PRESERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' SENTIMENTS, ATTITUDES AND CONCERNS ABOUT INCLUSIVE EDUCATION: DIFFERENTIATED SCIENCE EXPERIMENTS

Hatice Mertoğlu, Mustafa Sami Topçu

Abstract


Recently, students with special needs draw attention by the regulations and amendments made by the Turkey Ministry of National Education regarding the inclusive education, as well as by the new courses added to all branches in the new teacher training programs started by the Turkish Council of Higher Education in 2018. These changes and innovations provide the possibility that the use of differentiated activities in science courses as an example of instructional adaptations in science teacher training will make a contribution to inclusive education. The aim of this study is to investigate the effects of differentiated science activities on pre-service primary teachers’ sentiments, attitudes and concerns about inclusive education. The randomized pretest-posttest control group design was used in the research. The study group of the research consisted of 103 second grade pre-service primary teachers who attended the Science Laboratory Applications course. The Sentiments, Attitudes and Concerns Scale about Inclusive Education was used as a data collection tool. A paired-sample t-test was used for data analysis. As a result of the study, it is concluded that differentiated science experiments positively affected pre-service primary teachers’ sentiments, attitudes and concerns about inclusive education.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


attitudes, concerns, differentiated experiments, inclusive education, science education, sentiments

Full Text:

PDF

References


Alsheikh, N. & Elhoweris, H. 2006. Teachers' attitudes towards inclusion. International Journal of Special Education, 21(1), 115-118.

Altıntaş, E., & Şengül, S. 2014. Özel eğitim dersinin kaynaştırmaya yönelik tutumlar ve kazanımlar bakımından değerlendirilmesi [Evaluation of special education course in terms of attitudes and learning outcomes towards inclusion]. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3).

Altun, T. 2016. Kaynaştırma eğitimine giriş [Introduction to mainstreaming education]. In M. A. Mastropieri. & T. E. Scruggs (Eds.). M. Şahin. & T. Altun. (Trans. Ed.), in Kaynaştırma sınıfı: Etkili farklılaştırılmış öğretim için stratejiler [Mainstreaming class: Strategies for effective differentiated teaching] (pp. 3-24). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ardıç, A. 2016. Özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlar [Attitudes towards individuals with special needs.]. 237-266. In Veysel Aksoy (Ed.), Özel eğitim [Special education]. Ankara: Pegem yayıncılık.

Avcı, N. 1998. Entegrasyon ve entegre sınıf öğretmeni [Integration and integrated classroom teacher]. Destek, 1 (1), 20-24.

Avcı, S. & Yüksel, A. 2014. Farklılaştırılmış öğretim: Teori ve uygulama [Differentiated instruction: Theory and practice]. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Balçın, M. D., Coştu, F. & Mertoğlu, H. (2019). Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Hazırlama Becerisine Sahip Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 16(1):1194-1217.

Bacanlı, H., & Aydın, B. 2017. Yetkin öğretmenin sınıf yönetimi yetkin öğretmen kimdir? Sınıf nasıl yönetilir? Kaynaştırmada sınıf yönetimi nasıl olmalıdır? [Classroom management of the competent teacher who is the competent teacher? How is the class managed? How should class management be in inclusion?]. İstanbul: Akay Eğitim Yayınları.

Bandura, A. 1994. Self-efficacy in V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press.

Bayar, A. Özaşkın, A. G., & Bardak, Ş. 2015. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygular, tutumlar ve kaygılar ölçeği’nin türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [The study of adaptation, validity and reliability of the scale of emotions, attitudes and concerns related to mainstreaming education into Turkish]. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 10(3) 175-186. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7556.

Bek, H., Gülveren, H., & Baser, A. 2009. Sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesi [Examining the attitudes of primary school teacher candidates towards mainstreaming education]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 160- 168.

Büyüköztürk, Ş. 2015. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Data analysis Handbook for social Sciences] (21. edition). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. 2016. Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (20th edition). Ankara: Pegem Akademi.

Canöz, Ş. 2010. Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim [Students in need of special education and special education]. In (Ed.) Hasan Avcıoğlu ilköğretimde özel eğitim [Special education in primary education]. Ankara: Nobel yayıncılık.

Cavkaytar, A. 2017. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve özel eğitim [Children in need of special education and special education] in İbrahim Diken (Ed.) Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim [Students in need of special education and special education]. Pegem Akademi.

Çepni, S. 2005. Ankara: Pegem A Yayınları.

Demir, S. 2013. Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı, öğrenme yaklaşımları ve kalıcılık puanları üzerindeki etkisi. (Doctoral dissertation, Yildiz Technical University Institute of Social Sciences, İstanbul, Turkey)

Demiral, S. 2015. Farklılaştırılmış Öğretim [Differentiated instruction] in Asım Arı (Ed.) Alternatif öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemleri [Approaches and methods of teaching alternative learning]. Konya: Eğitim Yayınevi.

Demirkaya, A. S. 2018. Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime yönelik yeterlik ve uygulama düzeylerine ilişkin algıları [Classroom teachers' perceptions of competence and application levels for differentiated teaching] (Doctoral dissertation, Hacettepe University Institute of Education Sciences, Ankara, Turkey).

Diken, İ. & Sucuoğlu, B. 1999. Sınıfında zihinsel engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması [Comparison of attitudes of primary school teachers with and without mentally retarded children towards the integration of mentally retarded children]. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 25-39.

Dolapci, S. 2013. Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algıları ve kaynaştırma eğitimine bakış açıları [Pre-service teachers' self-efficacy perceptions and perspectives on inclusive education] (Doctoral dissertation, Dokuz Eylül University Institute of Education Sciences, İzmir, Turkey).

Ekiz, D. 2001. İlköğretimde fen bilimi öğretimi ve öğrenimi felsefi psikolojik temelleri ve pratik uygulamaları [Philosophical foundations and practical applications of science teaching and learning in primary education]. Trabzon: Derya Kitabevi.

Erdoğan, S. C. & Kahveci, N. G. 2015. Farklılaştırılmış fen ve teknoloji öğretiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin tutumlarına etkisi [The effect of differentiated science and technology instruction on gifted and talented students’ attitude]. Hayef: Journal of Education, 12(1), 191-207.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. 2006. How to design and evaluate research in education (6th ed.). McGraw-Hill: International Edition.

George, D. & Mallery, P. 2003. SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.

Gözün, Ö. & Yıkmış, A. 2004. Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiği [The effectiveness of preservice teachers' informing on inclusion on change in inclusive attitudes]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(02).

Gündoğdu, K. 2016. Tüm öğrenciler için etkili farklılaştırılmış öğretim [Effective differentiated teaching for all students]. In M. A. Mastropieri. & T. E. Scruggs (Eds.). M. Şahin. & T. Altun. (Ed.), Kaynaştırma sınıfı: Etkili farklılaştırılmış öğretim için stratejiler [Mainstreaming class: Strategies for effective differentiated teaching] (PP. 125-147). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karaer, G. 2017. Fen bilgisi öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri [Special teaching methods used in science teaching] in Mine Sönmez Kartal, & Özlem Toper Korkmaz ( Ed.) Özel eğitimde fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi [Teaching science and social studies in special education]. Ankara: Pegem.

Kargın, T. 2017. Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlama ve öğretimin bireyselleştirilmesi [Individualized education program (IEP) preparation and individualization of instruction] in Diken, İ. H. (Ed.). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim [Students in need of special education and special education]. Ankara: Pegem Akademi.

Kartal, M. S. 2017. Özel eğitimde fen bilgisi öğretimi ve önemi [Science education in special education and its importance]. in Mine Sönmez Kartal, & Özlem Toper Korkmaz (Ed.), Özel eğitimde fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi [Teaching science and social studies in special education]. Ankara: Pegem.

Kinsella, W. & Senior, J. 2008. Developing inclusive schools: a systematic approach. International Journal of Inclusive Education, 12, pp. 651–65.

Kurt, H. & Ekici G. 2013. Bireysel farklılıklar ve öğretime yansımaları [Individual differences and their reflections on teaching], in Ed. Gülay ekici and Meral Güven Yeni öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulamaları [New learning-teaching approaches and applications]. Ankara: Pegem Akademi.

Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E., Norland, J. J., Berkeley, S., McDuffie, K., Tornquist, E. H. & Connors, N. 2006. Differentiated curriculum enhancement in inclusive middle school science: Effects on classroom and high-stakes tests. The Journal of Special Education, 40(3), 130-137.

Mertoğlu, H., Taymaz Sarı, O., Pusmaz A. Balçın, M. D. (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Yeterlikleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51: 68-89.

Ministry of National Education [MoNE] 2005. İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu (4. ve 5. sınıflar) [Primary science and technology course curriculum and guide (4th and 5th grades)]. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Orel, A., Zerey, Z. & Töret, G. 2004. Sınıf öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi [Examination of pre-service teachers' attitudes towards mainstreaming]. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (1), 23– 33.

Özgüç, C. S. 2017. Fen öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim teknikleri [Teaching adaptations and teaching techniques in science teaching]. in Mine Sönmez Kartal, & Özlem Toper Korkmaz (Ed.), Özel eğitimde fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi [Teaching science and social studies in special education]. Ankara: Pegem.

Sarı, H. & Pürsün, T. 2016. Özel eğitimde etkili kaynaştırma ve bütünleştirme [Effective inclusion and integration in special education]. Nobel Yayınevi: Ankara.

Sharma, U., Loreman, T., & Forlin, C. 2012. Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(1), 12-21.

Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. 2008. Sosyal bilimlerde spss’le veri analizi [Data analysis with SPSS in social sciences]. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Şahin, E. & Keser, F. F. 2016. Farklılaştırılmış eğitim ortamlarının öğrencilerin meslek algılarına etkisi: Yasemin karakaya bilim ve sanat merkezi örneği [The effect of differentiated educational environments on the vocational perceptions of students: the case of yasemin karakaya science and art center]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 37-48.

Tezbaşaran, A. A. 1996. Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu [Likert type scale development guide]. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Tomlinson, C. A. 2014. The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Ascd. ABD: Pearson Merrill Prentice Hall.

Toy, S. N. 2015. Sınıf öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlikleri ile kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik inançlarının karşılaştırılması [Comparison of primary school teachers' self-efficacy and efficacy beliefs related to mainstreaming education]. (Master's thesis, Institute of Education Sciences, Pamukkale Üniversity, Pamukkale, Turkey).

Uslu, Y. & Çoruhlu, E. 2012. Kaynaştırma eğitiminde öğretimsel düzenlemeler [Instructional arrangements in mainstream education]. Ankara: Epamat Matbaacılık.

Walker, H. M. & Lamon, W. E. 1987. Social behavior standards and expectations of Australian and US teacher groups. The Journal of Special Education, 21(3), 56-82.

Yabaş, D. & Altun, S. 2009. Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi [The effects of differentiated instructional design on students’ self-efficacy beliefs, metacognitive skills and academic achievement]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 201-214.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2870

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Hatice Mertoğlu, Mustafa Sami Topçu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).