EVALUATING STUDENT ANSWERS TO GEOGRAPHY QUESTIONS FRAMED ACCORDING TO THE FACTUAL AND CONCEPTUAL KNOWLEDGE LEVELS OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY

Ali Ilhan

Abstract


The aim of the study was to determine whether there is a relationship between students’ answers to geography questions framed according to the factual and conceptual levels of the knowledge dimension of the Revised Bloom’s Taxonomy. The study used a correlational survey design. The data were gleaned from the answers that 52 students studying social studies teaching at the faculty of education of a state university in the Eastern Black Sea Regions in the 2018-2019 academic year gave to 14 questions framed based on the factual and conceptual knowledge levels of the Revised Bloom’s Taxonomy. The data collection instrument designed within the scope of the study was administered to the students twice at a 40-day interval through the test-retest method. The reliability of the measurement instrument was tested using the Pearson product-moment correlation coefficient (PPMCC) and found to be .82. The research hypotheses were tested using the nonparametric chi-square goodness of fit test and chi-square test of independence. First, the frequency and percentage distributions of students’ answers to the factual and conceptual questions were computed. The rate of those who answered the factual knowledge questions correctly ranged from 51.9% to 100%, while the rate of those who answered the conceptual knowledge questions correctly ranged from 5.8% to 78.8%. The results of the chi-square goodness of fit test run to test whether students’ answers differ in the factual and conceptual knowledge levels showed that there was a statistically significant difference between the observed and expected values [X² (1, n = 447) = .0, p = .00]. The results of the chi-square test of independence run to find out whether there is a significant relationship in students’ answers to the factual and conceptual knowledge questions showed a significant relationship between students’ answers to the factual knowledge questions and those to the conceptual knowledge questions [X²(1, n = 447), p = .00, Cramer’s V = .24]. These results show that the students were able to give correct answers to the factual knowledge questions that require a basic level of knowledge of geography, while they had difficulty answering the conceptual knowledge questions that require higher-order learning activities and skills. Therefore, geography classes should incorporate activities aimed at the upper levels of the knowledge and cognitive process dimensions to help students develop higher-order thinking skills. It is hoped that this study will contribute to further research.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


revised Bloom’s taxonomy, factual knowledge, conceptual knowledge, geography course, geography teaching

Full Text:

PDF

References


Anderson, L. & Krathwohl, D. E. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Addison Wesley Longman.

Anderson, L., Krathwohl, R., Airasian, P., Cruikshank, K., Mayer, R., Pintrich, P., Raths, J., & Wittrock, M. (Eds.) (2018). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama (D.A. Özçelik, Trans.). Ankara: Pegem Akademi.

Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation, and the improvement of education. Studies in Education Evaluation, 31(2-3), 102-113. doi: 10.1016/j.stueduc.2005.05,004

Akpınar, E. (2003). Ortaöğretim coğrafya dersleri yazılı sınav sorularının bilişsel düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 13-21.

Aktaş, E. (2017). Öğretmen adaylarının farklı metin türlerine yönelik soru sorma becerilerinin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(25), 99-118. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12274

Arseven, A, Şimşek, M., & Güden, M. (2016). Coğrafya dersi yazılı sınav sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi’ne göre analizi. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 40(1), 243-258.

Arslan, M. (2006). The role of questıonıng ın the classroom. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 81-103.

Atalay, İ. (2011). Genel beşeri ve ekonomik coğrafya. İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri.

Aydoğan, A. (2008). Lise giriş sınavları (LGS-OKS) coğrafya sorularının bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi (2003-2007) (Unpublished master’s thesis). Gazi University, Ankara.

Aydın, B. (2018). Yazılı yoklamalar. In H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (pp. 131-150). Ankara: Anı yayıncılık.

Ayvacı, H. Ş., & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisi’ne göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25.

Balcı, A. (2002). Coğrafya eğitiminde ölçme ve değerlendirme üzerine bir örnek çalışma. Marmara Coğrafya Dergisi, 5, 135-152.

Baki, A., & Kartal, T. (2004). Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlamında lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-46.

Bircan, H., Karagöz,Y., & Kasapoğlu, Y. (2003). Ki-kare ve Kolmogorov Smirnov uygunluk testlerinin simulasyon ile elde edilen veriler üzerinde karşılaştırılması, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 69-80.

Bloom, S. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (D. A. Özçelik, Trans.). Ankara: Pegem Akademi.

Brewer, P. D., & Brewer, K. L. (2010). Knowledge Management, Human Resource Management, and Higher Education: A Theoretical Model. Journal of Education for Business, 85(6), 330-335. doi: 10.1080/08832321003604938

Brualdi, A. C. (1998). Classroom questions. Practical Assessment, Research & Evaluation, 6(6), 1-3.

Bümen, T. N. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.

Çelenk, S. (2016). Eğitimde program tasarlama ve geliştirme süreci. In S. Çelenk (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (pp.1-52), Ankara: Pegem Akademi.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavirol science (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates.

Çolak, K., & Demircioğlu, İ. H. (2010). Tarih dersi sınav sorularının Bloom taksonomisi’nin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması, Milli Eğitim Dergisi, 187(3), 160-171.

Çalışkan, H. (2011). Öğretmenlerin hazırladığı sosyal bilgiler dersi sınav sorularının değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, 36(160), 120-132.

Erdoğan, T. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin Türkçe dersine ilişkin sordukları soruların yenilenmiş Bloom taksonomisi açısından görünümü. Eğitim ve Bilim, 192, 173-191. doi: 10.15390/EB.2017.7407

Eroğlu, D., & Kuzu, T. S. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 72-80.

Duman, B. (2015). Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavramlar. In B. Duman (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (pp. 1-64). Ankara: Anı yayıncılık.

Geçit, Y., & Yarar, S. (2010). 9. Sınıf coğrafya ders kitabındaki sorular ile çeşitli coğrafya sınav sorularının Bloom taksonomisine göre analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 154-167.

Gökulu, A. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile teog sınavlarında sorulan fen ve teknoloji sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 434-446.

İlhan, A., & Gülersoy, A.E. (2019). 10. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Internatıonal Journal of Geography and Geography Educatıon (IGGE), 39, 10-28. https://doi.org/10.32003/iggei.474132.

Huitt, W. (2009). Bloom et al.'s taxonomy of the cognitive domain. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved from

Ilango-Sivaraman, S., & Krishna, D. (2015). Blooms taxonomy-application in exam papers assessment. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, 6(9),4-8.

Lauritzen, P. (2012). Conceptual and procedural knowledge of mathematical functions. Joensuu: University of Eastern Finland.

Karabacak, K. (2016). Öğretim ilkeleri. In S. Güven & M.A. Özerbaş (Eds.), Öğretim ilke ve yöntemleri (pp. 147-175). Ankara: Pegem Akademi.

Kawanaka, T., & Stigler, J. W. (1999). Teachers’ use of questions by eight-grade mathematics classrooms in Germany, Japan, and the United States. Mathematical Thinking & Learning, 1, 255-278. https://doi.org/10.1207/s15327833mtl0104_1

Koray, Ö., Altunçekiç, A., & Yaman, S. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17), 33-39.

Korkmaz, F., & Ünsal, S. (2016). Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre bir sınav analizi. Turkish Journal of Education, 5(3), 170-183. doi: 10.19128/turje.97805

Köğce, D., & Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 70-80.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218.

Mercan, S.I. (2019). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yenilenmiş Bloom taksonomisi bilişsel basamaklarına göre soru sorma becerilerinin incelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 291-301. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1083

Pallant, J. (2016). SPSS kullanma kılavuzu (S. Balcı & B. Ahi, Trans.). Ankara: Anı Yayınevi.

Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Yargı Yayınevi.

Sönmez, V. (2008). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı yayıncılık.

Sönmez, Ö. F., Koç, H., & Çiftçi T. (2013). ÖSS, YGS ve LYS sınavlarındaki coğrafya sorularının Bloom taksonomisi bilişsel alan düzeyi açısından analizi. Karadeniz Araştırmaları, 36, 257-275.

Shaunessy, E. (2000). Techniques Questioning in the Gifted Classroom? Today Magazine, 23(5), 14-21. https://doi.org/10.4219/gct-2000-752

Şanlı, C., & Pınar, A. (2017). Sosyal bilgiler dersi sınav sorularının yenilenen Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 949-959. doi: 10.17051/ilkonline.2017.330234

Taşdemir, M. (2015). Öğretimin planlanması. In B. Duman (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (pp. 109-150). Ankara: Anı Yayıncılık.

Taboada, A., & Guthrie, J.T. (2006). Contributions of student questioning and prior knowledge to construction of knowledge from reading information text. Journal of Literacy Research, 38(1), 1-35.

Tanık, N., & Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi’ne göre incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi. 4(4), 235-246.

Topçu, E. (2017). TEOG tarih sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre analizi. Uluslararası Türk eğitim bilimleri dergisi, 5(9), 321-335.

Turan, İ. (2016). Nicel araştırmalar.In N. Özgen (Ed.), Beşeri coğrafyada araştırma yöntemleri ve teknikler (pp. 52-82), Ankara: Pegem Akademi.

Tutkun, Ö.F. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22.

Tüzel, S. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının metin işleme sürecine yönelik hazırladıkları soruların revize edilmiş bloom taksonomisi doğrultusunda incelenmesi. International Journal of SocialScience, 61(8), 1085-1100. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2027

Ünlü, M. (2010). Coğrafya öğretiminde ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı? In R. Özey & A. Demirci (Eds.), Coğrafya öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar (pp. 304-348). İstanbul: Aktif Yayınevi.

Wilen, W., & Clegg A. (1986). Effective questions and questioning: A research review. Theory and Research in Social Education, 14(2), 153-61. https://doi.org/10.1080/00933104.1986.10505518

Yeşilyurt, E. (2012). Öğretmen adaylarının bilişsel alanla ilgili sınama durumu soruları yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 519-530.

Yıldız, D. Ç. (2015). Türkçe dersi sınav sorularının yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 479-497.

Yurdabakan, İ. (2012). Bloom’un Revize Edilen Taksonomisinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Etkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 327 -348.

Yüksel, S. (2007). Bilişsel alanın sınıflamasında (taksonomi) yeni gelişmeler ve sınıflamalar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 479-509.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2755

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ali Ilhan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).