INVESTIGATION OF STUDENTS' COGNITIVE STRUCTURES AND CHANGES IN UNDERSTANDING ON THE TOPIC OF “INVENTIONS” USING WORD ASSOCIATION TESTS / KELIME İLIŞKILENDIRME TESTI ILE ‘’İCATLAR’’ KONUSUNA ILIŞKIN ÖĞRENCILERIN BILIŞSEL YAPILARININ VE KAVRAMSAL DEĞIŞIMLERININ İNCELENMESI

Eda Bütün Kar

Abstract


Word association tests, first used in the field of psychology to understand people's subconscious thoughts, began to be used in the field of education over time to determine the kind of connections students make between concepts, reveal misconceptions, and assess whether these connections are sufficient. In this study, word association tests were used as a pre-test and post-test to reveal students’ misconceptions, the kinds of connections they made between concepts, and to see whether these connections were sufficient or not. The study sample comprised 32 3rd grade students. A word association test prepared by the researcher was used as the data collection tool in the study. The word association test consisted of the words “invent,” “inventor,” “technology,” “need,” and “innovation.” The cut-off point technique was used to analyze the data of the word association test. The pre-test indicated that the students frequently talked about key concepts from daily life. It was observed that the students had some misconceptions. The post-test revealed that the involvement of students' responses to key concepts with the subject increased, and misconceptions were largely eliminated.

 

İlk olarak psikoloji alanında, insanların bilinçaltındaki düşüncelerini ortaya çıkarma amacıyla kullanılan kelime ilişkilendirme testleri zaman içinde eğitim alanında öğrencilerin kavramlar arasında kurdukları bağlantıları, bu bağlantıların yeterliliğini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu çalışmada da kelime ilişkilendirme testleri ile ön test ve son test olarak öğrencilerin kavramlar arasında kurdukları bağlantıların, bu bağlantıların yeterliliğinin ve kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini otuz iki 3. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testi “icat, mucit, teknoloji, ihtiyaç, yenilik” kelimelerinden oluşmaktadır. Kelime ilişkilendirme testinin verilerini analiz etmek için kesme noktası tekniği kullanılmıştır. Yapılan ön test sonucunda öğrencilerin anahtar kavramlara yönelik olarak sıklıkla günlük yaşamdan yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca ön test sonucunda öğrencilerin birtakım kavram yanılgılarına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Son test sonucunda ise öğrencilerin anahtar kavramlara verdikleri yanıtların konu ile ilişkisinin arttığı, kavram yanılgılarının büyük oranda ortadan kalktığı gözlenmiştir. 

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


word association test, constructivist education approach, evaluation processes / ilişkilendirme testi, yapılandırmacı yaklaşım, değerlendirme süreci

Full Text:

PDF

References


Acar, M. & Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3), 354-363.

Anderson, R. (1998). Why talk about different ways to grade? The shift from traditional assessment to alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 5–15.

Bahar, M., Johnstone A. H. & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33:3, 134-141.

Bahar, M., Özatlı, N. S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85.

Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. VA: Association for the Supervision and Curriculum Development.

Dollinger, S. J., Levin, E. L. & Robinson, A. E. (1991). The word association implication test. Journal of Personality Assessment, 57, 368-380.

Duban, N. & Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.

Enguix, G. B., Rapp, R. & Zock, M. (2014). A graph-based approach for computing free word associations. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14), pages 3027– 3033.

Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığı ile bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(2), 136-154.

Galton, F. (1879). Psychometric experiments. Brain, 2, 149-162.

Gao, X. & Grisham-Brown, J. (2011). The use of authentic assessment to report accountability data on young children’s language, literacy and pre-math competency. International Education Studies, 4(2), 41-53.

Gelbal, S. & Kelecioğlu H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Güneş T., Dilek N. Ş., Demir E. S., Hoplan M. & Çelikoğlu M. (2010). Öğretmenlerin kavram öğretimi, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmaları üzerine nitel bir araştırma. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, 936-944, Antalya/Turkey.

Işıklı, M, Taşdere, A. & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.

İstifçi, İ (2010). Kelimelerle oynama: Kelimeler arası çağrışım kurma üzerine bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3(10), 361-368.

Johnson, B & Christensen, L. (2014). Eğitim Araştırmaları- Nicel, Nitel ve Karma Araştırmalar. Ankara: Eğiten Kitap.

Kaya, B., Akış, A. (2015). Coğrafya öğrencilerinin “hava” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi. Turkish Studies, 10(7), 557-574.

Kent, G. H. & Rosanoff, A. J. (1910). A study of association in insanity. American Journal of Insanity, 67, 37-96, 317-390.

Kostavo, Z. & Radoynovska, B. (2008). Word association test for studying conceptual structures of teachers and students. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 2(2), 209-231.

Krulick, S., Rudnick, J. & Milou, E. (2003). Teaching mathematics in the middle school. New York: Pearson Education.

Mintah, J. K. (2003). Authentic assessment in physical education: prevalence of use and perceived impact on students’ self-concept, motivation, and skill achievement. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 7(3), 161–174.

Nakiboğlu, C. (2008). Using Word associations for assessing non major science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: The case of atomic structure. Chemical Education Research and Practice, 9, 309–322.

Strauss, E., Sherman, E. M. S., & Spreen, O. (2006). A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms and commentary (3rd ed.) New York: Oxford University Press.

Ross, T. P. (2003). The reliability of cluster and switch scores fort he controlled oral word association test. Archives of Clinical Neuropsyhology, 18, 153-164.

Özdemir, S. M. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.

Stacy, A. W., Ames, S. L. & Grenard, J. L. (2006). Word association test of associative memory and implicit processes: Theoretical and assessment issues. In Reinout W. Wiers & Alan W. Stacy (Ed.), Handbook of Implicit Cognition and Addiction (75-90). Los Angeles: SAGE Publications.

Tsai, C. C., Huang, C. M. (2002). Exploring student’s cognitive structures in learning science: A review of relevant methods. Journal of Biological Education, 36, 163-169.

Ustaoğlu, A. & Aytaç, B. (2014). Kelime ilişkilendirme testi. S. Baştürk (Ed), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (215-218). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i1.3546

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Eda Bütün Kar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).