EVALUATION OF PRESERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ TEXT, THEME, AND ACQUISITION PREFERENCES AND QUESTIONS THEY PREPARE REGARDING ACQUISITION IN DESIGNING PROCESS OF READING ACTIVITIES / TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ETKİNLİKLERİ TASARLAMA SÜREÇLERİNDE METİN, TEMA, KAZANIM SEÇİMLERİ VE KAZANIMLARA YÖNELİK HAZIRLADIKLARI SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar Doğan Kahtali

Abstract


It is extremely important that teachers have the ability to develop their own materials and activities that address their students' competence and readiness levels, fields of interest and needs in order to supplement existing textbooks. Also, these materials and activities should be directly objective-driven and well planned. Therefore, the process of gaining the ability to develop their own materials should start as soon as they enroll in teacher training institutions preservice teachers. For this purpose, efforts are made to provide preservice teachers with the ability to prepare lesson plans with different subjects during their undergraduate education. In this study, it is aimed to examine in depth the reading texts in the lesson plans prepared by preservice teachers taking the Reading Education course with regard to variables such as theme/subtheme selection, class level, text type and the compatibility of the text comprehension questions in the prepared activities with the cognitive level and acquisitions, and etc. Case study, a qualitative research method, was used in the study. The sample of the research consists of 73 preservice teachers who study in the Turkish language teaching department of the faculty of education at a state university located in east of Turkey, particularly the ones who are enrolled in the Reading Education course in the fall semester of the 2019-2020 academic year and attend the course regularly. The research data consists of the lesson plans prepared by the preservice teachers, their views on the process and the researcher's observation notes. Document analysis was used in the analysis of the data. The sixth and seventh grades were the most preferred grade levels by the preservice teachers while preparing a reading activity. The most preferred theme was the virtues. More than half of the participants preferred narrative texts. Although they prepared reading activities at different grade levels, they often included the same acquisitions in their plans and it can be noted that there was a significant congruence between the acquisitions and the activities. Considering the cognitive levels of the questions in the reading activities prepared by the participants, the questions were predominantly appropriate for the remembering level. 

 

Öğretmenlerin mevcut ders kitaplarını desteklemek için kendi öğrencilerinin yeterlilik ve hazırbulunuşluk düzeylerine, ilgi alanları ile ihtiyaçlarına hitap edecek kendi materyallerini ve faaliyetlerini geliştirme becerisine sahip olmaları son derece önemlidir. Bu materyal ve faaliyetlerin de doğrudan doğruya hedeflere dönük olması ve iyi planlanması gerekir. Bu nedenle, kendi materyallerini geliştirme becerisi kazanma süreci, öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adayı olduklarında başlanmalıdır. Bunun için de öğretmen adaylarına, lisans eğitimleri süresince farklı derslerle ders plan hazırlama becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada ise Okuma Eğitimi dersini alan öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planlarında yer alan okuma metinlerinin tema/alt tema seçimi, sınıf düzeyi, metin türü ile hazırlanan etkinliklerde yer alan metni anlama sorularının bilişsel düzeye ve kazanımlara uygunluğu vb. değişkenler açısından derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin doğusunda yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin Türkçe öğretmenliği programına ve özellikle de 2019-2020 öğretim yılının güz döneminde verilen Okuma Eğitimi dersine kayıtlı ve derse düzenli devam eden 73 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerini öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planları, sürece ilişkin görüşleri ve araştırmacının gözlem notları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde doküman analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının okuma etkinliği hazırlarken en çok tercih ettikleri sınıf düzeyleri altı ve yedinci sınıflar olmuştur. En çok erdemler temasını seçmişlerdir. Katılımcıların yarısından fazlası hikâye edici metin türünde metinler tercih etmişlerdir. Farklı sınıf seviyelerinde okuma etkinlikleri hazırlasalar da planlarında sıklıkla aynı kazanımlara yer vermişlerdir ve kazanım ile etkinlikler arasında büyük ölçüde bir uyumdan söz edilebilir. Katılımcıların hazırladıkları okuma etkinliklerinde yer alan soruların bilişsel düzeylerine bakıldığında soruların ağırlıklı olarak hatırlama basamağına göre hazırlandığı görülmektedir.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


preservice Turkish language teachers, reading activities, text types, theme, cognitive levels of questions / Türkçe öğretmeni adayları, okuma etkinlikleri, metin türleri, tema, soruların bilişsel düzeyleri

Full Text:

PDF

References


Abdul, A. A., Narayanasamy, J., Mohamad, M., & Abd, H. H. (2019). Student-teachers‘ experiences in creating oral history texts. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 25(3), 79 – 89. doi:10.17576/3L-2019-2503.

Aktaş, E. (2017). Öğretmen adaylarının farklı metin türlerine yönelik soru sorma becerilerinin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies. 12(25), 99-118. doi:10.7827/TurkishStudies.12274.

Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S. & Çetinkaya, Ç . (2013). Anlamaya yönelik nasıl sorular soruyoruz? Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-56. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17382/181527. Accessed 20 February 2021.

Applegate, M. D., Quinn, K. B., & Applegate, A. J. (2008). The critical reading inventory: assessing students’ reading and thinking (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Arap, B. (2015). Ortaokul Türkçe öğretmenlerinin metin işleme sürecinde kullandıkları soruların incelenmesi: bir durum çalışması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye’de ve uluslararası alanda kabul görme durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 749-772.

Baş, B. ve Ucuzsatar, N. (2019). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının etkinlik geliştirme süreçlerinde kazanım seçimi ve uyumu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 751-764.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design. (3nd ed.). Sage.

Eyüp, B. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının hazırladığı soruların yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 965-982.

Fordham, N. (2006). Strategic questioning: what can you tell me about …sharks? Principal Leadership, 7(1), 33-37.

Göçer, A. (2014). Öğretmen ve öğretmen adaylarının Türkçe dersi metin işleme süreci üzerine görüşlerinin değerlendirilmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 3 (1), 326-336.

Janelle, C. (2019). Here's what you need to know about lesson plans. https://www.thoughtco.com/what-is-a-lesson-plan-2081359. Accessed 20 February 2021

MEB (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.

Merriam, S. B. (2013). Qualitative research. a guide to design and implementation (3nd ed.). Jossey-Bass.

Sevim, O. & Şeref, İ. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının okuma eğitimi dersiyle ilgili görüş ve önerileri. Ekev Akademi Dergisi, 0(61), 365 - 378.

Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahinel, S. (2002). Eleştirel düşünme, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ülper, H. (2010). Okuma ve anlamlandırma becerilerinin kazandırılması. Nobel Yayın Dağıtım.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i5.3730

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Bahar Doğan Kahtali

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).