COMPARING THE EXECUTIVE FUNCTION SKILLS OF TURKISH AND REFUGEE PRESCHOOL CHILDREN: FLEXIBLE ITEM SELECTION TASK (FIST) / OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ TÜRK VE MÜLTECİ ÇOCUKLARIN YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: NESNE SEÇİMİNDE ESNEKLİK GÖREVİ (NSEG)

Nuran Tuncer

Abstract


Executive function skills constitute an important basis for learning and adaptation in early childhood. The executive function skills can easily improve in children who uses good practices in preschool. These skills are especially important because they help children overcome all complex tasks required to manage themselves. The aim of the present study was to examine abstraction and cognitive flexibility components, which are important components of executive functions, in 4-6-year-old Turkish children and refugee children attending kindergarten and nursery school using Flexible Item Selection Task (FIST). In addition, the research aimed to compare the abstraction and cognitive flexibility according to gender and age variables using three different sections: Turkish students attending kindergarten, Turkish students attending nursery school and refugee children attending nursery school. The study was a survey type of quantitative research, and a cross-sectional survey approach was used. The participants were 99 Turkish and refugee children who were 4-6-year-old and attended kindergarten and nursery schools in central town of a province in Turkey. The schools where 48-60-month-old children are taught are called kindergarten in Turkey while the schools for 61-72-month-olds are called nursery schools. The study included one kindergarten and two nursery schools. These schools are located in the city center, long distances from each other and in different neighborhoods. The Turkish children in the study were both kindergarten and nursery school children whereas refugee children were only nursery school children who attended to the nursery school together with Turkish children. Children were evaluated by their class-gender and class-age combinations. There were 16 Turkish boys and 16 Turkish girls attending kindergarten, 17 Turkish boys and 19 Turkish girls attending nursery school, and 16 refugee boys and 15 refugee girls attending nursery school. In terms of class-age combinations, there were 15 Turkish students in kindergarten, 16 Turkish students in nursery school and 16 refugee students in nursery school in 48-60-month age group while 61-72 months age group had 17 Turkish students in kindergarten, 20 Turkish students in nursery school and 15 refugee students in nursery school. Flexible Item Selection Task (FIST) was used as the data collection tool in the study. The implementation of the measuring tool was carried out individually with each child by the researcher and took about 10 minutes. The results of the study revealed that there was no significant difference among Turkish kindergarten, nursery school and refugee children nursery school groups for abstraction scores based on gender and age groups. However, a significant difference was found between Turkish and refugee children for the cognitive flexibility scores. While the gender and age groups of Turkish and refugee children attending kindergarten had no significant differences for the abstraction component, there was a significant difference between gender and age groups for cognitive flexibility scores. For a more detailed analysis, studies dealing with high-level cognitive skills and working memory, one of the components of executive functions, are needed.

Yürütücü işlev becerileri erken çocukluk yıllarında öğrenme ve uyum için önemli bir temel oluşturmaktadır. Okul öncesi dönemde iyi uygulamalarla pratik yapan çocukların yürütücü işlev becerileri kolayca gelişebilmektedir. Bu beceriler çocukların özellikle kendilerini yönetebilmelerini gerektiren tüm karmaşık görevleri üstesinden gelmesine yardımcı olacağı için önemlidir. Bu çalışmanın amacı anaokulu ve anasınıfına devam eden 4-6 yaş Türk çocuklarla mülteci çocukların yürütücü işlevlerin önemli bileşenlerinden olan soyutlama becerisi ve bilişsel esnekliği, Nesne Seçiminde Esneklik Görevi (NSEG) kullanarak incelemektir. Aynı zamanda araştırmada 4-6 yaş çocukları anaokulu, anasınıfı ve mülteci çocuklar olmak üzere üç farklı kesit alınarak cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre soyutlama becerisi ve bilişsel esnekliği karşılaştırmak amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma modellerinden tarama modeli niteliğindedir. Tarama modellerinden kesitsel tarama modeli olarak tanımlanmaktadır. Araştırmada 4-6 yaş arasındaki Türk ve mülteci çocukların yürütücü işlevlerinin karşılaştırılması örneklemindeki katılımcılar Türkiye'nin bir şehir merkezinde bulunan anaokulu ve anasınıfına devam eden Türk ve mülteci çocuklardan oluşmaktadır. Katılımcılar Türkiye'de bir il merkezinde bulunan anaokulu ve anasınıfına giden 4-6 yaşlarındaki 99 Türk ve mülteci çocuktu. Türkiye'de 48-60 aylık çocukların eğitim gördüğü okullara anaokulu, 61-72 aylık çocukların ait okullara ise anasınıfı adı verilmektedir. Çalışmada bir anaokulu ve iki anasınıfı içeriyordu. Bu okullar şehir merkezinde, birbirinden uzun mesafelerde ve farklı mahallelerde yer alıyordu. Çalışmaya katılan Türk çocukları hem anaokulu hem de anasınıfı çocukları iken, mülteci çocukları sadece, Türk çocuklarla birlikte anasınıfına giden çocuklar. Çocuklar sınıf-cinsiyet ve sınıf-yaş kombinasyonları şeklinde değerlendirildi. Çalışma, anaokuluna giden 16 Türk erkek ve 16 Türk kızı, anasınıfına giden 17 Türk erkek ve 19 Türk kızı, anasınıfına giden 16 mülteci erkek ve 15 mülteci kızı içeriyordu. Sınıf-yaş kombinasyonları olarak, 48-60 ay yaş grubunda, anaokuluna giden 15 Türk öğrenci, anasınıfına giden 16 Türk öğrenci ve anasınıfına giden 16 mülteci öğrenci varken, 61-72 ay yaş grubunda, anaokuluna giden 17 Türk öğrenci, anasınıfına giden 20 Türk öğrenci ve anasınıfına giden 15 mülteci öğrenci bulunuyordu. Çalışmada veri toplama aracı olarak Nesne Seçiminde Esneklik Görevi ölçeği kullanılmıştır. Ölçüm aracının uygulanması her çocuk için araştırmacı tarafından bireysel olarak gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Toplamda çalışma grubu olarak belirlenen 99 okulöncesi dönemi çocuğu ile araştırma yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Flexible Item Selection Task (FIST) aracı kullanılmıştır. Yaklaşık 10 dakika süren ölçme aracının uygulanması araştırmacı tarafından her bir çocukla bireysel olarak yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, çalışmaya katılan okulöncesi çocuklarının bulunduğu Türk anaokulu anasınıfı ve mülteci çocuk gruplarına göre soyutlama becerileri puanlarında, yaşa ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Buna karşılık Türk ve mülteci çocukların bilişsel esneklik puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bunun yanında, anaokuluna devam eden Türk ve mülteci çocukların cinsiyetlerine ve yaşlarına göre soyutlama becerilerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, bilişsel esneklik puanları arasında cinsiyet ve yaşa göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Durumun daha detaylı analizi için üst düzey bilişsel becerileri kapsayan ve yürütücü işlevlerin bileşenlerinden biri olan çalışma belleğinin ölçüldüğü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords


abstraction component, cognitive flexibility, early childhood education, pre-school education, pre-school teacher / bilişsel esneklik, erken çocukluk eğitimi, okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmeni, soyutlama becerisi

Full Text:

PDF

References


Ahçı, Z. G. (2016). 3-5 year olds’ executive function performances and its relationship with language abilities. 1. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(2), 84.

Akpınar, T. (2017). The problems of Syrian refugee children and women in turkey in the context of social policy. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(03), 16-29.

Alpaydın, Y. (2017). An analysis of educational policies for school-aged Syrian refugees in Turkey. Journal of Education and Training Studies, 5(9), 36-44.

Altunkol, F. (2011). The effects of a cognitive flexibility education program on high school students' cognitive flexibility, perceived stress levels and coping styles. (Unpublished Ph.D. thesis), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Anderson, C. M. (1998). Aggressive communication traits and their relationships with the cognitive flexibility scale and the communication flexibility scale. Journal of Social Behavior and Personality, 13(3), 531-540.

Asıcı, E., İkiz, F. E. (2015) A pathway to happiness: Cognitive flexibility. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35(3), 191-211.

Aydın, H. & Kaya, Y. (2017). The educational needs of and barriers faced by Syrian refugee students in Turkey: a qualitative case study, Intercultural Education, 28(5), 456-473. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v9n9p74.

Balaguru, S. (2004). Acculturation and its impact on child rearing and child behavioral problems: A study of Asian-Indian immigrant families. Unpublished PhD Dissertation, The Faculty of the Curry School of Education University of Virginia. Virginia, US.

Barnett, W. S., Jung, K., Yarosz, D. J., Thomas, J., Hornbeck, A., Stechuk, R., & Burns, S. (2008). Educational effects of the Tools of the Mind curriculum: A randomized trial. Early Childhood Research Quarterly, 23(3), 299-313. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2009.12.002.

Beltekin, N. (2016). Turkey’s progress toward meeting refugee education needs. The example of Syrian refugees. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 175-190. Doi:10.14689/ejer.2016.66.10.

Bennett, J. & Müller, U. (2010). The development of flexibility and abstraction in preschool children. Merrill-Palmer Quarterly, 56(4), 455-473.

Bennett, C. I. (2007). Comprehensive multicultural education: Theory and practice (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Benson, J. E., Sabbagh, M. A., Carlson, S. M., & Zelazo, P. D. (2013). Individual differences in executive functioning predict preschoolers’ improvement from theory-of-mind training. Developmental Psychology, 49(9), 1615. https://doi.org/10.1037/a0031056.

Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. Child development, 81(6), 1641-1660. Doi:10.1111/j.1467-8624.2010.01499.

Best, J. R., Miller, P. H., & Naglieri, J. A. (2011). Relations between executive function and academic achievement from ages 5 to 17 in a large, representative national sample. Learning and Individual Differences, 21(4), 327-336. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.01.007.

Blaye, A., & Chevalier, N. (2011). The role of goal representation in preschoolers’ flexibility and inhibition. Journal of experimental child psychology, 108(3), 469-483. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2010.09.006.

Blaye, A., & Jacques, S. (2009). Categorical flexibility in preschoolers: Contributions of conceptual knowledge and executive control. Developmental Science, 12(6), 863-873. Doi:10.1111/j.1467-7687.2009.00832.x.

Bilgiç, R. & Bilgin, M. (2016). Analysis of the relationship between the cognitive flexibility levels and decision strategies in adolescents based on sex and education level. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 39-55. Doi:10.29065/usakead.232432Cited By: 2

Birman, D. (2002). Mental health of refugee children: A guide for the ESL teacher.

Brocki, K. C., & Bohlin, G. (2004). Executive functions in children aged 6 to 13: A dimensional and developmental study. Developmental neuropsychology, 26(2), 571-593. Doi:10.1207/s15326942dn2602_3.

Brocki, K. C., & Tillman, C. (2014). Mental set shifting in childhood: the role of working

memory and inhibitory control. Infant and Child Development, 23(6), 588-604. Doi:10.1002/icd.1871

Buttelmann, F., & Karbach, J. (2017). Development and plasticity of cognitive flexibility in early and middle childhood. Frontiers in psychology, 8, 1040. Doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01040.

Bourgonje, P. (2010). Education for refugee and asylum-seeking children in OECD countries: Case studies from Australia, Spain, Sweden and the United Kingdom. Brussels Education International. 50, 1-12.

Cahalan, M., & Perna, L. (2015). Indicators of Higher Education Equity in the United States: 45 Year Trend Report. Pell Institute for the Study of Opportunity in Higher Education.

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem.

Candappa, M. and Egharevba, I. (2000). Extraordinary childhoods: the social lives of refugee children’, in Children 5-16 Research Briefing Number 5. Economic and Social Research Council.

Carlson, S. M. (2005). Developmentally sensitive measures of executive function in preschool children. Developmental neuropsychology, 28(2), 595-616. Doi:10.1207/s15326942dn2802_3.

Cartwright, K. B. (2012). Insights from cognitive neuroscience: The importance of executive function for early reading development and education. Early Education & Development, 23(1), 24-36. DOI: 10.1080/10409289.2011.615025.

Cerit, T. (2007). The perception of familial relations in adolescents according to a number of variables. (Unpublished master's thesis), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ceyhan, M. A. & Koçbaş, D. (2011). Göç ve çok dillilik bağlamında okullarda okuryazarlık edinimi. LAS projesi Türkiye raporu, İstanbul. 06.03.2017 tarihinde https://www.unipotsdam.de/fileadmin01/projects/daf/LAS_AyanCeyhan_Ko%C3%A7bas.pdf adresinden erişilmiştir.

Ciarino, S. Bonino, S. & R., Miçeli. (2006). Cognitive Flexibility and Social Competence from Childhood to Early Adolescence. Cognition, Brain, Behavior,10 (2006), 343-366.

Cragg, L., & Nation, K. (2007). Self-ordered pointing as a test of working memory in typically developing children. Memory, 15(5), 526-535. DOI: 10.1080/09658210701390750.

Cooper-Kahn, J., & Foster, M. (2013). Boosting executive skills in the classroom: A practical guide for educators: John Wiley & Sons.

Coşgun, B. (2019). Self-regulation in at-risk children: exploring factors that affect cognitive functions in refugee children. Boğaziçi Üniversitesi (Unpublished master's thesis), İstanbul.

Cummins, J. (1980). The construct of language proficiency in bilingual education. Current issues in bilingual education, 81-103.

Dajani, D. R., Odriozola, P., Winters, M., Voorhies, W., Marcano, S., Baez, A., Uddin, L. Q. (2020). Measuring Cognitive Flexibility with the Flexible Item Selection Task: From fMRI Adaptation to Individual Connectome Mapping. Journal of Cognitive Neuroscience, 32(6), 1026-1045. Doi:10.1162/jocn_a_01536.

Dalhouse, D. W. & Dalhouse, A. D. (2009), When two elephants fight the grass suffers: Parents and teachers working together to support the literacy development of Sudanese youth, Teaching and Teacher Education, 25, pp. 328-335. Doi:10.1016/j.tate.2008.07.014.

Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C., & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. Neuropsychologia, 44(11), 2037-2078. Doi:10.1016/j.neuropsychologia.2006.02.006.

Dettlaff, A. J., & Fong, R. (Eds.). (2016). Immigrant and refugee children and families: Culturally responsive practice. Columbia University Press.

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168. Doi:1146/annurev-psych-113011-143750.

Dilworth-Bart, J. E. (2012). Does executive function mediate SES and home quality associations with academic readiness? Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 416-425. Doi:10.1016/j.ecresq.2012.02.002.

Dryden-Peterson, S. (2011). Refugee Education. A Global Review. Geneva: UNHCR.

Espy, K. A. (1997). The Shape School: Assessing executive function in preschool children. Developmental Neuropsychology, 13(4), 495-499. Doi:10.1080/87565649709540690.

Duncker, K., & Lees, L. S. (1945). On problem-solving. Psychological monographs, 58(5), i.

Emin, M. N. (2019). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi. SET Vakfı İktisadi İşletmesi.

Evans, G. W. (2006). Child development and physical environment. Annual Review

Psychology, 57, 423-451. Doi:10.1146/annurev.psych.57.102904.190057.

Fazel, M., Reed, R. V., Panter-Brick, C. & Stein, A. (2012). Mental health of displaced and refugee children resettled in high-income countries: Risk and protective factors. Lancet. 379: 266–82. Doi:10.1016/S0140-6736(11)60051-2.

Ferfolja, T. (2009). The refugee action support program: Developing understandings of diversity, in Teaching Education, 20(4), 395-407. Doi:10.1080/10476210902741239.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.

Garon, N., Bryson, S. E., & Smith, I. M. (2008). Executive function in preschoolers: a review using an integrative framework. Psychological bulletin, 134(1), 31. Doi.10.1037/0033- 2909.134.1.31.

Gelman, S. A & Kalish, CW (2006). Conceptual development. Handbook of child psychology, Doi:10.1016/j.tics.2009.03.006.

Gentner, D., & Lowenstein, J. (2002). Language, literacy, and cognitive development: The development and consequences of symbolic communication, chapter Relational language and relational thought: Lawrence Erlbaum Associates, Mahweh, NJ.

Geurts, H. M., Verté, S., Oosterlaan, J., Roeyers, H., & Sergeant, J. A. (2004). How specific are executive functioning deficits in attention deficit hyperactivity disorder and autism? Journal of child psychology and psychiatry, 45(4), 836-854. Doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00276.x.

Gökdağ, A., (2020). Investigation of number sense and cognitive flexibility levels of preschool children aged 5-6. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Unpublished master's thesis), İstanbul.

Grigorenko, E. L., & Sternberg, R. J. (2000). Elucidating the etiology and nature of beliefs about parenting styles. Developmental Science, 3(1), 93-112. https://doi.org/10.1111/1467-7687.00103.

Gümüşten, D. (2017). Review on intervention programs for refugee children’s education and adaptation. Nesne-Psikoloji Dergisi, 5(10), 247-264.

Günek. F., (2020). Examining the challenges of preschool teachers working with refugee children through various variables Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. (Unpublished master's thesis), Çanakkale.

Gürbüz, E. K. (2017). Cognitive flexibility and self-efficacy levels of pedagogical formation program students. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Unpublished master's thesis), Bolu.

Güven, G., Azkeskin, K., Yılmaz, E. (2018). Okul öncesi eğitim alan Suriyeli mülteci çocukların eğitiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Çocuk Gelişim Kongresi, Ankara.

Hampton, J. A. (2003). Abstraction and context in concept representation. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 358(1435), 1251-1259. https://doi.org/10.1098/rstb.2003.1314.

Harris, K. I. (2016). Supporting executive function skills in early childhood: Using a peer buddy approach for community, confidence, and citizenship. Journal of Education and Training, 3(1), 158-175. doi: http://dx.doi.org/10.5296/jet.v3i1.8837.

Hart, R. (2009). Child refugees, trauma and education: interactionist considerations on social and emotional needs and development, Educational Psychology in Practice, 25(4), pp. 351-368. https://doi.org/10.1080/02667360903315172.

Hasçuhadar, B., & Coşkun, H. (2018). The mediator role of cognitive flexibility in the relationship between delay of gratification and creativity in pre-school children. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 230-249.

Hill, A. (2008). Predictors of relationship satisfaction: the link between cognitive flexibility, compassionate love and level of differentiation (Unpublished Ph.D. thesis) Alliant International University, Los Angeles, USA.

Hodes, M. (2000). Psychologically distressed refugee children in the United Kingdom. Child Psychology and Psychiatry Review, 5(2), 57-68. https://doi.org/10.1111/1475-3588.00286.

Jacobsen, G. M., de Mello, C. M., Kochhann, R., & Fonseca, R. P. (2017). Executive functions in school‐age children: Influence of age, gender, school type and parental education. Applied Cognitive Psychology, 31(4), 404-413. https://doi.org/10.1002/acp.3338.

Jacques, S., Zelazo, P., Lourenco, S., & Sutherland, A. (2008). The role of labeling on the development of cognitive flexibility. Manuscript under revision.

Jacques, S. & Zelazo, P. D. (2001). The Flexible Item Selection Task (FIST): a measure of executive function in preschoolers. Developmental Neuropsychology, 20 (3), 573–591. https://doi.org/10.1207/S15326942DN2003_2.

Isquith, P. K., Gioia, G. A., & Espy, K. A. (2004). Executive function in preschool children: Examination through everyday behavior. Developmental neuropsychology, 26(1), 403-422. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2601_3.

Kağnıcı, D. Y. (2017). Suriyeli mülteci çocukların kültürel uyum sürecinde okul psikolojik danışmanlarına düşen rol ve sorumluluklar. Elementary Education Online, 16(4).

Kaplan, A., & Elif, A. (2015). Ortaokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eşitsizlik Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 130-153.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Kardeş, S., & Akman, B. (2018). Suriyeli sığınmacıların eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. Elementary Education Online, 17(3). doi 10.17051/ilkonline.2018.466333.

Kaufman, C. (2010). Executive Function in the Classroom: Practical Strategies for Improving Performance and Enhancing Skills for All Students: ERIC.

Kaya, A. (2019). Suriyeli mülteci çocukların eğitimi üzerine bir araştırma: Geçici eğitim merkezleri ve müfredatları. Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü (Unpublished master's thesis), İstanbul.

Kirk, J., & Cassity, E. (2007). Minimum standards for quality education for refugee youth. Youth Studies Australia, 26(1), 50.

Kirova, A. (2010). Children's representations of cultural scripts in play: Facilitating transition from home to preschool in an intercultural early learning program for refugee children. Diaspora, Indigenous, and Minority Education, 4(2), 74-91. https://doi.org/10.1080/15595691003635765.

Kim, H. Y., Brown, L., Dolan, C. T., Sheridan, M., & Aber, J. L. (2020). Post-migration risks, developmental processes, and learning among Syrian refugee children in Lebanon. Journal of Applied Developmental Psychology, 69, 101142. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101142.

Koç, G. G. (2020). Bilişsel esneklik ve psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sakarya Üniversitesi, (Unpublished master's thesis), Sakarya.

Korkut. M., (2018). Refugee children's problems and expectations. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Unpublished master's thesis), Samsun.

Kovinthan, T. (2016). Learning and Teaching with Loss: Meeting the Needs of Refugee Children Through.

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Bökeoğlu, Ç. Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik. Pegem Yayıncılık, Ankara.

Kömür, B. E. (2018). Üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Unpublished master's thesis), İstanbul.

Küçüködük, C. (2015). 3-5 yaş arasında ve anaokuluna giden çocuk annelerinin ayrılma kaygısı ve bağlanma biçimleri ile çocuğun davranışları ve ayrılma kaygısı arasındaki ilişki: Bilişsel esnekliğin aracı rolü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Unpublished master's thesis), Ankara.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Loring, D. W., & Fischer, J. S. (2004). Neuropsychological assessment: Oxford University Press, USA.

Logue, S. F., & Gould, T. J. (2014). The neural and genetic basis of executive function: attention, cognitive flexibility, and response inhibition. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 123, 45-54. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2013.08.007.

Loewen, S. (2004). ‘Second language concerns for refugee children’, in R. Hamilton and D. Moore (eds.) Educational Interventions for Refugee Children: Theoretical Perspectives and Implementing Best Practice. London: Routledge. Pp. 35-52.

Marriott, K. (2001) Living in Limbo: Young Separated Refugees in the West Midlands. West Midlands: Save the Children.

Martin, M. M., & Anderson, C. M. (1998). The cognitive flexibility scale: Three validity studies. Communication Reports, 11(1), 1-9. https://doi.org/10.1080/08934219809367680.

Martin, M. M., Anderson, C. M., & Thweatt, K. S. (1998). Aggressive communication traits and their relationships with the cognitive flexibility scale and the communication flexibility scale. Journal of Social Behavior and Personality, 13(3), 531.

Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76, 623-626. https://doi.org/10.2466/pr0.1995.76.2.623.

Matthews, J. (2008). ‘Schooling and settlement: Refugee education in Australia’, in International Studies in Sociology of Education. 18(1), 31-45. https://doi.org/10.1080/09620210802195947.

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive psychology, 41(1), 49-100. https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734.

Moore, A., & Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and Cognition, 18, 176-186. https://doi.org/10.1016/j.concog.2008.12.008.

Moralı, G. (2018). The problems faced in teaching Turkish as a foreign language to Syrian refugee children. OPUS International Journal of Society Researches, 8(15), 1426-1449. DOI: 10.26466/opus.443945

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Psychology Press.

Nayfeld, I., Fuccillo, J., & Greenfield, D. B. (2013). Executive functions in early learning: Extending the relationship between executive functions and school readiness to science. Learning and Individual Differences, 26, 81-88. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.04.011.

Oikonomidoy, E. (2010). Zooming into the school narratives of refugee students. Multicultural Perspective,12(2),74-80. https://doi.org/10.1080/15210960.2010.481186

Özcan, D. A., & Esen, B. K. (2016). The investigation of adolescents' cognitive flexibility and self- efficacy International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(24), 1-10.

Özge, Y. (2011) The effects of problem-based learning on cognitive flexibility, self-regulation skills and students' achievements. (Unpublished master's thesis), Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Pinson, H. & Arnot, M. (2010). Local conceptualization of the education of asylum-seeking and refugee students: from hostile to holistic models. International Journal of Inclusive Education, 14(3), 247-267. https://doi.org/10.1080/13603110802504523.

Romine, C. B., & Reynolds, C. R. (2005). A model of the development of frontal lobe functioning: Findings from a meta-analysis. Applied neuropsychology, 12(4), 190-201. https://doi.org/10.1207/s15324826an1204_2.

Roxas, K. (2011), Tales from the front line: Teachers’ responses to Somali Bantu refugee students, Urban Education, 46(3), pp. 513-548. https://doi.org/10.1177/0042085910377856.

Rutter, J. (2006). Refugee children in the UK. McGraw-Hill Education (UK).

Sağlam, H. İ., & Kanbur, N. İ. (2017). Investigation attitudes towards refugee students of class teachers' in terms of several variables. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323. Doi: 10.19126/suje.335877.

Sallan Gül, S., Türkmen, E., & Kahya Nizam, Ö. (2019). Most defenseless state of labor in Turkey: being Syrian refugee child worker the case of Şanlıurfa Çalışma ve Toplum, 2(61), 917-940.

Sezgin, H. (2019). “Avrupa’da kayıp refakatsiz mülteci çocuklar”, İnsani Sosyal Araştırmalar Merkezi Araştırma 104, Ağustos 2019.

Smidts, D. P., Jacobs, R., & Anderson, V. (2004). The object classification task for children (OCTC): a measure of concept generation and mental flexibility in early childhood. Developmental neuropsychology, 26(1), 385-401. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2601_2.

Stanley, K. (2001) Cold comfort: Young separated refugees in England. London: Save the Children.

Son, J. Y., Smith, L. B., & Goldstone, R. L. (2008). Simplicity and generalization: Short-cutting abstraction in children’s object categorizations. Cognition, 108(3), 626-638. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2008.05.002.

Stevens, A. D. (2009). Social problem-solving and cognitive flexibility: Relations to social skills and problem behavior of at-risk young children. Seattle: Seattle Pacific University Press.

Suarez-Orozco, C., & Suarez-Orozco, M. (2001). Children of immigration. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Şafak, Ş., Çopur, Z. & Özkan, M. A. (2006). Çocukların evle ilgili faaliyetlere harcadıkları zamanın incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, 18 Aralık 2020, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/sszcmao.pdf.

Şeker, B. D., & Aslan, Z. (2015). Refugee children in the educational process: a social psychological assessment Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 86-105. DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.8234.

Tan, Ş. (2016). SPSS ve excel uygulamalı temel istatistik-1. Pegem Yayıncılık, Ankara.

Thabet, A., Abed, Y. & Vostanis, P. (2004). Comorbidity of PTSD and depression among refugee children during war conflict. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(3), 533-542. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00243.x.

Tuncer, N., & Avcı, N. (2019). Developing a tool to evaluate competence of pre-school teachers to use strategies supporting children’s executive functioning Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (52), 212-236. https://doi.org/10.21764/maeuefd.552000.

Tuncer, N., & Avcı, N. (2018). Classroom strategies promoting the development of preschoolers’ executive functions (a qualitative analysis). International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(32), 1224-1283.

Tuncer, N. (2018). An analysis of the effectiveness of the teacher training program regarding supporting preschool children's executive functions. (Unpublished Ph.D. thesis), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tutuş, A. (2019). The relationship between the ways of coping with stress and cognitive flexibility of adolescents between 11-14 years of age. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Unpublished master's thesis) Mersin.

Tüzün, I. (2017). Türkiye’de mülteci çocukların eğitim hakkını ve karşılıklı uyumu destekleyen yaklaşımlar, politikalar ve uygulamalar. In Byy.: European Liberal Forum.

Uzun, E. M., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1).

Vandenbroucke, L., Verschueren, K., & Baeyens, D. (2017). The development of executive functioning across the transition to first grade and its predictive value for academic achievement. Learning and Instruction, 49, 103-112. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.12.008.

Vernon-Feagans, L., Willoughby, M., & Garrett-Peters, P. (2016). Predictors of behavioral regulation in kindergarten: Household chaos, parenting, and early executive functions. Developmental Psychology, 52(3), 430. https://doi.org/10.1037/dev0000087

Vitiello, V. E., & Greenfield, D. B. (2017). Executive functions and approaches to learning in predicting school readiness. Journal of Applied Developmental Psychology. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2017.08.004.

Wagner, T. M. (2013). Supporting refugee children in Pennsylvania public schools (Unpublished Doctoral dissertation), University of Pittsburgh, USA.

Welsh, J. A., Nix, R. L., Blair, C., Bierman, K. L., & Nelson, K. E. (2010). The development of cognitive skills and gains in academic school readiness for children from low-income families. Journal of Educational Psychology, 102(1), 43. https://doi.org/10.1037/a0016738.

Werner, H. (1948). Comparative psychology of mental development.

Wong, S. S., Jacques, S., & Zelazo, P. D. (2008). A preliminary investigation of the effects of emotional stimuli on 4-year-old children? abstraction and cognitive flexibility on the flexible item selection task (FIST). University of Toronto Journal of Undergraduate Life Sciences, 2(1).

Yavuz, Ö., & Mızrak, S. (2016). Education of school-age children in emergencies: the case of Syrian refugees in Turkey. Göç Dergisi, 3(2), 175-199.

Yaylacı, G. F., Serpil, H., & Yaylacı, A. F. (2017). Refugee and asylum-seeker education from stakeholder perspectives: Eskişehir case. Mediterranean Journal of Educational Research, Issue 22, Year 2017, pp.101-117.

Zelazo, P. D. (2004). The development of conscious control in childhood. Trends in cognitive sciences, 8(1), 12-17. https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.11.001.

Zelazo, P. D. (2015). Executive function: Reflection, iterative reprocessing, complexity, and the developing brain. Developmental Review, 38, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.07.001.

Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2012). Hot and cool executive function in childhood and adolescence: Development and plasticity. Child Development Perspectives, 6(4), 354-360. S https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00246.x.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i1.3535

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Nuran Tuncer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).