RELATION AMONG MANAGERS, TEACHERS AND SCHOOLS AT STATE SCHOOLS IN TURKEY: SHARED LEADERSHIP, JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL TRUST

Necati Çobanoğlu

Abstract


Within organizations in which leadership is shared with staff, staffs tend to develop positive feelings against both themselves and their organizations. At this study it is aimed at analyzing the level of shared leadership of the schools in terms of the teachers’ perception; measurement of job satisfaction and organizational trust levels of the teachers; and settling the relationship among these variables. Additionally, it has been also tried to determine that whether shared leadership level at primary schools can predict job satisfaction and organizational trust of the teachers. The study is a research designed as relational survey method. Data of the research have been gathered from 476 teachers working at the primary schools during 2019-2020 Academic year in Central Malatya. Data have been gathered through Shared Leadership Scale, Job Satisfaction Scale and Organizational Trust Scale. For the analysis of the data, t-test, ANOVA test, correlation and regression analysis have been made. In compliance with the results of the research, levels of shared leadership, job satisfaction and organizational trust at primary schools are high. Shared leadership at primary school predicts job satisfaction and organizational trust of the teachers in a positive and significant manner.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


leadership, shared leadership, job satisfaction, organizational trust, collaboration

Full Text:

PDF

References


Adıgüzel, Z., Karadağ, M. ve Ünsal, Y., 2011. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 49-74. http://webb.deu.edu.tr/baed/giris/baed/4_3.pdf

Ağırdaş, Y., 2014. Resmi liselerde dağıtımcı liderlik ile iş doyumu arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmesi (Çorum ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Ağıroğlu Bakır, A. ve Aslan, M., 2014. Paylaşılan liderliğin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki Etkisi, e-International Journal of Educational Research, 5(3), 56-71. https://doi.org/10.19160/e-ijer.38888

Akbulut, B., 2015. Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Akhtar, S. N., Hashmi, M. A. & Naqvi, S. I. H., 2010. A comparative study of job satisfaction in public and private school teachers at secondary level. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4222-4228. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.668

Akyürek, M. İ., 2016. İlkokul müdürlerinin dağıtılmış liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu algıları arasındaki ilişki (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Ali, H. M., & Yangaiya, S. A., 2015. Investigating the influence of distributed leadership on school effectiveness: a mediating role of teachers’ commitment. Journal of Educational and Social Research, 5(1), 163-174. https://doi.org/10.5901/jesr.2015.v5n1s1p163

Aslan, M. ve Ağıroğlu Bakır, A., 2015. Okullarda paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık etkileşimi: nitel bir çalışma. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science. 1 (2), 1-30 http://www.eijeas.com/index.php/EIJEAS/article/view/45

Aydın, D., 2006. Eğitim kurumu çalışanlarında iş doyumu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Aydoğan, H., 2018. Özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin paylaşılan liderlik algısı ile örgütsel bağlılık düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Ayduğ, D., 2014. İlkokulların örgüt sağlığı ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Bakır, A. A., 2013. Öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi. Yayımlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Bakır, A. A., 2012. Öğretmelerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin analizi. İnönü Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora tezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Baloğlu, N., 2011. Dağıtımcı liderlik uygulamaları: Eklektik bir tasarım çalışması, Ahievran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 163-181.

Başbekleyen, M. A., 2019. Okul yöneticilerinin dönüşümsel, etkileşimsel liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Beycioğlu, K., 2009. İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin sergiledikleri liderlik rollerine ilişkin bir değerlendirme (Hatay ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Beycioğlu, K. ve Aslan, M., 2007. The need for organizational innovations in public elementary schools. International Journal of Educational Reform, 16(1), 27-37. https://doi.org/10.1177%2F105678790701600103

Bilgiç, Ö. ve Gümüşeli, A. İ., 2012. Research on teachers’ level of trust to the colleagues, the students and the parents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5470 – 5474. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.459

Bennett, N., Wise, C., Woods, P. A. & Harvey, J. A., 2003. Distributed Leadership: A Review of Literature. National College for School Leadership. Full Report. oro.open.ac.uk.

Bolden, R., Petrov, G. & Gosling, J., 2009. Distributed leadership in higher education, Educational Management Administration and Leadership, 37(2), 257-277. https://doi.org/10.1177%2F1741143208100301

Bostancı, A. B., 2012. Paylaşılan liderlik algısı ölçeği’nin türkçe uyarlaması, International Journal of Human Sciences, 9(2), 1619-1631.

Chen, Y. H., 2007. Principals’ distributed leadership behaviors and their impact on student achievement in selected elementary schools in Texas a dissertation. Texas: A&M University.

Çarıkçı, İ. H., 2000. Çalışanların iş tatminlerini etkileyen kişisel özellikler-süpermarket çalınanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 155-168.

Çınar, A., 2015. Ortaöğretim kurumlarında paylaşılan liderlik algısı: Gerçek mi? Olabilir mi? Hayal mi? Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Çiçek, E., 2018. Eğitim kurumlarında dağıtımcı liderlik ve örgütsel güven arasındaki ilişki: Kayseri il merkezi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Çobanoğlu. N., 2019. İlköğretim okullarındaki paylaşılan liderlik ve öğretmenlerin pozitif psikolojik sermayeleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Davis, K., 1988. İşletmede insan davranışı. (Çev: K. Tosun vd.). İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları.

Davis, M. W., 2009. Distributed leadership and school performance Unpublished doctoral dissertation. The graduate school of education and human development of george, USA: Washington University.

Demiray, S., 2018. Psikolojik güçlendirme ile iş doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Demircan, N., Ceylan A., 2003. Örgütsel güven kavramı: Nedenleri ve sonuçları. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. Cilt:10, Sayı:2. http://yonetimekonomi.cbu.edu.tr/dergi/pdf/C10S22003/ndac.pdf

Demirel, F., 2006. Sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Duignan, P., & Bezzina, M., 2006. Building a capacity for shared leadership in schools teachers as leaders of educational chance. Educational Leadership Conference, Wollongong: University of Wollongong.

Duman, C., 2006. Ortaöğretim kurumlarında görev yapan coğrafya öğretmenlerinin iş tatmini. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Dur, Ş., 2019. Sınıf öğretmenlerinde iş-yaşam dengesinin, örgütsel bağlılık ve iş doyumu ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri Ortak Programı. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Eğinli, A. T., 2009. Çalışanlarda iş doyumu: Kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), 35-52.

Fields, D. L. and Blum, T. C., 1997. Employee Satisfaction Ġn Work Groups With Different Gender Composition. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 18(2), 181-196.

Firestone, W . A ., 1996. Leadership: Roles or functions? K . Leithvvood ve diğ. (eds.), International Flandbook of Educational Leadership and Administration, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, , ss. 395-418.

Gafa, İ., 2019. Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamındaki yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Gambetta, D., 1988. Can we trust, Trust: Making and breaking cooperative behaviors. D.G. Gambetta (Ed.), New York: Basil Blackwell, pp. 131-185.

Gibb, C. A., 1954. Leadership. In G. Lindzey (Ed.), Handbook of social psychology, 2, 877–917.

Glenn N. D., Taylor R. D. , Weaver C. N., 1977. “Age and job satisfaction among males and females: A multivariate multi-study”. Journal of Applied Psychology, Vol. 62, Pp.190-193. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.62.2.189

Gosling, J., Bolden, R. & Petrov, G., 2009. Distributed Leadership in Higher Education: What Does It Accomplish?. Leadership, 5 (3), 299-310. https://doi.org/10.1177%2F1742715009337762

Grant, C. P., 2011. The Relationship between Distributed Leadership and Principal's Leadership Effectiveness in North Carolina. Unpublished Doctoral Dissertation. The Graduate Faculty of North Carolina State University. Raleigh, North Carolina. https://eric.ed.gov/?id=ED530507

Gronn, P., 2002. Distributed leadership as a unit of analysis. Leadership Quarterly, 13, 423–51. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00120-0

Gülay, S. S., 2018. Öğretmenlerin kayırmacılık algıları ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Gündoğdu, G. B., 2013. Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeyleri üzerine bir çalışma: mersin ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Güney S., 2017. Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Yayıncılık, 12-13.

Günüşen, Z. E., 2016. Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Gürbüz, R., 2012. Algılanan örgütsel destek ve örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Hackman, J. R., & Oldham, G. R., 1975. Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied psychology, 60(2), 159. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0076546

Harris, A. & Spillane, J., 2008. Distributed leadership through the looking glass. Management in Education, 22, 22-31. https://doi.org/10.1177%2F0892020607085623

Hoppock, R., 1935. Job Satisfaction, Harper and Brothers, New York, 47.

Hoy, W. K. & Miskel, C. G., 2010. Eğitim yönetimi: Teori araştırma ve uygulama. Ankara: Nobel Yayınları.

Hulpia, H. & Devos, G., 2009. Exploring the link between distributed leadership and job satisfaction of school leaders, Educational Studies, 35(2), 153-171. https://doi.org/10.1080/03055690802648739

Hulpia, H., Devos G., & Rosseel, Y., 2009. The relationship between the perception of distributed leadership in secondary schools and teachers’ and teacher leaders’ job satisfaction and organizational commitment. School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice, 20 (3), 291-317. https://doi.org/10.1080/09243450902909840

Hulpia, H., Devos, G., Rosseel, Y., & Vlerick, P., 2012. Dimensions of distributed leadership and the impact on teachers’ organizational commitment: A study in secondary education. Journal of Applied Social Psychology, 42(7), 1745–1784. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2012.00917.x

Hunt, J. and Saul, P., 1975. The relationship of age, tenure, and job satisfaction in males and females. Academy of Management Journal, 18, 690-702. https://doi.org/10.1080/00050067408256508

Işık, M., 2018. Yabancı diller yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının paylaşılan liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

İsmayılov, Ü., 2019. Öğretmenlerin duygusal zekâlarının örgütsel güvene etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Jacobs, G. E., 2010. The relationship between distributed leadership as practiced by principals and the organizational commitment of the teachers. Unpublished Doctoral Dissertation. Georgia Southern University, USA:

Kahveci, G., 2015. Okullarda Örgüt Kültürü, Örgütsel Güven, Örgütsel Yabancılaşma ve Örgütsel Sinisizm Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Katz, D. & Kahn, R. L., 1966. The social psychology of organizations, New York: Wiley.

Kılınç, A. Ç., 2013. İlköğretim okullarında liderlik kapasitesinin belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.

Kim, J. B., 2019. A study on factors relevant to effects of shared leadership, organizational trust and job performance. Korea Convergence Society, KCI Accredited Journal. 10(7), 2019, 183-189.

Kocabaş, İ., & Kartal, S. E., 2016. High school teachers' level of organizational trust. International Online Journal of Educational Sciences , vol.88, 217-226.

Korkmaz, A., 2019. Sınıf öğretmenlerinin örgütsel güven ve örgütsel muhalefet algı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Korkmaz, E., 2011. İlköğretim okul yöneticilerinin paylaşımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Korkmaz, E. ve Gündüz, H. B., 2011. İlköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 121-153.

Koustelios, A. D., 2001. Personal characteristics and job satisfaction of greek teachers. International Journal of Educational Management, 15(7), 354-358. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005931

Kovancı, M., 2019. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ile örgütlerine yabancılaşmaları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Kösem, S. Ş., 2018. Öğretmenlerin paylaşılan liderlik davranışlarına ve bu davranışların okul müdürlerince uygulama düzeyine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Kuzu, V., 2019. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin boş zaman değerlendirme etkinlikleri ile mesleki iş doyumu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Lapo, F. R. and Bueno, B. O., 2003. Professores, desencanto com a profissão e abandono do magistério. Cadernos de Pesquisa, 118, 65-88. https://doi.org/10.1590/S0100-15742003000100004

Locke, E. A., 1976. “The Nature and Causes of Job Satisfaction”, in Dunette, M.(Ed), Handlook of Industrial and Organizatıon Psychology, Rand McNally, Chicago, IL, 1300.

Long, A., 2005. Happily ever after? A study of job satisfaction in Australia. Economic Record, 81(255), 303-321. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2005.00271.x

Mishra, J., Morrisey, M. A., 1990. Trust in employee/employer relationships: A survey of West Michigan managers. Public Personnel Management, 19 (4), ss. 449. https://doi.org/10.1177%2F009102609001900408

Oğuz, E., 2013. Yönetimde yeni yaklaşımlar, 2. Baskı (Ed. Yılmaz, K. ve Memduhoğlu, H., B.), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Oldaç, Y İ., 2016. The relationship between distributed leadership, enabling school structure, teacher collaboration, academic optimism and student achievement: A school effectiveness model. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Ololube, N., 2006. Teachers job satisfaction and motivation for school effectiveness and assessment (pp. 60-87). University of Helsinki, Organizational Culture and Climate, Thousand Oaks, CA: Sage.

Özdemir, M., 2012. Dağıtımcı liderlik envanterinin türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (Educational Administration: Theory and Practice), 18(4), 575-598. https://pegem.net/dosyalar/dokuman/137539-20130222131213-4.pdf

Özdevecioğlu, M., 2003. İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 1, 90-97.

Özdöl, M. F., 2008. Konya ilinde görev yapan ortaöğretim fizik öğretmenlerinin motivasyonu ve iş tatminlerinin araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Özer, N. ve Beycioğlu, K., 2013. Paylaşılan liderlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İlköğretim Online, 12(1), 77‐86.

Özer, N., Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Cömert, M., 2006. Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Ege Eğitim Dergisi, (7)1, 103-124.

Özgen, H., Yalçın. A., 2011. İnsan kaynakları yönetimi stratejik bir yaklaşım. Nobel Kitapevi, Adana, ss. 330-332.

Perry, M. L., Pearce, C. L. & Sims. Jr., H., 1999. Empowered selling teams: How shared leadership can contribute to selling team outcomes, Journal of Personal Selling & Sales Management, 19(3), 35-51.

Ray, H., 2019. Okullarda paylaşılan liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Samadov, S., 2006. İş doyumu ve örgütsel bağlılık: Özel sektörde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Sarıçiçek, L., 2014. Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesindeki ilkokullarda öğretmen görüşlerine göre paylaşılan liderlik ve okul iklimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Sarıkaya, Ş., 2019. Öğretmenlerin iş doyumunun yordayıcısı olarak örgütsel güven ve örgütsel destek algısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ortak Programı. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Sarpkaya, R., 2000. Liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyumu. Amme İdaresi Dergisi, 33(2), 111-124.

Saruhan, C., 2019. Eğitim örgütlerinde örgütsel adalet ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Saruhan, Ş. C.; Özdemirci, A. (2013). Bilim, felsefe ve metodoloji. İstanbul: Beta Basım

Seashore Louis, K., Dretzke, B., & Wahlstrom, K., 2010. How does leadership affect student achievement? Results from a national us survey, School Effectiveness and School Improvement, 21(3), 315-336.

Serdar, A., 2019. Sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışanların örgüt iklimi algılarının örgütsel güven üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Silah, M., 2003. Sanayi İşletmelerinde Önemli ve Çağdaş Bir Gereksinim: Süreç Danışmanlığı Uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1), 143–168. http://www.kamu-is.org.tr/pdf/7227.pdf

Smith, F. J., 1977. Work attitudes as predictors of attendance on a specific day. Journal of Applied Psychology, 62, (1), 16. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.62.1.16

Song, J. S., 2019. The effect of shared leadership on organizational trust, knowledge sharing and innovative behavior. Korea Convergence Society, KCI Accredited Journal. 10(7), 2019, 485-500. https://doi.org/10.5392/JKCA.2019.19.09.485

Spillane, J. P., 2006. Distributed leadership, San Francisco: Jossey-Bass.

Spillane, J. P., Camburn, E. M. & Amber Stitziel Pareja, A. S., 2007. Taking a distributed perspective to the school principal's workday, Leadership and Policy in Schools, 6(1), 103-125. https://doi.org/10.1080/15700760601091200

Şakacı, E., 2019. Psikolojik şiddetin iş doyumu üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Tan, H. H., & Tan, C. S., 2000. Toward the Differentiation of Trust in Supervisor and Trust in Organization. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(2): 241.

Taş, A., ve Önder, E., 2010. Yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (32), 18.

Taşdan, M., 2008. Kamu ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin değer, iş doyumu ve öğretmene mesleki sosyal destek ile ilgili görüşleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Taşdan, M. ve Oğuz, E., 2013. İlköğretim öğretmenleri için dağıtımcı liderlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(11), 103-124. https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/011/8_0.pdf

Tengilimoğlu, D., 2005. Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 23-45.

Theodossiou, I. and Vasileiou, E., 2007. Making the risk of job loss a way of life: Does it affect job satisfaction? Research in Economics, 61(2), 71-83. https://doi.org/10.1016/j.rie.2007.03.002

Topaloğlu, I. G., 2010. İş görenlerin adalet ve etik algıları açısından örgütsel güven ile örgütsel bağlılık ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Tschannen-Moran, M., & Hoy, W., 1998. Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36(4), 334-352. https://doi.org/10.1108/09578239810211518

Ulusoy, T., 2014. Okullarda sergilenen dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Uslu, B., Beycioğlu, K., 2013. İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile müdürlerin paylaşılan liderlik rolleri arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 323-345.

Watson, A. J., Hatton, N. G., Squires, D. S. & Soliman, I. K., 1991. School staffing and the qualitiy of education: Teacher adjustment and satisfaction. Teaching and Teacher Education. 7 (1), 63-77. https://doi.org/10.1016/0742-051X(91)90058-W

Weiss, C. H.; Cambone, J., 1994. Principals, shared decision making, and school reform. Educational Evaluation and Policy Analysis, 16, 287-301. https://doi.org/10.3102%2F01623737016003287

Wood, M. S., 2005. Determinants of shared leadership in management teams. International Journal of Leadership Studies, 1(1), 64-85.

Wood, M. S. & Fields, D., 2007. Exploring the impact of shared leadership on management team member job outcomes. Baltic Journal of Management, 2 (3), 251-272. https://doi.org/10.1108/17465260710817474

Yener, S., 2014. Özel ortaöğretim kurumlarında paylaşılan liderlik davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide psikolojik güvenlik algısının aracı değişken ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Yıldız, P., 2019. Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve örgütsel iletişimin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Yılmaz, A. İ., 2013. İlköğretim okulu öğretmenlerinin paylaşılan liderlik davranışları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Yılmaz, D., 2014. Dağıtılmış liderliğin örgütsel güven ile algılanan örgütsel destek ve okul başarısıyla ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Yılmaz, D. ve Turan, S., 2015. Dağıtılmış liderliğin okullardaki görünümü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(1), 93-126. http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/kuey.2015.005

Yılmaz, E., 2006. Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Yılmaz, Ş., 2019. İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven düzeylerinin iş doyumuna etkisi. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ortak Programı. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Yukl, G., 2002. Leadership in organizations (5th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i7.3173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Necati Çobanoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).