EXPLORING MIDDLE SCHOOL STUDENTS MATHEMATICS SELF-EFFICACY AND MATHEMATICS ANXIETY

Sevim Sevgi, Kadriye Arslan

Abstract


This research was carried out to examine middle school students' perceptions of mathematics self-efficacy and their concerns about mathematics. In the research, the Mathematics Anxiety Scale was used to determine students' anxiety levels and the Self-Efficacy Scale was used to determine the level of self-efficacy perceptions. The sample of the study consists of 169 middle school students studying in a middle school in Kayseri in the 2019-2020 academic year. Middle school students were identified by a convenient sampling method, and the research was supported by a survey model from quantitative research methods. Independent groups t-test was used to determine whether students' perceptions of self-efficacy and anxiety levels differed by gender, and Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between anxiety and self-efficacy. Results showed that math anxiety levels did not differ significantly according to gender. Mathematics anxiety levels did not differ significantly according to grade level, while mathematics self-efficacy differed according to grade level. It was observed that there was a moderately significant relationship between mathematics anxiety levels and mathematics self-efficacy perceptions of middle school students.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


mathematics self-efficacy, mathematics anxiety, middle school students

Full Text:

PDF

References


Abalı Öztürk, Y. (2014). Beşinci sınıf matematik dersinde uygulanan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin akademik başarı kalıcılık, özyeterlik algısı ve tutum üzerine etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Adal, A. A. & Yavuz, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlik algıları ile matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(1), 20-41.

Akay, H. & Boz, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumları, matematiğe karşı öz-yeterlik algıları ve öğretmen öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 281-312.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Davarcıoğlu, P. (2008). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik korkusu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Delioğlu, H. N. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ile sınav ve matematik kaygısı, matematiğe yönelik özyeterlik algısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Doruk, M., Öztürk, M., & Kaplan, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik öz-yeterlik algılarının belirlenmesi: kaygı ve tutum faktörleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 283-302.

Kahramanoğlu, R., & Deniz, T. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbiliş becerileri, matematik özyeterlikleri ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 189-200.

Karadeniz, İ. (2014). Kırsal kesimde ortaokul öğrencilerinin matematiğe ilişkin kaygıları ile matematik tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir.

Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri, (33. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kıbrıslıoğlu Uysal, N.& Haser, Ç. (2018). Beşinci sınıf öğrencilerinin matematik hakkındaki inanışları. İlköğretim Online,17(2),1014-1032.

Peker, M. & Şentürk, B. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (34), 21-32.

Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (Çeviren M. Baloğlu). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Taşdemir, C. (2012). Lise son sınıf öğrencilerinin matematik öz-yeterlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Bitlis ili örneği). Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(1), 39-50.

Türkçe Kelime Sözlüğü, https://kelimeler.gen.tr/kaygi-nedir-ne-demek-183486 (09.01.2010)

Yenilmez, K. & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.

Yılmaz, Ç. (2011). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik güdüsü, kaygısı, öz yeterlik inancı ve öz kavramı ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiler (Şereflikoçhisar örneği).Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Sevim Sevgi, Kadriye Arslan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).