THE EFFECT OF ARGUMENTATION METHOD ON CRITICAL THINKING TENDENCY, LOGICAL THINKING ABILITIES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES / ARGÜMANTASYON YÖNTEMINE DAYALI LABORATUVAR ETKINLIKLERININ FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTIREL DÜŞÜNME EĞILIMI, MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERILERI VE AKADEMIK BAŞARILARINA ETKISI

Hüseyin Polat, Fatma Bilge Emre

Abstract


Today's education system heads toward an understanding which is centred around investigation and questioning to reach scientific literacy. Current science curriculum aims at training science literate individuals who investigate and question, make efficient decisions, solve problems, are self-confident, open to cooperation, establish effective communication, learn throughout life with the awareness of sustainable development and are able to adapt to scientific and technological changes. Argumentation might be an important method to achieve these objectives in science education. Because argumentation is an effective method that affects the ways of thinking. Argumentation is finding evidences to advocate a claim. The evidences sought to support the claim should be selected with a critical perspective. The aim of the present study is to investigate the influence of argumentation method on critical thinking tendency, logical thinking abilities and academic achievement of science teacher candidates. In this study was used in the form of quasi-experimental design. Control and experiment groups did the same experiments. In addition, Activity Papers Based on Argumentation Method were used for the experimental group. In the study, data collection tools were used as pre-test and post-test. MANOVA test was performed for the difference between the post-test mean scores of the control and experimental groups. According to the findings obtained from the study, the effect of argumentation method on critical thinking tendency, logical thinking abilities and academic achievement was interpreted.

Günümüz eğitim sistemi, bilimsel okuryazarlığa ulaşmak için araştırma ve sorgulama merkezli bir anlayışa yönelmektedir. Mevcut fen müfredatı, araştıran ve sorgulayan, verimli kararlar veren, problem çözen, kendine güvenen, iş birliğine açık, etkili iletişim kuran, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen ve bilimsel ve teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilen fen okuryazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fen eğitiminde bu hedeflere ulaşmak için argümantasyon önemli bir yöntem olabilir. Çünkü argümantasyon, düşünme biçimlerini etkileyen etkili bir yöntemdir. Argümantasyon, bir iddiayı savunmak için kanıtlar bulmaktır. İddiayı desteklemek için aranan kanıtlar eleştirel bir bakış açısıyla seçilmelidir. Bu araştırmanın amacı, argümantasyon yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi, mantıksal düşünme becerileri ve akademik başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmada yarı deneysel desen şeklinde kullanıldı. Kontrol ve deney grupları aynı deneyleri yaptı. Ayrıca deney grubu için Argümantasyon Yöntemine Dayalı Etkinlik Kağıtları kullanıldı. Araştırmada veri toplama araçları ön test ve son test olarak kullanıldı. Kontrol ve deney gruplarının son test puan ortalamaları arasındaki fark için MANOVA testi yapıldı. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre argümantasyon yönteminin eleştirel düşünme eğilimi, mantıksal düşünme becerileri ve akademik başarı üzerindeki etkisi yorumlandı.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


argumentation, critical thinking tendency, logical thinking abilities, higher education / argümantasyon, eleştirel düşünme eğilimi, mantıksal düşünme becerileri, yüksek öğrenim

Full Text:

PDF

References


Aktamış, H., & Atmaca, A. C. (2016). Views of pre-service science teachers about argumentation-based learning approach. Electronic Journal of Social Sciences, 15(58), 936–947.

Aslan, Ö. Y. (2018). The effect of using the argumentation method in science education academic achievement, scientific process and problem-solving skills [MSc Thesis]. Bülent Ecevit University Institute of Science.

Aydın, Ö. (2013). Effectiveness of argumentation (discussion theory) in science and technology teacher candidate education [Ph. D. Dissertation]. Hacettepe University Institute of Social Sciences.

Ballıel, B. (2014). The effect of webquest supported cooperative learning approach to learning products [Ph. D. Dissertation]. Gazi University Institute of Educational Sciences.

Bilasa, P., & Taşpınar, M. (2018). The effect of the argumentation-based science learning approach on pre-service teachers’ critical thinking skill and eagerness for discussion: Sample of Gazi University. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 19(1), 555–577.

Çakan Akkaş, B. N. (2017). The effect of argumentation-based inquiry (ABI) approach on based learning environment academic achievement and critical thinking skills of 5th grade studentsi [MSc Thesis]. Kastamonu University Institute of Science.

Çalışkan, H. (2009). Effectiveness on critical thinking skills of inquiry-based learning approach in social studies teaching. Kastamonu Education Journal, 17(1), 57–70.

Carvalho, C., Fíuza, E., Conboy, J., Fonseca, J., Santos, J., Gama, A. P., & Salema, M. H. (2015). Critical thinking, real life problems and feedback in the sciences classroom. Journal of Turkish Science Education, 12(2), 21–31. https://doi.org/10.12973/tused.10138a

Ceylan, K. E. (2012). Teaching 5th grades elementary students with scientific argument-based method in the area of world and universe learning [MSc Thesis]. Gazi University Institute of Educational Sciences.

Demircioğlu, T., & Uçar, S. (2015). Investigating the effect of argument-driven inquiry in laboratory instruction. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 267–283. https://doi.org/10.12738/estp.2015.1.2324

Demirel, T. (2017). The effect of augmented reality activities supported by argumentation approach on academic achievement, critical thinking skills, motivation towards science and technology course and argumentation skills [Ph. D. Dissertation]. Çukurova University Institute of Educational Sciences.

Docket, S., & Perry, B. (2015). ‘Air is a kind of wind’: Argumentation and the construction of knowledge. Early Education and Care, and Reconceptualizing Play, 11, 228–256. http://dx.doi.org/10.1016/S0270-4021(01)80009-4

Doğru, S. (2016). The influence of argumentation–based classroom activities on fifth grade students’ academic success, logical thinking skills, and willingness to discuss [MSc Thesis]. Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences.

Duschl, R. A., & Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education. Studies in Science Education, 38(1), 39–72. https://doi.org/10.1080/03057260208560187

Ecevit, T. (2018). The effectiveness of argumentation-based inquiry teaching practices in science teacher education [Ph. D. Dissertation]. Hacettepe University Institute of Educational Sciences.

Ertaş, H. (2012). The effects of critical thinking education supported by out-of-school activities on critical thinking disposition and attitude toward physics course [Ph. D. Dissertation]. Hacettepe University Institute of Science.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). McGraw-Hill.

Gökçe, H., & Saraçoğlu, S. (2018). The Effect of Computer Assisted Instruction on Eighth Grade Students’ Academic Achievement, Logical Thinking Ability and Attitude, related to the Unit of Acid and Bases. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1383–1394.

Janjua, N. K., Hussain, O. K., Hussain, F. K., & Chang, E. (2014). Philosophical and logic-based argumentation-driven reasoning approaches and their realization on the WWW: A survey. Computer Journal, 58(9), 1967–1999. https://doi.org/10.1093/comjnl/bxu057

Karışan, D. (2011). An exploration of preservice science teachers’ written argumentation skills regarding the global climate change issue [MSc Thesis]. Yüzüncü Yıl University Institute of Science.

Kutluca, A. Y., Çetin, P. S., & Doğan, N. (2014). Effect of content knowledge on scientific argumentation quality: Cloning context. Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 1–30.

Maloney, J. (2007). Children’s roles and use of evidence in science: An analysis of decision‐making in small groups (Vol. 33). https://doi.org/10.1080/01411920701243636

MoNE. (2013). Science education curriculum for primary education institutions (primary and secondary schools). Ministry of National Education.

MoNE. (2017). 017 Science course curriculum. Ministry of National Education.

Meral, E. (2018). The effects of the argumentation-based science learning approach on students’ academic achievement, critical thinking dispositions and argumentation development skills [Ph. D. Dissertation]. Atatürk University Institute of Educational Sciences.

Okumuş, S. (2012). The effects of argumentation model on students’ achievement and understanding level on the unit of “states of matter and heat” [MSc Thesis]. Karadeniz Teknik University Institute of Educational Sciences.

Öztürk, A. (2013). An action research about argumentation skill on socio-scientific issues and development of attitudes towards human rights [Ph. D. Dissertation]. Çukurova University Institute of Social Sciences.

Pallant, J. (2017). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS (Trans. S. Balcı, B. Ahi) (2nd ed.). Anı Yayıncılık.

Polat, H. (2019). Effect of the argumentation method based on laboratory activities upon science teacher candidates’ critical thinking tendency, logical thinking skills and academic achievements [Ph. D. Dissertation]. Inonu University Institute of Educational Sciences.

Polat, H., & Emre, F. B. (2019a). Contribution of argumentation method to critical thinking. In Y. Ağaoğlu & F. Yıldız (Eds.), 2nd International Mardin Artuklu Scientific Research Congress Social and Humanities Full Text Book (pp. 137–143). Farabi Publishing.

Polat, H., & Emre, F. B. (2019b). Contribution of argumentation method to logical thinking skills. In M. Talas (Ed.), III. International Battalgazi Scientific Studies Congress Full Text Book (pp. 88–90). İspec Publishing.

Polat, H., Emre, F. B., & Aydoğan, N. (2016). The effect of the argumentation method on student success. SHS Web of Conferences, 26, 01108. https://doi.org/10.1051/shsconf/20162601108

Şahin, E. (2016). The effect of argumentation-based science learning approach on academic success, metacognition and critical thinking skills of gifted students [Ph. D. Dissertation]. Gazi University Institute of Educational Sciences.

Sert Çıbık, A., & Emrahoğlu, N. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerinin gelişimine etkisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences, 17(2), 51–66.

Sevgi, Y. (2016). The effect of discussion on the socio-scientific subject in the newspaper based on argumentation 7.grades students' critical thinking, decision making and argumentation skills [MSc Thesis]. Marmara University Institute of Educational Sciences.

Simon, S. (2008). Using toulmin’s argument pattern in the evaluation of argumentation in school science. International Journal of Research & Method in Education, 31(3), 277–289. https://doi.org/10.1080/17437270802417176

Tekbıyık, A., & İpek, C. (2007). Pre-service primary teachers’ attitudes toward science and their logical thinking skills. Yüzüncü Yıl University Journal of Education, 4(1), 102–117.

Topçu, M. S., Muğaloğlu, E. Z., & Güven, D. (2014). Socioscientific issues in science education: The case of turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(6), 2340–2348. https://doi.org/10.12738/estp.2014.6.2226

Torun, F., & Şahin, S. (2016). Determination of students’ argument levels in argumentation-based social studies course. Education and Science, 41, 233–251. https://doi.org/10.15390/EB.2016.6322

Tüzün, Ü. N. (2016). Enhancing high school students’ critical thinking skills via enhancing their argumentation skills in science education [Ph. D. Dissertation]. Gazi University Institute of Educational Sciences.

Ulu, C., & Bayram, H. (2015). Effects of laboratory activities through the argumentation based inquiry approach on 7th grade students’ conceptual learning electricity in our daily life unit. Pamukkale University Journal of Education, 37(1), 61–75.

Van Eemeren, F. H., Grootendorst, R., & Henkemans, F. S. (1996). Fundamentals of argumentation theory: A handbook of historical backgrounds and contemporary applications. Lawrence Erlbaum Associates.

Yeşildağ-Hasançebi, F., & Günel, M. (2013). Effects of argumentation-based inquiry approach on disadvantaged students’ science achievement. Elementary Education Online, 12(4), 1056–1073. https://doi.org/10.17051/IO.82339.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i10.3296

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Hüseyin Polat, Fatma Bilge Emre

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).