JOB SATISFACTION AMONG TEACHERS IN LOWER SECONDARY SCHOOLS IN ALBANIA - AN EMPIRICAL STUDY / KËNAQËSIA E PUNËS E MËSUESVE NË SHKOLLAT E CIKLIT TE MESËM TË ULËT NË SHQIPËRI - STUDIM EMPIRIK

Enida Kume

Abstract


The aims of present study are the quantitative evaluation of job satisfaction among teachers in lower secondary schools in Albania, the identification of the factors responsible and ranking them according to the effect they have on teacher’s job satisfaction. A sample of 198 teachers in lower secondary schools was randomly selected. The findings of the study revealed: (i) Job satisfaction among Albanian teachers in the lower secondary education cycle is evaluated at the "Moderate" level (3.41 ± 0.47 scores; max 5 scores). It is more affected by the motivating factors that as hygiene factors. (ii) Job satisfaction in Albanian teachers in the lower secondary education cycle is an expression of a psycho-emotional state and their behavior towards the profession and task they perform. (iii) Job satisfaction is conditioned by factors related to: (a) remuneration policies; (b) relationships with colleagues and leaders; (c) motivation; (d) personal feelings; (e) working environment conditions: didactic tools; number of students in the class, workload outside the classroom; (iv) promotion does not result as a factor with a significant effect on job satisfaction among teachers.

Studimi ka si qëllim vlerësimi sasior të nivelit të kënaqësisë në punë tek mësuesit në shkollat e arsimit te mesme të ulëta në Shqipëri, identifikimin e faktorëve përgjegjës dhe renditjen e tyre sipas efektit që ata kanë në kënaqësinë e punës të mësuesve. Një kampion prej 198 mësues në shkollat e arsimit të mesëm të ulët, u zgjodh rastësisht. Studimi tregoi se: (i) Kënaqësia në punë midis mësuesve shqiptarë në ciklin e arsimit të mesëm të ulët vlerësohet në nivelin "Moderuar" (rezultatet 3.41 ± 0.47; maksimumi 5 pikë). Kënaqësia në punë e këtyre mësuesve ndikohet më shumë nga faktorët motivues te brendshëm se sa prej faktorëve të higjenës. (ii) Kënaqësia në punë tek mësuesit shqiptarë në ciklin e arsimit të mesëm të ulët është shprehje e gjendjes psiko-emocionale dhe e sjelljes së tyre ndaj profesionit dhe detyrës që kryejnë. (iii) Kënaqësia në punë kushtëzohet nga faktorë që lidhen me: (a) politikat e shpërblimit; (b) marrëdhëniet me kolegët dhe udhëheqësit; (c) motivimin; (d) ndjenjat personale; (e) kushtet e mjedisit të punës: mjetet didaktike, numri i studentët në klasë, ngarkesa e punës jashtë klasës; (iv) promovimi nuk rezulton si një faktor me një efekt të rëndësishëm në kënaqësinë e punës midis mësuesve.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


job satisfaction, factors, teachers in lower secondary schools / kënaqësia në punë, faktorët, mësuesit në shkollat e mesme të ulëta

Full Text:

PDF

References


Akhtar, Sh. N., Syed Imtiaz Hussain Naqvi, Muhammad Aamir Hashmi (2010). A comparative study of job satisfaction in public and private school teachers at secondary level. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2(2):4222-4228 December 2010, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/238384695_A_comparative_study_of_job_satisfaction_in_public_and_private_school_teachers_at_secondary_level

Amzat, I. H., Don, Y., Fauzee, S. O., Hussin, F. and Raman, A. (2017). Determining Motivators and Hygiene Factors among Excellent Teachers in Malaysia. The International Journal of Educational Management, 31, 78-97. https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2015-0023 Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1861056418?accountid=149218

Baluyos, R. G., Rivera, H. L., Esther L. Baluyos, E., L. (2019). Teachers’ Job Satisfaction and Work Performance. Open Journal of Social Sciences 07(08):206-221. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/335236589_Teachers'_Job_Satisfaction_and_Work_Performance

Bezati, F. (2012). Faktorët që ndikojnë në kënaqësinë e punës së mësuesve të arsimit bazë në Shqipëri Retrieved from https://www.yumpu.com/xx/document/view/38241991/doktoratura-fatmir-bezati-fakulteti-i-shkencave-sociale-

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2008). Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership. San Francisco: Jessy-Bass. Retrieved from https://www.amazon.com/Reframing-Organizations-Artistry-Choice-Leadership/dp/0787987999

Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35(5), 307–311. https://doi.org/10.1037/h0055617.

Demirta, Z. (2010). Teachers’ job satisfaction levels. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/251713327_Teachers'_job_satisfaction_levels

Dhull. K., Jain, M. (2017). A study of attitude towards teaching profession in relation to job satisfaction among secondary school teachers. International Education & Research Journal [IERJ]. Volume:3. Issue:1 January, 2017. Retrieved from http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/645

Gianina-Ana Massari (2015). Key factors of preschool and primary school teachers job satisfaction. PedActa. Volume 5, Number 1. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBoK714YbrAhVFNOwKHUQoDNsQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F19378093%2FKEY_FACTORS_OF_PRESCHOOL_AND_PRIMARY_SCHOOL_TEACHERS_JOB_SATISFACTION&usg=AOvVaw3KUxhSq1iV711zgp_UvNkn

Gritz, R. Mark, Theobald, Neil D. (1996).The Effects of School District Spending Priorities on Length of Stay in Teaching. Journal of Human Resources, v31 n3 p477-512. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ527069

Herzberg, F. (1964). The Motivation-Hygiene Concept and Problems of Manpower. Personnel Administration (27): 3–7

Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland: World Publishing. Retrieved from OCLC 243610

Herzerg, F. (1973). Motivation-hygiene theory as it applies to middle school principals. University of LaVerne, f. 96.

Hilmi, A., Ali, C., Niha. C. Herzberg's Motivation- Hygiene Theory Applied to High School Teachers in Turkey. European Journal of Multidisciplinary Studies. Jan-Apr 2016 Vol.1 Nr.4. Retrieved from https://journals.euser.org/files/articles/ejms_jan_apr_16_nr4/Hilmi.pdf

Hulin, C. L., & Judge, T. A. (2003). Job attitudes. In W. C. Borman, D. R. Ilgen, & R. J. Klimoski (Eds.), Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology, Vol. 12 (p. 255–276). John Wiley & Sons Inc. Retrieved from https://doi.org/10.1002/0471264385.wei1211

Ingersoll R. M. (2001). Teacher Turnover and Teacher Shortages: An Organizational Analysis, Retrieved from https://doi.org/10.3102%2F00028312038003499

Islam, S., Ali, N., (2013). U. S Motivation- Hygiene Theory: Applicability on Teachers, Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Motivation-Hygiene-Theory-%3A-Applicability-on-Islam-Ali/4574d2ee5a2ebbd86eafe37f836a3aa8efd83829

JoeAnn E. Newby. Job satisfaction of middle school principals in Virginia Doctor of education. Blacksburg, Virginia. (1999). Retrieved from https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1615&context=etd

Judge, T. A., & Watanabe, S. (1993). Another look at the job satisfaction-life satisfaction relationship. Journal of Applied Psychology, 78, 939-948. Retrieved from Job Satisfaction - Timothy A. Judge

K. Nigama, S. Selvabaskar, S, T. Surulivel, R. Alamelu, D. UthayaJoice (2018). Job Satisfaction Among School Teachers. International Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 119 No. 7 2018, 2645-2655. Retrieved from https://acadpubl.eu/jsi/2018-119-7/articles/7c/80.pdf

Kloep, M. and Tarifa, F. (1994). Working conditions, work style, and job satisfaction among Albanian teachers. Vol. 40, No. 2 (1994), p. 159- 172. Retrieved from https://www.academia.edu/21956163/Working_conditions_work_style_and_job_satisfaction_among_Albanian_teachers

Kotherrja, O. (2015). Motivimidheperformancanëpunë (mësuesit e institucionitshkollor). PhD thesis. Retrieved from http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2017/01/ORTENCA-KOTHERJA-DOKTORATURE-2015.pdf

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 1297–1349). Chicago: Rand-McNally. Retrieved from http://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Handbook%20of%20industrial%20and%20organizational%20psychology&pages=1297-1349&publication_year=1976&author=Locke%2CE.%20A

Locke, E. A. (1969). What Is Job Satisfaction. Organizational Behavior and Human Performance, 4, 309-336. Retrieved from https://doi.org/10.1016/0030-5073(69)90013-0

Maeda Langguyuan Kadtong, Musa Unos, Tomanda D. Antok, Muhamad Ali E. Midzid (2017). Teaching Performance and Job Satisfaction Among Teachers at Region XII. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325325348_Teaching_Performance_and_Job_Satisfaction_Among_Teachers_at_Region_XII

Menlo, A., Poppleton, P. (1990). A Five Country Study of the Work Perceptions of Secondary School Teachers in England, the United States, Japan, Singapore and West Germany (1986-88), in: Comparative Education, Vol. 26, No. 2-3, pp. 173-182, Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ417172

Murnane, R. and Olsen, J. R. (1990). The Effects of Salaries and Opportunity Costs on Length of Stay in Teaching: Evidence from North Carolina. Journal of Human Resources, 1990, vol. 25, issue 1, 106-124. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/pdfplus/145729

Njanja L. W., Mania. N. R., Kibet K. K., Njagi K. (2013). Effect of reward on employee performance: A case study of Kenya power and lighting company Ltd, Nakuru, Kenya. International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 21; fq.41-49, Retrieved from http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/21179

Ngimbudzi, F. W. (2009). Job satisfaction among secondary school teachers in Tanzania: The Case of Njombe District. Master’s Thesis in Education. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/25482/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201010152985.pdf

Perie, M., Baker, David P. (1997). Job Satisfaction among America's Teachers: Effects of Workplace Conditions, Background Characteristics, and Teacher Compensation. Statistical Analysis Report. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED412181.pdf

Sodoma, Boris (2006). Job satisfaction of Iowa public school principals, Electronic Theses and Dissertations, 764. Retrieved from https://scholarworks.uni.edu/etd/764

Somech, A., Drach-Zahavy, A. (2000). Understanding extra-role behavior in schools: The relationships between job satisfaction, sense of efficacy, and teachers’ extra-role behavior. Teacher and Teacher Education, 16, 649-659. Retrieved from https://www.academia.edu/34269010/

Stinebrickner. T. (1998). An Empirical Investigation of Teacher Attrition. Economics of Education Review, vol. 17, issue 2, 127-136.Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272-7757(97)00023-X

Shabbir, A. Wei. S. (2015). Job Satisfaction Variance among Public and Private School Teachers, Case of Pakistan Administrative Kashmir. Mediterranean Journal of Social Sciences. MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 6 No 4 S1 July 2015. Retrieved from https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/7045/6749

Sharma, R. D. and Jyoti, J. (2006). Job satisfaction among school teachers. IIMB Management.Review,18(4),349-363. Retrieved from http://scholar.google.com/citations?user=QR3rp9cAAAAJ&hl=en

Tasnim, Sh. (2006). Job Satisfaction among Female Teachers: A study on primary schools in Bangladesh. Retrieved from http://hdl.handle.net/1956/1474

Teck Hong Tan and Amna Waheed (2011). Herzberg’s motivation-hygiene theory and job satisfaction in the Malaysian retail sector: the mediating effect of love of money Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30419/

Tirana, J. (2018). Impakti i stilit të drejtimit në nivelin e motivacionit dhe kënaqësisë së mësuesve në shkollë. Phd thesis. Retrieved from http://www.doktoratura.unitir.edu.al/2018/07/impakti-i-stilit-te-drejtimit-te-drejtimit-ne-nivelin-e-motivacionit-dhe-kenaqesise-se-mesuesve-ne-shkolle/

Vroom, V. H. (1995). Work and Motivation. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Retrieved from https://www.worldcat.org/title/work-and-motivation/oclc/30812728

Wanous, J. P., & Lawler, E. E. (1972). Measurement and meaning of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 56, 95–105. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1037/h0032664

Weiss, H. M. (2002). Deconstructing Job Satisfaction: Separating Evaluations, Beliefs and Affective Experiences. Human Resource Management Review, 12, 173-194. Retrieved from

http://dx.doi.org/10.1016/S1053-4822(02)00045-1

Zembylas, M., & Papanastasiou, E. (2006). Sources of Teacher Job Satisfaction and Dissatisfaction in Cyprus. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 36, 229-247. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/03057920600741289

Zhilla, E. (2014). Motivacioni dhe nevojat e punonjësve akademikë në universitetet publike në Shqipëri. PhD thesis. Retrieved from http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/12/Doktoratura-Eralda-Zhilla-Fakulteti-i-Shkencave-Sociale-Departamenti-i-Psikologji-Pedagogjise.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i11.3334

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Enida Kume

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).