THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAREER BARRIERS OF FEMALE TEACHERS AND THEIR ANGER AND STRESS LEVELS

Yusuf Inandi, Nurcan Tahtali, Hacı İsmail Arslantaş

Abstract


It was aimed, in this study, to determine the relationship between the career barriers of female teachers and their anger and stress levels. The data of this research, which was designed in the relational survey model, were obtained from 502 teachers working in the central districts of Mersin. In the study, “Career Barrier Scale of Female Teachers” with 27 items was used to determine the career barriers of female teachers, “Organizational Stress Scale” with 71 items to determine the organizational stress level of teachers, and an 18-item “Anger Scale” was used to determine the anger levels of teachers. Regarding the results of the study, female teachers stated that women experienced more career barriers than male teachers in the "family", "school-environment" and "gender stereotypes" sub-dimensions of career barriers. It was also revealed that female teachers think more positively than men in "participation in decisions" and "professional appearance" of organizational stress while no significant difference was found between the views of male and female teachers in the anger sub-dimensions. It was observed that as the career barriers of female teachers increased, so did their stress levels but their anger management decreased. As a result, career barriers experienced by female teachers predict their stress levels and anger management levels, though low. 

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


career, gender stereotypes, anger, stress, career barriers of female teachers

Full Text:

PDF

References


Akpınar B, 2008. Eğitim sürecinde öğretmenlerde strese yol açan nedenlere yönelik öğretmen görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 16(2): 359-366.

Alparslan A.M, Bozkurt Ö.Ç, Özgöz A, 2015. İşletmelerde cinsiyet ayrımcılığı ve kadın çalışanların sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1): 66-81.

Altınışık Ö.S, 1988. Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri. PhD Thesis. Hacettepe University, Turkey.

Altınkurt Y, Yılmaz K 2012. Okul yöneticilerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki.

Atılgan T, Dengizler I, 2007. Hazır Giyim Sektöründe Örgütsel Stres Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(2):62-93.

Aslan Ş, 2008. Bireylerarası çatışmayı çözümleme yöntemlerinin algılanan stres düzeyiyle ilişkilerinin araştırılması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008(2): 303-323.

Avcı Ü, Seferoğlu S.S, 2011. Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9: 13-26.

Aycan Z, 2004. Üç Boyutlu Cam Tavan: Kadınların Kariyer Gelişiminde Kim, Kime, Neden Engel Oluyor. Kadın Yöneticiler Zirvesi.

Aydın İ, 2008. İş yaşamında stres. Ankara, Turkey.

Balkaya F, Şahin N.H, 2003. Çok boyutlu öfke ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3): 192-202.

Berkowitz L, 1994. Some Observations Prompted by The Cognitive Neoassociationist View of Anger and Emotional Aggression, Plenum Press, New York

Biaggio M.K, 1989. “Sex Differences in Behavioral Reactions to Provocation of Anger”. Psycholological Reports, 64: 23-26

Cemaloğlu N, Şahin D.E, 2007. Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2): 463-484.

Çelikten M, 2005. Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19): 207-237.

Davis K, Newstrom J.W, 1988. Organizatianol Behavior; Human Behavior at Work. Ninth Edition, New Jersey, USA.

Dunham J, 1981. Disruptive pupils and teacher stress. Educational Research, 23,3.

Erçen A.E.Y, Yoğun E, 2009. Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri Mersin ilinde karşılaştırmalı bir inceleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36): 1-8.

Erdoğan İ, 1991. İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Ya. No:248

Eren E, 1993. Yönetim Psikolojisi, İstanbul, Turkey.

Erkuş A, 2017. Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara, Turkey.

Eroğlu F, İrdem Ş, 2016. Örgütlerde Öfke Olgusu ve Öfke Yönetimi. Yeni Fikir Dergisi, 7(17): 22-41.

Fletcher B.C, Payne R.L, 1982. Levels of reported stressors and strains amongst school teachers: some UK data. Educational Review, 34,3.

Forlin C, 2001. “Inclusion: identifying potential stressors for regular class teachers”, Educational Research, 43(3): 235–245.

Gliner J.A, Morgan G.A, Leech N.L, 2015. Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Translated by Volkan Bayar, Trans. Ed.: Selahattin Turan). Ankara, Turkey.

Güllüoğlu Ö, 2012. Yerel televizyon çalışanlarının örgütsel stres faktörleri: kayseri ilinde bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (43): 77-104.

Gümüştekin G.E, Gültekin F, 2009. Stres kaynaklarının kariyer yönetimine etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2): 147-158.

Günbayı İ, Tokel A, 2012. İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu ve iş stresi düzeylerinin karşılaştırmalı analizi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 3(5): 77-95.

Gündüz Y, 2010. Öğretmen algılarına göre kadın öğretmenlerin kariyer engellerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1).

Gündüz B, Tunç B, İnandı Y, 2013. Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başa çıkma yaklaşımları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1): 641-660.

Gündüz Ş, 2017. Kariyer basamaklarında kadının düşmanı olarak kendisi: Süper anne sendromu, görünmez kadın sendromu ve külkedisi sendromu.

Gürkan M, 2006. Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Karara Katılma Durumları. PhD Thesis. Yıldız Teknik University, Turkey.

Güzel B, 2009. Kadın çalışanların kariyer engellerinin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).

Haşit G, Yaşar O, 2015. Çalışan kadınlarda örgütsel stres kaynakları: bir kamu kurumu örneği. Sakarya İktisat Dergisi, 4(4): 1-30.

Hoşgör H, Hoşgör D.G, Memiş K, 2016. Sosyo-Demografik Özellikler ile Cam Tavan Sendromu Arasındaki İlişki ve Farklılıkların İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35).

İnandi Y, Özkan S, Peker S, Atik Ü, 2009. Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1).

İnandı Y, 2009. Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmaları önündeki engeller (Mersin İli örneği-Türkiye). Eurasian Journal of Educational Research, 36(3).

İnandı Y, Binali, T, Fatma U, 2013. Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1): 219-238.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü [KSGM], 2011

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü [KSGM], 2017

Karataş Z, 2008. Lise öğrencilerinde öfke ve saldırganlık. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3): 277-294.

Kaymaz K, 2019. Örgütsel Stres Algısında Cinsiyet Temelli Farklılıklar ve Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 10(2): 483-497.

Korkmaz H, 2014. Ortaöğretim devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin yabancılaşma düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

Köklü M, 2012. Ortaöğretim okulları öğretmenlerinin kararlara katılma durumları, katılma istekleri, iş doyumları, çatışmaları yönetme biçemleri, Eğitim ve Bilim, 37 (165): 208-223

Kreitner R, Kinicki A, 1989. Organizational behavior. Homewood, IL. Irwin.

Luthans F, 1995. Organizational behavior. (7th ed.). NY: McGraw Hill.

Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, 2006

Otaran N, Sayın A, Güven F, Gürkaynak İ, Atakul S, 2003. Eğitimin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi, Türkiye 2003. Ankara: UNICEF.

Öncü A, 1976. Örgüt sosyolojisi. Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.

Önder H.H, Kurt M. 1987. İş Güvenliği Açısından Ergonominin Önemi. Milli Prodüktivite Merkezi, I. Ulusal Ergonomi Kongresi, 24.

Örücü E, Kılıç R, Kılıç T, 2007. Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14(2): 117-135.

Özçelik M.K, 2017. Çalışma hayatında kadının yeri ve kariyer gelişim engelleri.

Özmen S.K, 2004. Aile içinde öfke ve saldırganlığın yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2): 27-39.

Öztürk E, Özan M.B, 2015. Elazığ ilindeki ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öfke nedenleri ve öfke kontrol yönetimleri. Milli Eğitim Dergisi, 45(206): 148-159.

Özyer K, Azizoğlu Ö, 2014. İş hayatında kadınların önündeki cam tavan engelleri ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişki. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1): 95-106.

Procter I, Maureen P, 1999. Work orientation and women’s work: a critique of Hakim’s theory of the heterogeneity of women. Gender, Work and Organization, 6: 152-161.

Savcı İ, 2000. Veri girişi işinde kadın çalışanlar: iş ve iş dışı deneyimleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 55(4): 143-168.

Sibel G, 2009. Çalışma yaşamının önemli bir sorunu: örgütsel stres. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2): 429-448.

Silah M, 2005, Endüstride Çalışma Psikolojisi, 2. Baskı, Ankara, Turkey.

Soykan Ç, 2003. Öfke ve öfke yönetimi. Kriz dergisi, 11(2).

Sökmen A, 2005. “Konaklama İşletmeleri Yöneticilerin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz Sayısı.

Steers R.M, 1991. Introduction to organizational behavior, 4th ed., NY. USA.

Şahin H, 2004. Öfke denetimi eğitiminin çocuklarda gözlenen saldırgan davranışlar üzerindeki etkisi. PhD Thesis. Hacettepe University, Turkey.

Şahin H, 2005. Öfke ve öfke denetiminin kuramsal temelleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10): 1-22.

Şahin H, 2005. Örgütsel stres. Maden Mühendisleri Odası (TMMOB) Madencilik Bülteni, 1, 54-56.

Temel A, Yakın M, Misci S, 2006. Örgütsel cinsiyetlerin örgütsel davranışa yansıması. Yönetim ve Ekonomi, 13(1): 27-38.

Tunç S, Özmen A, 2016. Kadın çalışanların cam tavan engelleri ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişki: eskişehir bankacılık sektöründe uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2).

TÜİK, 2016. Konularına Göre İstatistikler. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do? metod= kategorist/.

Uçan S, 2019. Durum Çalışması Araştırması. Eğitimde Araştırma Yöntemleri (ss.227-248), Nobel Yayınevi, Ankara, Turkey.

Usluer L, 2000. Kadın Öğretmenlerin Yönetici Konumlarına Yükseltilmeme Nedenleri Konusundaki Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Master’s Thesis. Ankara University, Turkey.

Ülkü, S., & Bilgin, N. (1983). Stress (Psikolojik Zorlanma). Eğitim ve Bilim, 7(41).

Yamuç V.A, Türker D, 2015. Örgütsel stres kaynaklarının analizi: Bir üretim işletmesinde kadın ve erkek çalışanlar üzerine inceleme. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25): 389-423.

Yirik Ş, Ören D, Ekici R, 2014. Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personelin örgütsel stres ve örgütsel tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin demografik değişkenler bazında incelenmesi. Journal of Yasar University, 9(35): 6099-6260.

Weiss D.H, 1993b. (Çev: Doğan Şahiner). Etkili Yönetim Teknikleri. İstanbul, Turkey.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i5.3732

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Yusuf Inandi, Nurcan Tahtali, Hacı İsmail Arslantaş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).