A CASE STUDY AND THE NEEDS ANALYSIS FOR DETERMINING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' READING SKILLS

Hülya Sönmez

Abstract


This study aims to determine the secondary school students' conditions and needs about reading and reading comprehension skills. According to this aim, the research process was structured as a case study that identifies reading and reading comprehension problems. Therefore, the research process was prepared according to the holistic-single case design of the case study. The research question is focused on: What are the secondary school students' needs regarding the problems they face in reading and reading comprehension processes? In this context, qualitative and quantitative data were collected through questionnaires, observation forms and semi-structured interviews to determine the students’ needs and to make analyzes via these data. Quantitative data were collected from 307 secondary school students. Then, qualitative data were obtained from the participants who were identified as homogeneous sampling in this group. The data collected during eight weeks were analyzed by the quantitative and qualitative data analysis methods. According to the results of the analysis, it was found out that the students were affected by the factors that affect reading comprehension, physical factors that affect reading, reading difficulties and reading and reading comprehension problems. According to these findings, it was determined that the students have commonly the reading problems such as not caring about reading comprehension, lack of expectation against reading, get bored from the reading process, tiredness from reading, distraction, skipping reading, making habit of reading problems, not knowing punctuation, mixing letters. Based on these problems, students' needs for reading and reading comprehension were determined. To meet students' needs, suggestions were given on how reading and reading comprehension education to be designed.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


reading skills, reading problems, students, case study, needs

Full Text:

PDF

References


Akın, E. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı ve Yazma Tutumları ile Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 54 (Mart -Nisan): 469-483.

Aktaş, E. ve Bayram, B. (2018). Türkçe Öğretiminde Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı Üzerine Bir Inceleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3): 1401-1414.

Akyol, H. (2007). Okuma (Edt. Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol) İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara, PegemA Yayıncılık.

Akyol, H. (1994). Kelime Tanıma ve Okumaya Etkisi. Çağdaş Eğitim.

Armağan Yıldız, S. (2004). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Psikososyal Özellikleri, Sorunları ve Eğitimi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:169-180.

Bailey, K. D. (1982). Methods of Social Research (2nd ed.). New York, The Free Press.

Baki, Y. (2019). 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Türkçe Dersine Ilişkin Tutumları Üzerindeki Etkisinde Sınıf Düzeyinin ve Cinsiyetin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education), 34(1): 218-241.

Bamberger, R. (1990). Okuma Alışkanlığını Geliştirme (Trans. Bengü Çapar). Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Turkey.

Bayat, S. (2017). Reading Comprehension Skills of Bilingual Children in Turkey. European Journal of Education Studies, 3 (6): 72-93.

Baydık, B. (2011). Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanımı ve Öğretmenlerinin Okuduğunu Anlama Öğretim Uygulamalarının Incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162): 301-319.

Beşgöl, M. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi. Master Thesis, University of Yakın Doğu.

Bialystok, E. (2007). Acquisition of Literacy in Bilingual Children: A Framework for Research. Language Learning, 57(1): 45-77.

Black, A. & Young, J. (2005). Attitudes to reading: An investigation across the primary years. Conference Proceedings, Pleasure, Passion Provocation AATE/ALEA National Conference. Gold Coast, Young, J. (Ed.).

Bozkurt, Ü. (2005). Hikâye Haritası Yönteminin Okuduğunu Anlama Düzeyine Etkisi. Master Thesis, University of İzzet Baysal.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cain, K., & Oakhill, J. (2006). Profiles of Children with Specific Reading Comprehension Difficulties. British Journal of Education Psychology, 76: 683- 696.

Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel Strateji Kullanmanın Okuduğunu Anlama Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artırımına Etkisi. PhD Thesis, University of Gazi.

Çiftç, Ö. & Temizyürek, F. (2008). “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9): 109-129.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları, Turkey.

Doğan, B. (2002). Strateji Öğretiminin Işbirlikli ve Geleneksel Sınıflarda Okuduğunu Anlama Becerileri, Güdü ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri. PhD Thesis, University of Dokuz Eylül.

Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, Reading, and Reading Disability. Remedial and Special Education, 7, 6-10.

Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2015). Okuma Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Cümle Anlama Becerilerinin Incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76): 82-96

Güneş, F. (2009). Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Turkey.

Harrison, J. J. & Vanbaelen, R. (2013). Brown’s Approach to Language Curricula Applied to English Communication Courses. Shiken Research Bulletin, 17(2): 2-12.

Hudson, R. F., Lane, H. B. & Pullen, P. C. (2005). Reading Fluency Assessment and Introduction: What, Why and How? The Reading Teacher, 58(8): 702-714.

İşcan, A., Arıkan İ. B.,& Küçükaydın M. A. (2013). İlköğretim Ikinci Kademe Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıkları ve Okumaya Ilişkin Tutumları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, (4)11: 1-16.

Jafarigohar, M., & Behrooznia, S. (2012). The Effect of Anxiety on Reading Comprehension Among Distance EFL Learners. International Education Studies, 5(2): 159-174.

Kaldan, E. S. (2007). İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama Becerilerini Etkileyen Ekonomik ve Demografik Faktörler. Master Thesis, University of Gazi.

Kardaş İşler, N. ve Şahin, A. E. (2016). Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisinin Okuma Bozukluğu ve Anlama Güçlüğü: Bir Durum Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2): 174-186.

Kılıç, A. G. (2003). Altıncı Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 101-108.

Koç Başaran, Y. (2017). Sosyal Bilimlerde Örnekleme Kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47): 480-495.

Koçer, D. (2011). Okuma Bozukluğu http://www.beyazokul.com/okuma-bozuklugu.htm. Accessed 20 April 2019.

Kovacıoğlu, N. Ş. (2006). İlköğretim Ikinci Sınıflarda Aile Çevresi ve Çocuğun Okumaya Karşı Tutumu ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki Ilişkiler. Master Thesis, University of Yıldız Teknik.

Küçükcaymaz, S. (2011). Okuma Güçlüğü Olan Ilköğretim Birinci ve Ikinci Kademe Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Master Thesis, University of Marmara.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2000). Research in Education: A Conceptual Introduction (5th ed.). New York: Longman.

MEB, Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (Ilkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). MEB: Ankara.

MEB, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB, Turkey.

Melanlıoğlu, D. (2014). Üstbiliş Strateji Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 39 (176): 107-119.

Morse, J. M. (1991). Approaches to Qualitative-Quantitative Methodological Triangulation. Nursing Research, 40: 120-123.

Nation, K. (2005). Children’s Reading Comprehension Difficulties. M. J. Snowling ve C. Hulme, (Ed.), The Science of Reading: A Handbook (248-266). Oxford: Blackwell Publishing.

Özbay, M. ve Uyar, Y. (2009). İlköğretim Ikinci Kademe Öğrencileri için Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4 (2): 632-651.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Trans. M Bütün, SB Demir). Ankara: Pegem Akademi.

Pesa, N., & Somers, S. (2007). Improving Reading Comprehension through Application and Transfer of Reading Strategies. Chicago: Saint Xavier University.

Riany, Y. E. (2010). The Impact of Metacognitive Strategies on Students Motivation in Reading Comprehension. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2: 140-153.

Sarı, A. G. M. (2002). İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9): 108-122.

Tatar, E. ve Soylu, Y. (2006). Okuma-Anlamadaki Başarının Matematik Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2): 503-508.

Temizkan, M. (2009). Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları, Turkey.

Tunmer, W. & Greaney, K. (2010). Defining Dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 43(3), 229-243. doi: 10.1177

Tuohimaa, P. M. V., Aunola, B. & Nurmi, J. (2008). The Association between Mathematical Word Problems and Reading Comprehension. Educational Psychology, 28(4): 409-426.

Tyler, R. W. (1949). Basic Principle of Curriculum and Instruction. Chicago: Universty of Chicago Press.

Ulu, M., Tertemiz, N. ve Peker, M. (2016). Okuduğunu Anlama ve Problem Çözme Stratejileri Eğitiminin Ilköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problem Çözme Başarısına Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2): 303-340.

Urfalı Dadandı, P. ve Şahin, M. (2018). Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Olan be Normal Gelişim Gösteren Çocukların Benlik Kavramları, Öz-Yeterlik Inançları ve Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. İlköğretim Online, 17(2): 532-545.

Wang, J. H., & Guthire, T. J. (2004). Modeling the Effect of Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Amount of Reading, And Past Reading Achievement on Text Comprehension Between U.S. And Chinese Students. Reading Research Quarterly, 39(2): 162-186.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık, Turkey.

Yılmaz, M. (2008). Kelime Tekrar Tekniğinin Akıcı Okuma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2): 323-350.

Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA.: Sage.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2780

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Hülya Sönmez

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).