AN INVESTIGATION OF THE VIEWS ON THE LAKE OF THE TEACHERS WHO WORK IN THE VICINITIES OF LAKE AVLAN, TURKEY

Osman Aköz, Hasan Genç, Dilek Erduran Avci, Huriye Deniş Çeliker

Abstract


Several problems such as the deterioration in water regime, climate’s getting harsh, desertification and the decrease in agricultural productivity have been experienced in and around Lake Avlan which was dried in 1970’s entirely for the purpose of opening new cultivation areas. Upon the deterioration, the gates of the regulators were closed by the Ministry of Environment upon the written demand from almost 3000 people from the vicinity by the organization of a mayor and 37 village headmen. Lake Avlan is the first wetland on which a decision of restoration has been taken upon the demand from the people in the vicinity, including the villagers who were given a piece of land from the lake. When the things experienced with the case are taken into consideration, it is observed that the perception of education on environment has changed and the importance of education on environment increased. The education for environment is aimed to raise individuals who are aware of local, regional, national and global problems; who approach these problems with concern and sensitivity; who spend effort voluntarily for thesolution of such problems; and those whose ecological culture, environmental moral and environmental consciousness is high (Atasoy&Ertürk, 2008). The aim of this study is to identify the views of the teachers who work in the schools in the vicinity of Lake Avlan on the lake. The participants of the study are 14 teachers as 9 males and 5 females. The study was designed as a case study, which is one of the methods of qualitative research. The data used in the study were collected by giving interviews to the teachers and were analyzed using content analysis technique. The findings revealed that the teachers rendered superficial information on the social and socioeconomic structure of the Lake Avlan; that they bear confusing ideas about the physical form of the lake and that the information they provide is not sufficient. They all share the idea that Lake Avlan has not been preserved and based upon each participant’sexplanations, the study reached the same conclusion.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


lake Avlan, environmental awareness, ecosystem, biological richness

Full Text:

PDF

References


Aktepe S. ve Girgin S. (2009). Ilköğretimde Eko-Okullar ve Klasik Okulların Çevre Eğitimi Açısından Karşılaştırılması. Elemantry Education Online 8(2): syf.401-414.

Alım M. (2006). Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Çevreve İlköğretimde Çevre Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, syf.599-616.

Atasoy E. ve Ertürk H. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine BirAlan Araştırması. Erzincan EğitimFakültesiDergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, syf.105-122.

Baş, O. (2011). Ortaöğretim Kurumlarında Çevre Bilincinin Yöneticiler ve Öğretmenler Tarafından Algılanma ve Benimsenme Düzeyi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bozkurt, M. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Kavramları ile İlgili Algılamalarının Değerlendirilmesive Bu Algılamaların Çevreye Yönelik Tutumları ile Tutarlılığının İncelenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Best W. J. ve Kahn V. J. (2017). Eğitimde Araştırma YöntemleriIn: Köksal O. Çev. EğitimYayınevi: Konya. Erişim Adresi:

https://books.google.com.tr/books?id=XCyjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=tr#v=onepage

Cansaran A., Yıldırım C. (2017). Çevre Bilimi ile İlgili Başlıca Terimler ve Kavramlar In: Bozkurt O. Ed. Çevre Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Davis, J. (1998). Young Children, Environmental Education, and The Future. Early Childhood Education Journal, 26 (2), syf.117-123.

Erten, S. (2004). Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Sayı: 65/66, syf.1-13.

Gül S., Çobanoğlu H., Aydoğmuş M. ve Türk H. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Samsun İli Örneği. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 37, Sayı:2, syf.139-157.

Güney, E. (1995). Türkiye’de Sulak Alanlarin Çevre Sorunları. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 30, syf.41-52.

Güven ve Diğerleri (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ile Sağlıklı Yaşama Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 4, syf.1431-1448.

Kantarcı, D. (2008). Isınma – Kuraklaşma Sürecinin Göller Bölgesindeki Durumu ve Etkileri Üzerine Ekolojik Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, syf.1-34.

Korkanç, Y. S. (2004). Sulak Alanlarin Havza İçindeki Yeri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartin Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 6, syf.117-126.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2013). Sulak Alanlar. Ankara: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Organı.

Oruç S. M., Mert A. ve Özdemir İ. (2017). Eskişehir Çatacık Yöresinde, Çevresel Değişkenler Kullanılarak Kızılgeyik İçin (Cervus elaphus L.) Habitat Uygunluğunun Modellenmesi. Bilge International Journal of Science and Tecnology Research. Cilt: 1, Sayı: 2, syf.135-142.

Öztürk, E. (2013). Uluslararası Bir Çevre Eğitimi Projesinin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Tanık, N. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Kimliklerinin ve Çevre Dostu Davranışlarının Belirlenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Yaşayan Gezegen Raporu (2012): http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/rio20.pdf

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı).

Ankara: Seçkin Yayıncılık, syf.228-239.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık, syf.277.

Yılmaz A., Morgil İ., Aktuğ P. ve Göbekli İ. (2002). Ortaöğretim ve Üniversite.

Öğrencilerinin Çevre, Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler. Hacettepe Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 22, syf.156-162.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2770

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Osman Aköz, Hasan Genç, Dilek Erduran Avci, Huriye Deniş Çeliker

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).