmenlerin Okulda Mesleki Çalışma İlişkileri Hakkındaki Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16 (3), 353-371.

Çınar, Ö., Yeşil, S. (2016), Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Desteğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisini Inceleyen Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi. International Journal of Social Sciences and Education Research Online. 2(1), 286-301.

Çiçek, D. (2005). Örgütlerde Motivasyon ve İş Yaşam Kalitesi: Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Motivasyon Seviyelerinin Tespit Edilerek İş Yaşam Kalitesini Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova üniversitesi, Adana.

Cohen, S. ve Wills, T. A. (1985). Stress, Social Support and Buffering Hypothesis. Psychological Bulletin. 98 (2), 310-357.

Coşkun, B. (2010). Yönetim Ve Organizasyon Alanında Seçilmiş Bazı Konuların Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Çetintaş H, B. (2016). Yönetim Yaklaşımlarında Örgütsel İletişim Olgusunun Değerlendirilmesi. e-gifder, 4 (1), 173-199.

Derinbay, D. (2011). İlköğretim Okullarinda Görev Yapan Öğretmenlerin Algiladiklari Örgütsel Destek Düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Deveci, H. (2007). Öğretmenlerin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Dilsiz, F. (2018). Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları ile Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak üniversitesi, Uşak.

Doğan, S. (2014). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Erdem, A, R. (1997). İçerik Kuramları ve Eğitim Yönetimine Katkıları. PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi. 3, 68-77.

Erdal, H., Korucuk, S. (2016). Toplam Kalite Yönetimine Askeri Bakış Açısı: Toplam Kalite Liderliği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 465-484.

Güdücü, F. (2008). Genel Lise Müdürlerinin Öğretmenleri Güdüleme Stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Glasser, W. (1998). Choice Theory : A New Psychology of Personal Freedom. HarperCollins: NewYork.

İlişen, E. (2017). Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

İplik, E., İplik, F, Nur., ve Efeoğlu, E. (2014). Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü”. International Journal of Economic and Administrative Studies, 6(12), 109-122.

Koçak, O. (2013). Ortaokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Sosyal İletişim Becerileri İle Branş Öğretmenlerinin Motivasyonu Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Köse, S., Gönüllüoğlu, S. (2010). Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27.

Naktiyok, A., Kızıl, S. (2018). Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algısının Akademik Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi. 10(4), 267-285.

Özdemir, T. Yavuz., Kartal, S. E., Yirci, R. (2014). Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları. Turkish Journal of Educational Studies. 1 (2), 190-214.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2 (18), 113-130.

Özler, N. D. E. (2013). Yönetim ve Organizasyon. Editor: Celil Koparal, İnan Özalp. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayını no: 2944.

Polat, S. (2012). Farklılıklar Yönetimi İçin Gerekli Örgütsel Değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12 (2), 1397-1418.

Ryan, R. M., Edward, L. D. (2017). Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York: The Guılford Press.

Sabuncuoğlu, Z., Vergiliel. T. M. (2003), Örgütsel Psikoloji. Bursa: Furkan Ofset.

Selen, U. (2016). Çalışanların İç ve Dış Motivasyon Tekniklerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi; Yerel Yönetim Örneği. Yayımlanmamış doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.

Sevinç, H. (2015). Kamu Çalışanlarının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8 (39), 944-964.

Selçuk, Ş. (2018) Özel Ortaöğretim Kurumlarında Yöneticilerin İnovasyon Yeterlilikleri ile Örgütsel İmaj Algısı İlişkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Silbert, L. T. (2005). The Effect of Tangible Rewards on Perceived Organizational Support. Master of Science, University of Waterloo.

Şentürk, R. (2006), İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etmede Kullandıkları Yöntemler ve Davranışlara İlişkin Öğretmen Algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans dönem projesi, Trakya Üniversitesi, Edirne

Tuzcu, A., Ulaş, D. (2018). Akademik ve İdari Personelin Gözünden Yöneticiler(İ): Ankara Üniversitesi Tömer Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 58 – 89.

Tüzün, K. İ. (2012). Yönetimde Erken Dönem : Klasik ve Neo Klasik Yaklaşımlar. Örgüt Kuramları, İstanbul: Beta yayınları.

Teyfur, M. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Uyguladıkları Yönetim Biçimlerine İlişkin Algıları ve Velilere Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ural, E. G. (2002). İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinde Kurum İçi Halkla İlişkilerin Önemi Ve Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 1, 233-251.

Ünal, Z. (2003). Öğretmenlerde İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Taştan, S., İşçi, E. ve Arslan, B. (2014). Örgütsel Destek Algısının İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi: İstanbul Özel Hastanelerinde Bir Çalışma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (9), 121 -138.

Yalçın, H., Korkmaz, M. E. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Motivasyon Durumları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (26), 602-609.

Yaman, E., Vidinlioğlu, Ö. ve Çitemel, N. (2010). İşyerinde Psikoşiddet, Motivasyon ve Huzur: Öğretmenler Çokşey Mi Bekliyor? Psikoşiddet Mağduru Öğretmenler Üzerine. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 1137-1151.

Yaman, S. Ö. (2015). Ticaret Meslek Liselerinde Çalışan Meslek Dersi Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları Ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 33-46.

Yelboğa, B. (2017). Örgüt İçi Çatışmalar ve Çözüm Yolları, Yayımlanmamış yüksek lisans projesi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Yıldırım, S. (2009). İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Sınıf Öğretmenlerini Güdüleme Davranışları ve Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri (Konya İli Örneği), Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yıldırım, Ş. (2006). Emniyet Teşkilatı Çalışanlarının Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Örneği, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin yayınları.

Yılmaz, E. (2016). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Editör: İlknur Maya, İstanbul: Lisans yayncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2708

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Bahri Aydın

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).