THE EFFECT OF JIGSAW TECHNIQUE IN ART EDUCATION LESSON ON THE EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS

Sehran Dilmaç

Abstract


This paper was conducted to determine the effect level of the art lesson, which is taught in collaboration with the Jigsaw technique, on the emotional intelligence of undergraduate students. In the research, the pretest-posttest control group pattern of the experimental method was used. The data of the research were collected with the ‘Emotional Intelligence Feature Scale Short Form’ developed by Petrides and Furnham. The study consists of 30 students, including 15 experimental and 15 control groups, who took applied art education courses at İzmir Katip Çelebi University in the fall semester of the 2019-2020 academic year. Research in the fall semester 2019-2020 academic year in Turkey, Izmir Katip Çelebi University in applied arts course consists of 30 students, including 15 experimental and 15 control group. Shapiro-Wilk test was applied according to test results for each scale regarding whether the study showed normal distribution or not. To examine the difference between the pretest scores of the control and experimental groups, t-test was applied to independent groups and covariance analysis (ANCOVA) was used to examine the significant difference. As a result of the research, it was observed that there was a significant difference in favor of the experimental group between the posttest of the experimental group in which the cooperative learning approach was applied and the post-test mean scores of the groups according to the results of the t-test analysis for the independent samples conducted for the control groups where the activity was not applied.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


emotional intelligence, art education, cooperative learning

Full Text:

PDF

References


Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Arlı, D., Altunay, E., ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarında duygusal zekâ, problem çözme ve akademik başarı ilişkisi. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-23.

Asle-Fatahi, B. y Najarpoor-Ostadi, S. (2014). An examination of the relationship of emotional intelligence and self-esteem to social skills. Quarterly Journal of Education & Research, 6(23), 123-136.

Demirel, Ö. (2005). Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Deniz, M. E., Özer, E., Işık, E. (2013). Duygusal zeka özelliği ölçeği- kısa formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim. 38(1), 407-419.

Di Fabio, A. y Kenny, M. (2011). Promoting emotional intelligence and career decisión making among Italian high school students. Journal Career Assess. 19, 21–34. doi: 10.1177/1069072710382530

Dilmaç, O. ve Budancamanak, M. (2018). İşbirlikli öğrenmenin görsel sanatlar öğretmen adaylarının problem çözme becerilerine etkisi. Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UGSEAD), 1(1), 113-126.

Ekinci, N. (2010). İşbirliğine dayalı öğrenme. Editör Özcan Demirel, Eğitimde yeni yönelimler içinde (s. 93-109). Ankara:Pegem Yayıncılık.

Erol, B. (2019). İlköğretim görsel sanatlar eğitimi dersinde bir material olarak kil kullanımının duygusal zeka ile ilişkilendirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sansun.

Frederickson, N., Petrides, K. y Simmonds, E. (2012). Trait emotional intelligence as a predictor of socioemotional outcomes in early adolescence. Personality and Individual Differences, 52(3), 323-328. doi: 10.1016/j.paid.2011.10.034

Freedmann, J. L., Sears, D. O., Carlsmith, J. M. (1998). Sosyal psikoloji. (Çev:A. Dönmez). Ankara: İmge.

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence, why it can matter more than IQ?. New York: Bantam.

Goleman, D. (2001). An el-based theory of performance. Edt. Cary Cherniss and Daniel Goleman. The Emotionally Intelligence Workplace. 13-29. Jossey-Bass. San Francisco.

Gürsoy, F. (2002). Annesi çalışan ve çalışmayan çocukların saldırganlık eğilimlerinin incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi. 1(6), 7-15.

Honig, A. S. (2002). Secure relationships. Nurturing infant/toddler attachment in early care setting. Washington: D.C.:NAEYC.

Hye J. & Kyoung Hoe, K. (1999). The relationship between children’s social competence and emotional intelligence. Korean Journal of Child Studies, 20(3); 139-151.

Johnson, D. W. ve Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: theory and research, MN: Interaction.

Katz, L. G. and McClellan, D. (1991). The Teacher's Role in the Social Development of Young Children. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. ED331642

Kula, E. (2008). Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ve saldırganlık durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Lampe, J. R. Ve Roze, G. E. (1996). Effects of cooperative learning among hispanics students in elementary social studies. Journal of Educational Research in Science Teaching. 89. 187- 201.

Lazarowitz, R., Hertz- Lazarowitz, R. ve Baird, H. J. (1994). Learning science in a cooperative setting: academic achievement and effective outcomes. Journal of Educational Research in Science Teaching. 31. 1121- 1131.

Mayer, J. D. and Salovey, P. (1997). Emotional development and emotional intelligence: educational implications. New York: Basic Books.

Mohzan, M. A. M., Hassan, N., & Halil, N. A. (2013). The influence of emotional intelligence on academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 303-312.

Mollah, S., and Jahan, I. (2012). Emotional intelligence, self-esteem, and hopelessness of public university students in Bangladesh. Bangladesh Psychological Studies (22), 16-26.

Munsawaengsub, M., Yimklib, M., Nanthamongkolchai, P. y Apinan-thavech, M. (2009). Effect of promoting self-esteem by participatory learning process on emotional intelligence among early adolescents. Journal of the Medical Association of Thailand, 92(7), 13-20.

Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible? Personality and Individual Differences, 47(1), 36-41.

Ortiz-Sobrino, M. Á y Rodríguez-Barba, D. (2011). El perfil de entrada de los alumnos de grado en las facultades de comunicación de las universidades de Madrid: el caso de la summer media school de la fundación fides/ufv. Vivat. Academia, Revista de Comunicación, 114, 243-276. doi: 10.15178/va.2011.114.243-276

Petrides, K. V. & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality. 15 (6). 425-448.

Petrides, K. V., Vernon, P. A., Schermer, J. A., Ligthart, L., Boomsma, D. I., & Veselka, L. (2010). Relationships between trait emotional intelligence and the Big Five in the Netherlands. Personality and Individual Differences, 48, 906-910.

Phelps, E. A., LaBar, K. S., & Spencer, D. D. (1997). Memory for emotional words following unilateral temporal lobectomy. Brain and cognition, 35(1), 85-109.

Rovai, A. P., Baker, J. D., & Pontpn, M. K. (2014). Social science research design and statistics: A practitioner's guide to research methods and IBM SPSS analysis (2nd ed.). Chesapeake, VA: Watertree.

Salovey, P. ve J.D. Mayer (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9(3), 185-211.

Schilling, D. (1996). 50 Activities Emotional Intelligence L1. California: İnnerchoice publishing.

Shapiro, E. L. (1998). Yüksek EQ’lu bir çocuk yetiştirmek.(Ü. Kartal, Çev.) İstanbul: Varlık Yayınları.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611.

Slavin, R. E. (1980). Cooperative learning. Review of Educational Research. 50. 315-342.

Slavin, R. E. (1990). Synthesis of research on grouping in elementary and secondary schools. Educational Leadership. 46: 67- 77. elementary

Sünbül, A. M. (1995). İşbirliğine dayalı öğretim yönteminde kullanılan değerlendirme biçiminin öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisanstezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Weisinger, H. (1998). İş yasamında duygusal zeka. Istanbul: MNS Yayıncılık.

Williams, J. M. & Warchal, J. (1981). The Relationship Between Assertiveness, Internal-External Locus of Control, and Overt Conformity, The Journal of Psychology, 109,93-96

Yaşarsoy, E. (2006). Duygusal zeka gelişim programının, eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin davranış problemleri üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal zeka ve eğitim açısından doğurguları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 25 (1), 139-146.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2918

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Sehran Dilmaç

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).