THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SCHOOL PRINCIPALS' LEVEL OF 21ST CENTURY SKILLS AND THEIR CAPABILITY TO MANAGE CHANGE AT SCHOOLS

Mehmet Akif Helvacı, Şirin Yörük

Abstract


The purpose of this research is to determine the relationship between school administrators' levels of 21st century skills and their competencies in managing change, according to teachers' views. Moreover, it was investigated to reveal school administrators 21st century skills levels and their proficiency in managing change. In addition, it is aimed to reveal school administrators their 21st century skill levels and their proficiency in managing change. 290 teachers in Uşak participated in this quantitative research conducted in the relational survey model. As a research data collection tool, “The 21st Century Education Manager Skills Scale and the School Managers' Ability to Manage Change Scale were used. Correlation analyzes were also conducted along with descriptive statistics in order to determine the 21st century skills levels of school administrators and their proficiency in managing change. According to the results obtained, it has been seen that the 21st century skill levels of school administrators and their proficiency in managing change are at a very high level. Also, it has been determined that there is a high level of positive correlation between school administrators' proficiency levels of 21st century skills and their proficiency in managing change.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


21st century skills, managing change, the capability of change management, school principals

Full Text:

PDF

References


Akın, U. (2014). Okul müdürlerinin inisiyatif alma düzeyleri ile öz-yeterlikleri arasındaki ilişki.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(2), 125-149. doi: 10.1457/kuey.2014.006

Altunbay, M. (2015). İlköğretim Türkçe Dersi (6-7-8. Sınıflar) öğretim programinda yer alan temel becerilerin kazandirilmasinda çocuk edebiyati ürünlerinin etkisi (21. yüzyil örneklemi). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Annulis, H. M., & Gaudet, C. H. (2007). Ready or Not? Assessing Change Readiness for Implementation of the Geospatial Technology Competency Model [c]. Paper presented at the International Research Conference in The Americas of the Academy of Human Resource Development, Indianapolis

Argon T, Demirer S (2015). Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi ve İnsan Kaynaklarını Yönetim Yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15(3):221-264.

Aufderheide, P. (1993). Media literacy. A report of the national leadership conference on media literacy. Washington, DC: Aspen Institute. Erişim adresi: https://eric.ed.gov/?id=ED365294. (2017, Ocak 14).

Balcı, A. (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Basım Yayım.

Balcı, A. (2011) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegem Yayıncılık

Balıkçı, A.(2018) Okul Yöneticilerine Göre Eleştirel Düşünme Becerisinin Okul Kültürüne Katkısı.17.04. 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Eleştirel Düşünme sempozyumunda (ISCAT 2018) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Barfield, A. (2016). Collaboration. Elt Journal, 70(2), 222-224. Retrieved from https://doi.org/10.1093/elt/ccv074 on November 16, 2018.

Baş, G. (2018) Okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri ile öğretmenlerde görülen değişim sinizmi arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi), Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Bateman, T. S., & Snell, S. (2004). Management: The New Competitive Landscape. New York: McGraw– Hill.

Beyerlein, M. A. (1994). Theories of self-managing work teams. Greenwich: JAI Press.

Bush, V. D.; Rose, G. M.; Gilbert, F. & Ingram, T. N. (2001). Managing Culturally Diverse Buyer-Seller Relationships: The Role of Intercultural Disposition and Adaptive Selling in Developing Intercultural Communication Competence. Journal of the Academy of Marketing Science, 29(4), 391-404.

Ceylan, C. (2001). Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstan¬bul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (A. Aypay, Çeviri Editörü). Anı Yayıncılık, Ankara.

Conley, D. (2007). Toward A More Comprehensive Conception of College Readiness. Eugene, OR: Educational Policy Improvement Center.

Cottrell, S. (2005). Critical thinking skills: developing effective analysis and argument. New York: Palgrave McMillan.

Çoban, Ö., Bozkurt, S., Kan, A. (2019). Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (3) , 1059-1071 . DOI: 10.24106/kefdergi.2572

Dalin, P.; L. R. (1989). Organisation Theory and Design. Third Edition. West Publishing Company. San Francisco.

Drucker, P. (2014). 21. Yüzyıl için yönetim tartışmaları (T. Bahçıvangil & G. Gorbon, Trans.). İstanbul: Epsilon

Durnalı, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin sergilediği teknolojik liderlik davranış düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 12(2), 401-430.

Elekoğlu, F. and Demirdağ, S. Karaelmas Journal of Educational Sciences 8 (2020) 101-117

Erginer, A. (2006). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri. Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırmalar. Ankara: Pegama Yayıncılık

Ferrari, Jennifer Lynne, "Leading Effective Change in Schools of the 21st Century: The Attributes, Behaviors, and Practices of Effective School Principals" (2018). Dissertations. 2798.

Eryılmaz, S. ve Ulusoy, Ç. (2015). 21. Yüzyıl Becerileri IĢığında FATĠH Projesi Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi GEFAD / GUJG, 2(35), 209-229

Gibson, J. L, Ivancevich, J. M.; Donnelly, J. H. (1991). Organizations. Printed State of America. Richard D. Irwin, Inc.

Güneş, Hasan (1995). “Okullarda Örgütsel Değişme Süreci.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Hargreves, D. H. ( 1991). The Empowered School. London: Cassel

Helvacı, M. A. (2010). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kaşıkçı, E. (2004). “İlköğretim okulu yöneticilerinin değişimi yönetme konusundaki yeterlikleri” Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne

Kozikoğlu İ., & Altunova N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8(3), 522-531. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.293

Kuzhda, T. (2013). Etapy uspishnogo upravlinia organizatsiynymy zminamy na pidpryemstvi. [Steps for successful organizational change management at the enterprise]. Galytskyi ekonomochnyi visnyk = Galician economic bulletin, 2(41), 66-72. [in Ukrainian].

Kuzhda, T. (2016). Diagnosing resistance to change in the change management process. Economics, Management and Sustainability, 1(1), 49-59. doi:10.14254/jems.2016.1-1.5.

Kuzmin, O. (Ed.) (2014). Upravlinia zminamy [Change management]. Lvivska Politechnika. Ukraine [in Ukrainian].

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, 2019 Ankara

Metusalem, R., Belenky, D. M., & DiCerbo, K. (2017). Skills for Today: What We 88 Know about Teaching and Assessing Communication. Retrieved from https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacyand-research/skills-for-today/Communication-FullReport.pdf on November 5, 2018

National Research Council. (2016). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. National Academies Press

Öğretir Özçelik, A. D. (Editor), & Tuğluk, M. N. (Editor), (2018). Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri . Ankara: Pegem Yayınevi.

Orhan-Göksün, D. ve Aşkım-Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190). DOI: 10.15390/EB.2017.7089.

Özdemir, A. (2019) Öğretmen Ve Müdür Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimi Yeterlikleri Ve Liderlik Stilleri Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Sıtkı Koçman Üni. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özdemir, S., Çoban, Ö., & Bozkurt, S. (2020). Examination of the relationship between school principals’ 21st century skills and their strategic leadership according to teachers’ opinions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(2), 399-426. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2020.014

Özkara, B. (1999) Evrimci ve devrimci örgütsel değişim. Afyon: Afyon Üniversitesi.

P21, The Partnership for 21st Century Learning (P21), http://www.p21.org/, Erişim Tarihi:21-12-2019

Partnership for 21st Century Skills. (2008). 21 st. century skills, education and competitiveness. Tucson, AZ: Author

Pashchenko, O. (2014). Suchasni metody upravlinia zminamy na pidpryemstvi [The modern methods of change management at the enterprise]. Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo technologichnogo universytetu = Zhytomyr State Technological University Bulletin, Series Economic Science, 3, 170-178. [in Ukrainian

Sayracı, N., & Gündüz, H.B. (2018). Okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri ve teknolojik liderliği. YILDIZ Journal of Educational Research, 3 (1), 27-61.

Schalk Rene, Campbell Jennifer W. and freese Charissa (1998). “Change and Employee Behaviour”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 19, No. 3, p.157-163

Schater, M. (2000). When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action Policy Brief . Canada: Institute on Governance.

Shackelford, R. (2007). Technological literacy: A new basic for inclusion in the university’s core curriculum. University College Cork, Ireland.

Sheffield, L. (2013). Creativity and school mathematics: some modest observations. ZDM, 45(2), 325–332.

Stepanenko, S.V. (2016). Formuvania mechanizmu upravlinia organizatsiynymy zminamy [Formation of organizational change management mechanism]. Actual problems of innovative economy, 3, 60-67. [in Ukrainian].

Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds. Anchor Books: USA

TDK. (2000). Okul Sözlügü. Türk Dil Kurumu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayinlari No: 603.

TTKB (2017). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine… https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf. Erişim: 25.03.2019

Urhanoğlu, İ. (2017) Okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri Afyonkarahisar ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Uslu, D.,2006. Örgütlerde değişim ve değişim sürecinin işgörenlerce algılanması üzerine bir alan araştırması Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: T.C.Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. ss.639.

Ülgen, Hayri; İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulamaları, 2. Baskı, İstabul; 1993

Yeni, G. (2020). 21. Yüzyıl Becerilerinin Okul Yöneticilerinin Liderlik Yönlerine Olan Etkisi. Uluslararası Liderlik Eğitim Dergisi.(ULEAD).Cilt (sayı)2-2.

Yerli, S. (2009). İlk ve orta öğretim okullarındaki yöneticilerin duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki, İstanbul Anadolu Yakası örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yıldız, K. (2012). Yöneticilerin değişimi yönetme yeterlikleri. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 177-198

Zurkowski, P. G. (1974). The information service environment: relationships and priorities. (Report ED 100391). Washington DC: National Commission on Libraries and Information Science.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i8.3860

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mehmet Akif Helvacı, Şirin Yörük

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).