POLITICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL STUDIES CURRICULA IN THE CONTEXT OF CITIZENSHIP EDUCATION IN TURKEY: GOVERNMENT PROGRAMS AND DEVELOPMENT PLANS

Fadıl Şiraz, Erdal Bay

Abstract


The education process in school is organized by the curriculum. Curricula aim to raise citizens in accordance with the needs and political structure of the country. Among the curricula, social studies curriculum (SSC) be shown as a curriculum that can be most affected by political foundations. Because in social studies, issues such as democracy, human rights, government style, human rights, rights and responsibilities are directly related to politics. In this study, government programs (GP) and development plans (DP) in Turkey, which are one of the main political tools that affect social studies curriculum politically, have been analyzed. In this study, the 1998, 2005 and 2018 SSCs; the 55th, 59th and 65th GPs and 7th, 8th and 10th DPs in Turkey were analyzed using the document review method. This study was designed with a case study from qualitative research methods. Content analysis method was used in analyzing the data. As a result, it is concluded that GPs and DPs affect the social SSCs in some aspects.

 

Okulda eğitim süreci programla düzenlenir. Eğitim programları ülkenin ihtiyaçlarına ve politik yapısına uygun vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler. Programlardan soysal bilgiler öğretim programları içerik olarak politik temellerden en fazla etkilenebilecek bir program olarak gösterilebilir. Çünkü sosyal bilgilerde içerikte demokrasi, insan hakları, yönetim biçimi, haklar ve sorumluluklar gibi konular doğrudan politika ile doğrudan ilişkilidir. Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretim programlarını politik olarak etkileyen, temel politik araçlardan olan, hükümet programları ve kalkınma planları analiz edilmiştir. 1998, 2005 ve 2018 sosyal bilgiler öğretim programları; 55, 59 ve 65. Hükümet programları ve 7, 8 ve 10. kalkınma planları doküman incelemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak hükümet programları ve kalkınma planlarının sosyal bilgiler öğretim programını bazı hususlarda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


education political analysis, social studies, curriculum evaluation, foundations of citizenship education / eğitimin politik analizi, sosyal bilgiler, öğretim program değerlendirme, vatandaşlık eğitimi temelleri

Full Text:

PDF

References


Ahghar, G., & Eftekhari, A. (2016). The content analysis of social sciences studies’ textbook of the eighth grade (the first grade of high school) based on the components of citizenship education. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 5(3 Special Issue on Humanities and Social Sciences), 315-324. https://european-science.com/eojnss_proc/article/viewFile/5227/2480

Ahmad, I. (2004). Islam, democracy and citizenship education: An examination of the social studies curriculum in Pakistan. Current Issues in Comparative Education, 7(1), 39-49. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ853848.pdf

Ayaaba, D. A., Eshun, I., & Bordoh, A. (2014). Achieving the citizenship education goal of the social studies curriculum in Ghanaian senior high schools: Challenges and the way forward. Open Science Journal of Education, (2), 61-65. https://www.researchgate.net/profile/Isaac_Eshun/publication/317692838_Open_Science_Journal_of_Education_Achieving_the_citizenship_education_goal_of_the_social_studies_curriculum_in_Ghanaian_senior_high_schools_Challenges_and_the_way_forward/links/59495ea64585158b8fd5b04b/Open-Science-Journal-of-Education-Achieving-the-citizenship-education-goal-of-the-social-studies-curriculum-in-Ghanaian-senior-high-schools-Challenges-and-the-way-forward.pdf

Barr, R., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1978). The nature of the social studies. California: ETC Publications.

Butler, J, K., & Milley, P. (2020). Reframing citizenship education: The shifting portrayal of citizenship in curriculum policy in the province of Ontario, 1999-2018. Education Policy Analysis Archives, 28(83). https://doi.org/10.14507/epaa.28.5162

Celkan, H. Y. (2018). Eğitim sosyolojisi [educational sociology]. Ankara: Asos Yayınları.

Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya [Curriculum development in education from theory to practice] (22nd ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Doğanay, A. (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri [Teaching principles and methods] (2nd ed.) Ankara: Pegem Akademi

European Commission. (2012). Citizenship education in Europe. Eurydice.

European Commission. (2017). Citizenship education at school in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the Europe Union.

Fidan, N., & Erden, M. (1994). Eğitime giriş [Introduction to education] (5 ed.). Ankara: Meteksan.

Geppert, C., Bauer-Hofmann, S., & Hopmann, S. T. (2012). Policy reform efforts and equal opportunity-an evidence-based link? An analysis of current sector reforms in the Austrian school system. CEPS journal, 2(2), 9-29. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/383/211

Hertzberg, H. W. (1981). Social studies reform 1880-1980. Colorado: SSEC Publications.

Kahramanoğlu, R., Bay, E., Döş, B., & Polat, Ü. (2020). Siyasi partilerin seçim beyannamelerinde hedeflediği insan karakterlerinin analizi [analysis of human characters aimed by political parties in their election campaign manifestos]. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 1082-1113. https://doi.org/10.26466/opus.640943

Kerr, D. (1999). Citizenship education: An international comparison. London: Qualifications and Curriculum Authority.

Küçüker, E. (2008). Analysis of educational planning prepared within the context of development plans (1963-2005) (Unpublished doctoral thesis), Ankara University, Turkey, Available from Council of Higher Education Thesis Center. (Record No: 235724)

Molla, T. (2021). Critical policy scholarship in education: An overview. Education Policy Analysis Archives, 29(2). https://doi.org/10.14507/epaa.29.5655

National Council for the Social Studies. (1994). Expectations of excellence: Curriculum standards for social studies. Washington.

Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2014). Curriculum: Foundations, principles, and issues. (A. Arı, Trans.). Konya: Eğitim Kitapevi. (Original work published 1998).

Republic of Turkey Ministry of Development. (2013). 10. Kalkınma planı (2014-2018) [10th Development Plan (2014-2018)]. Ankara. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf

Republic of Turkey Ministry of National Education. (1998). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı [Social Studies Curriculum]. (2487), 531-568. Ankara: Tebliğler Dergisi.

Republic of Turkey Ministry of National Education. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara: MEB.

Republic of Turkey Ministry of National Education- The Board of Education. (1973). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu [National Education Basic Law No. 1739]. http://www.mevzuat.gov.tr/:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

Republic of Turkey Ministry of National Education- The Board of Education. (2005a). Sosyal bilgiler 4,5. sınıf programı [Social studies 4.5. class Schedule]. Ankara: MEB.

Republic of Turkey Ministry of National Education- The Board of Education. (2005b). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu (Taslak Basım) [Primary social studies course 6-7. classes curriculum and guide (Draft Edition)]. Ankara: MEB.

Republic of Turkey Ministry of National Education- The Board of Education. (2018). İnsan hakları yurttaşlık ve demokrasi öğretim programı [Human rights, citizenship and democracy curriculum]. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=328

Sever, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretimine giriş [Introduction to social studies teaching]. In R. Sever (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi [Social studies teaching] (1st ed., pp. 1-24). Ankara: Nobel.

State Planning Organization. (1995). 7. Beş yıllık kalkınma planı (1996-2000) [7th Five Year Development Plan (1996-2000)]. Retrieved from https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Yedinci-Be%C5%9F-Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-1996-2000%E2%80%8B.pdf

State Planning Organization. (2000). 8. Beş yıllık kalkınma planı (2001-2005) [8th Five Year Development Plan (2001-2005)]. Ankara. Retrieved from https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_icmesuyuKanalizasyonAritmaSistemleriKatiAtikDenetimi.pdf

Şiraz, F. (2020). Understanding social studies curricula as a political text in the context of citizenship education (Unpublished doctoral thesis), Gaziantep University, Turkey,

Şişman, M. (2007) Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (3rd ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

The Grand National Assembly of Turkey. (2013). Governments-Programs and General Assembly Discussions (9th vol.). Ankara: TBMM Basımevi. https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP55.htm

The Grand National Assembly of Turkey. (2013). Governments-Programs and General Assembly Discussions (10th vol.). Ankara: TBMM Basımevi. https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP59.htm

The Grand National Assembly of Turkey. (2016). 65th Government Program. https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=49019

Unesco. (2010). Citizenship education. UNESCO. http://www.unesco.org/education/tlsf/docs/module_7.doc

Varış, F. (1994). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler [Curriculum development in education: Theory and techniques]. Ankara: Alkım Yayıncılık.

Yıldırım A, & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] (9th ed.). Ankara: Seçkin.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i6.3752

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Fadıl Şiraz, Erdal Bay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).